Proactima er et ledende konsulentselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.

Meny

Om oss

Proactima er et ledende rådgivningsselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.

Vi leverer rådgivning, analyser, digitale verktøy og kurs innen et bredt spekter av fag og tjenesteområder. Proactima er et annerledes konsulentselskap og bygger på tydelige verdier; integritet, kompetanse og balanse.

Disse betyr mye for oss og utgjør sammen med vår misjon og visjon, fundamentet når vi definerer vår retning og strategi.

I Proactima jobber vi med fremtidsrettede kunder på tvers av fag og sektorer. Vi har et sterkt fokus på personlig og faglig utvikling og bruker innovasjon som drivkraft for å definere fremtidens løsninger for våre kunder.

Vi har ledende spesialister i alle våre tjenesteområder, og alle våre konsulenter har spisskompetanse i minst ett av våre områder. Dette gjør vårt selskap til et stimulerende arbeidsmiljø og gjør det mulig for oss å sette sammen prosjektgrupper tilpasset vårt oppdrag og våre kunders behov.

Gjennom selskapets 18-årige historie har vi gjennomført en rekke prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen en rekke sektorer. Det er vårt mål å være i forkant av utviklingen i vårt felt, og vi er derfor også involvert i en rekke FoU-prosjekter.

For å styrke vår evne til å tilpasse oss kundens behov har vi også etablert et datterselskap, Proactima Project Services (PPS). PPS er et nettverk av 50 uavhengige konsulenter med bred, solid bakgrunn fra petroleumsindustrien. Disse er utleid til selskaper som trenger konsulentstøtte.

Vår historie

Proactima ble grunnlagt i Stavanger i 2003 av Hermann Steen Wiencke og Richard Heyerdahl. Etter en beskjeden start har vi opplevd bemerkelsesverdig vekst. Tidlig i 2006 var det syv av oss. I 2021 har vi vokst til over 80 erfarne konsulenter på våre kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim.

 • 2003: Proactima etableres
 • 2006: Etablerer Proactima Learning (tidl. HSE Academy)
 • 2007: Etablere Proactimas Oslokontor
 • 2007: Etablerer Proactima Project Services
 • 2009: Etablerer Proactimas Bergenskontor
 • 2011: Kjøper OHS (Occupational Hygiene Solutions)
 • 2011: Etablerer Proactimas Trondheimskontor
 • 2015: Lanserer verktøyet UXRisk
 • 2019: Etablerer Digital Solutions
 • 2020: Fusjonerer med Lilleaker Consulting

Referanser

Vi har en stor kundeportefølje innenfor blant annet samferdsel og mobilitet, kraft, fornybar, olje- og gass, maritim, akvakultur, bank og finans og helse. Vi har også omfattende virksomhet innenfor offentlig forvaltning. På kundelisten står over 1500 bedrifter og organisasjoner som inkluderer både små, mellomstore og noen av de største bedriftene i Norge. Vi kan vise til en rekke strategiske prosjekter innenfor samfunnskritiske prosesser i mange forskjellige bransjer. Vi har også omfattende samarbeid med flere universitet og høgskoler i Norge.

Samarbeidspartnere

Vi har tro på nettverksbasert samarbeid og vi drar ofte veksler på dyktige samarbeidspartnere for å tilføre ytterligere spisskompetanse i våre prosjekt og leveranser. Proactima har etablerte samarbeid med sikkerhetsselskapet Aeger og IT security selskapet Netsecurity. Proactima er også en del av Security Risk Alliance (Avarn Security, Semac, Styrmand, Føyen Torkildsen, Aeger, Netsecurity). Videre har vi også tett samarbeid med selskap som Rayvn, Ciklum og International SOS.

Vår misjon​

Vi som jobber i Proactima ønsker å bety noe for verden rundt oss og har definert følgende som vår felles misjon: Vi skal bidra til et trygt og bærekraftig samfunn​.

Vår visjon

Proactima skal være det ledende fagmiljøet og den foretrukne samarbeidspartneren innen risikostyring, bærekraft og samfunnssikkerhet. Med ledende mener vi:​

 • ha stor tillit hos kundene våre, og at de kommer til Proactima for å løse krevende strategiske, tekniske og operasjonelle utfordringer​.
 • ha dyp innsikt i samfunnsutvikling og trender og hvordan disse påvirker kundens risikobilde​.
 • ligge i front i utviklingen av våre fag, tjenester og løsninger. ​
 • forstå og tilpasse oss kundenes behov og alltid levere høy kvalitet og verdi. ​
 • være en av Norges mest attraktive arbeidsgivere og det selskapet alle vil jobbe med eller i​​, som gir gode muligheter for utvikling, gode vilkår og hvor det hyggelig å jobbe

Vi er et dynamisk selskap med en struktur og kultur som gir den enkelte ansatte stor mulighet til å påvirke, og gjør oss i stand til å ta raske beslutninger. Videre har vi et godt arbeidsmiljø, er åpne og ærlige og har et stort engasjement. En av våre definitive styrker er at vi samhandler sømløst på tvers av kontor og avdelinger. Proactima skal være et godt selskap å jobbe igjennom alle livets faser, og vi gir ansatte stor frihet under ansvar.

