Du er her: Hjem > Tjenester

Tjenester

Vi har medarbeidere med akademisk bakgrunn og medarbeidere med lang praktisk erfaring. Når vi kobler empiri med operative evner, kan vi levere alt fra utredninger med akademisk forankring til tjenester innen skarpe beredskapsoppdrag.

Hos oss utfordres akademikeren til å omsette teori til praksis, og feltarbeideren til å tenke mer metodisk og systematisk. Slik utfordrer vi det etablerte, utvikler nye metoder og driver faget videre, sammen med våre oppdragsgivere.

Vi jobber innen en rekke bransjer og samler kunnskap og erfaring fra oppdrag innenfor samferdsel, olje og gass, maritim sektor, kraftindustrien, bygg og anlegg, bank og finans, olje og gass, offentlig sektor og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Oversikt over tjenester, kurs og digitale verktøy

Kurs/tjenesteTypeTemaertyp_hfiltertema_hfilter
Bærekraft i verdikjedertjenestebaerekraft
Handlingsplantjenestebaerekraft
Grønn forretningsutviklingtjenestebaerekraft
Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloventjenestebaerekraft
Gapanalyse EU taksonomitjenestebaerekraft
Støtte til ESG-rapporteringtjenestebaerekraft
Bærekraftig leverandørutviklingtjenestebaerekraft
Modellering og bærekraftstrening for ledere og styretjenestebaerekraft
Overgang til integrerte ESG-systemer og rapporteringtjenestebaerekraft
Ledelsesrådgivingtjenestebaerekraft
Brannanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Eksplosjonsanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Analyser av rømning, evakuering og redning (EERA)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Analyse av farlige og operasjonelle forhold (HAZOP)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Eksterne miljøstudiertjeneste
Arbeidsmiljøvurderinger og aktivitetertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Utendørs operasjonsanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Analyse av vindkjølingtjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Mekanisk ventilasjonsanalysetjeneste
Naturlig ventilasjonsanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Helideck-analysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Vent studiertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Transformatoreksplosjonsanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Optimalisering av passiv brannbeskyttelse for rør og utstyrtjeneste
Verifisering av gassdetektoroppsetttjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Analyse av gasspredningtjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Strukturell responsanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Generelle dataanalysertjeneste
Installasjonsrisikoanalysertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Sårbarhetsanalyser av sikkerhetssystemertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Ytelsesstandarder, tjenestehelse-og-arbeidsmiljo teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Sikkerhetsstrategiertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Bow-Tie analysertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Vurderinger av samtidige operasjoner (SIMOPS), tjenestehelse-og-arbeidsmiljo teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Tankeksplosjonsanalysertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Kritisk ventilvurderingtjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Ulykkeslaster – DAL (Design Accidental Loads), tjenestehelse-og-arbeidsmiljo teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Beredskapsanalyser (EPA)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Safety Case studiertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Kvantitative risikoanalyser (QRA)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
FMECA (Failure Modes, Effect and Criticality Analysis)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Feiltreanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Produksjonstilgjengelighetsanalysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
RAM (Reliability, Availability and Maintainability)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Risikograf-analysetjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
LOPA (Layer of Protection Analysis)tjeneste
Tredjepartsverifikasjon (FSA)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Sikkerhetsmanual / Sikkerhetsanalyserapporttjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
SIL Samsvarsdokumenttjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Sikkerhetskravspesifikasjon (SRS)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
SIL allokeringsrapporttjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Plan for design og operasjon av instrumenterte sikkerhetssystemertjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Pålitelighetskrav til instrumenterte sikkerhetssystemer (SIL)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Granskingkursrisikostyring
Grunnleggende regelverksforståelsekurshms-styring-og-ledelse
HMS Introduksjonskurskurshms-styring-og-ledelse
HMS for lederekurshms-styring-og-ledelse
Risikoforståelsekursrisikostyring
HMS for verneombudkurshms-styring-og-ledelse
Rammeverk for risikostyringkursrisikostyring
Beredskap 2. og 3. linjekursberedskap
Beredskapsledelse i kraftforsyningenkursberedskap
Helhetlig risikostyringkursrisikostyring
Grunnkurs risikoanalysekursrisikostyring
Kjemisk arbeidsmiljøtjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Styringssystemer, , , , , , tjenesterisikostyring baerekraft hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo sikring-security samfunnssikkerhet
Sikringsrisikostyringtjenestesikring-security
Internrevisjontjenestevirksomhetsstyring
Revisjon av virksomhetsstyringtjeneste
Leverandørstyring og revisjon, tjenestevirksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo
Granskning – samfunnssikkerhettjenestesamfunnssikkerhet
Sikkerhetsrevisjonertjenestesikring-security
Revisjon av arbeidsmiljøstyringtjenestehelse-og-arbeidsmiljo
HMS-kartleggingtjeneste
Endringsledelse, tjenesterisikostyring virksomhetsstyring
Risikobasert integrasjonsledelsetjenesterisikostyring
Regler og standarder innen helse og arbeidsmiljøtjeneste
Bevissthetstreningtjenesteberedskap
Beredskapsøvelsertjenesteberedskap
HMS-treningtjenestehms-styring-og-ledelse
Krise- og beredskapsledelse, tjenesteberedskap krisekommunikasjon
Beredskapsopplæringtjenesteberedskap
Beredskapsplanertjenesteberedskap
Sårbarhetsplaner, tjenesterisikostyring teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Organisasjonsendringertjenestehms-styring-og-ledelse
Endringsprosessertjenestehms-styring-og-ledelse
Integrasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøptjenestevirksomhetsstyring
Trusselvurderingertjenestesikring-security
Teknisk arbeidsmiljøtjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Sikringsarbeid i byggeprosesser og infrastrukturprosjektertjenestesikring-security
Sikkerhetsgraderte anskaffelsertjenestesikring-security
Pårørendehåndtering, , tjenestekrisekommunikasjon pandemi kontinuitetsplanlegging
Psykososiale arbeidsmiljøertjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Personellsikkerhettjenestesikring-security
Operativ krisekommunikasjons-håndteringtjenestekrisekommunikasjon
Bærekraftig bruk av kjemikalier, tjenestebaerekraft helse-og-arbeidsmiljo
SUT-søknadertjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Krisehåndtering, , tjenestekrisekommunikasjon pandemi kontinuitetsplanlegging
Informasjonssikkerhettjenestesikring-security
Fysisk sikkerhettjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Fysiske arbeidsmiljøtjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Ergonomitjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Endringskommunikasjon, tjenestehms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring
Arbeidsmiljøstyringtjenestehms-styring-og-ledelse
Kartlegging av yrkeshygienetjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Støykartleggingtjenestehelse-og-arbeidsmiljo
Sårbarhetsutredningertjenestesamfunnssikkerhet
ROStjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Modenhetsmålinger – kartlegging – GAP‐analysertjeneste
MoCtjeneste
Landanalysertjeneste
Kvantitative risikoanalysertjeneste
Kvalitative risikoanalyser, , , , , , tjenesteberedskap risikostyring baerekraft krisekommunikasjon hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo
Konsekvensanalysertjeneste
Ledelse, , , , , , tjenesterisikostyring baerekraft hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo sikring-security samfunnssikkerhet
Trening og øvelse, tjenesteberedskap krisekommunikasjon
Revisjoner og granskning, , , , , , , , , tjenesteberedskap risikostyring baerekraft krisekommunikasjon hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo sikring-security samfunnssikkerhet teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Ledelse- og styringssystemtjeneste
Planertjeneste
Rådgiving, , , , , , , , , tjenesteberedskap baerekraft krisekommunikasjon hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo sikring-security samfunnssikkerhet pandemi kontinuitetsplanlegging
Fareidentifikasjon (HAZID)tjenesteteknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Endringsrisikotjeneste
Rådgiving og analyse, , , , , , , , , tjenesteberedskap risikostyring baerekraft krisekommunikasjon hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo sikring-security samfunnssikkerhet teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Analyse, , , , , , , , , tjenesteberedskap risikostyring baerekraft krisekommunikasjon hms-styring-og-ledelse virksomhetsstyring helse-og-arbeidsmiljo sikring-security samfunnssikkerhet teknisk-og-operasjonell-sikkerhet
Beredskapsanalysetjeneste
Pårørendekommunikasjontjenestekrisekommunikasjon
Medietreningtjenestekrisekommunikasjon
Interessentanalysertjeneste
Krisekommunikasjonsplanertjenestekrisekommunikasjon
Strategisk kommunikasjon under krisertjenestekrisekommunikasjon
Incident Command System, tjenesteberedskap krisekommunikasjon
Kontinuitetsledelse, tjenesteberedskap krisekommunikasjon
Beredskapsrevisjonertjenesteberedskap
Beredskapsevalueringtjenesteberedskap

Sektorer