Våre verdier

Våre verdier veileder oss og gir oss en felles identitet. De hjelper oss med å fremme et miljø og en kultur som støtter, utfordrer og utvikler våre medarbeidere for å levere den service våre kunder forventer og krever av oss. Våre verdier er:

Kompetanse

Vi tror på å bygge systematisk opp selskapets kompetanse for å sikre høy kvalitet i våre produkter og tjenester, og at kontinuerlig læring er viktig for trivsel og utvikling.

Integritet

Vi leverer det vi lover, og overholder lover og forskrifter. Vi er åpne og ærlige med våre kunder, og vi fremmer en åpen, ærlig dialog i vårt selskap.

Balanse

Vi ønsker oss kolleger med frihet til å jobbe fleksibelt, så lenge våre kunders behov blir møtt. Arbeid i Proactima skal være forenlig med et godt familieliv.

Eierstyring og samfunnsansvar

Mål, prinsipper og bærekraft

Alle virksomheter må i dag ha et bærekraftig utgangspunkt. Både for hvordan de driver sin virksomhet, men også for hvordan de bidrar i samfunnet og engasjerer seg utover egen drift.

For oss handler samfunnsansvar om hvordan vi skaper verdier og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vår misjon er å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn.

Gjennom vår kjernevirksomhet hjelper vi våre kunder med å sikre en lovmessig, langsiktig og bærekraftig virksomhet. Vi driver ansvarlig med et etisk og verdibasert fundament, et godt arbeidsmiljø og en kultur som fremmer mangfold og likeverd.

ESG Community Member - banner

Organisasjon og ledelse

God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for Proactimas verdiskaping. Proactimas bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Dette er grunnlaget for å drive en ansvarlig virksomhet. Hvordan vi driver vår virksomhet er nedfelt i selskapets overordnede virksomhetsstyringsbeskrivelse The Proactima Way.

Proactima ledes av daglig leder Trond Winther. I tillegg har virksomheten en overordnet ledergruppe bestående av fire avdelingsledere; Teknisk og operasjonell rådgiving og analyse, Strategisk rådgivning og analyse, Utvikling og innovasjon og Digitale løsninger og kurs.

Trond Winther

Daglig leder

Jens Thomas Sagør

Leder strategisk rådgivning og analyse

Kristin Myhre

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

Rune Winther

Leder utvikling og innovasjon

Stian Opsahl Hetlevik

Leder digitale løsninger og kurs

Mari Melbye Alpert

Leder People and Culture

Bjarte Bakke

CFO

Styret

Proactimas styre består av fem medlemmer; Richard Heyerdahl, Hermann Steen Wiencke, Karianne Haver, Kaja Heldal Trovåg (ansattrepresentant) og Tor Guldbrandsen (ansattrepresentant). Richard Heyerdahl er styrets leder.

Richard Heyerdahl

Styrets leder

Hermann Steen Wiencke

Styremedlem og leder Proactima Invest

Karianne Haver

Aksjonærvalgt styremedlem

Kaja Heldal Trovåg

Ansattes representant i styret

Tor Guldbrandsen

Ansattes representant i styret

Aksjonærer

Proactima er et privat eid aksjeselskap hvor stor andel av aksjonærene er ansatte i selskapet.

Styringssystem

Proactima sitt styringssystem er sertifisert i henhold til  ISO 9001 standard:2015. Vårt metodeverk er basert på internasjonale standarder og prosesser. Vi arbeider systematisk med kunnskapsoverføring fra våre rådgivere til våre oppdragsgivere, og vice versa, for å sikre at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen og i henhold til beste praksis innenfor dette området.

Vårt styringssystem gir oss anledning til å dokumentere og forbedre våre metoder med hensyn til å imøtekomme behov og forventninger til våre kunder og interessenter.

Etikk

Anti-korrupsjon

Proactima er imot korrupsjon i alle former og vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i samsvar med de høye etiske standardene som gjenspeiles i The Proactima Way.

Proactima jobber i henhold til alle relevante lover som forbyr bestikkelser og korrupsjon. Vi forventer at våre ansatte, partnere og de vi gjør forretninger med utøver sin virksomhet med rettskaffenhet, ærlighet og med integritet.

Antihvitvasking

Proactima vil overholde alle gjeldende anti-hvitvaskingslover. Hvitvasking er prosessen med å skjule inntektene fra kriminalitet for å skjule dens ulovlige opprinnelse. Kriminell inntekt inkluderer ikke bare penger, men alle former for eiendeler, eiendom og immateriell eiendom som stammer fra kriminell aktivitet.

Menneskerettigheter og Arbeidsrettigheter

Proactima respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter slik som nedfelt i FNs menneskerettserklæring og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Proactima er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø med fokus på forpliktende standarder vedrørende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelsesforhold.

Vi beskytter mennesker fra skade gjennom bruk av risikostyrings prinsipper. Fokus på sikkerhet og sikring ligger til grunn i alle våre disipliner, hvor vi fremmer fokus på risikoreduserende tiltak, både internt i selskapet og gjennomgående i oppdrag for våre kunder.

Forebygging av svindel

Proactima tolererer ikke svindel i noen form. Vi forventer at ansatte ikke deltar i falske aktiviteter til fordel for seg selv, Proactima eller andre.

Konkurranselovgivning

Proactima tror på rettferdig og åpen konkurranse, og vi driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranse- og antitrustlov. Vi vil ikke engasjere oss i eller tolerere noen som driver med konkurransebegrensende oppførsel som prisfastsetting, bud rigging, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt.

Proactima er et ledende konsulentselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.