Utreder sikkerheten i demokratiske prosesser

Proactima dro det lengste strået i konkurransen om Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt «Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge». Utredningen er en del av arbeidet med ny valglov i Norge; et arbeid som går i regi av regjeringens valglovutvalg.

Vi skal belyse ulike aspekter ved sikkerheten i og rundt valgprosessen, sier prosjektleder Anne-Kari Valdal, som synes det er inspirerende å jobbe med så profilerte og dagsaktuelle problemstillinger.

I utredningen skal Proactima vurdere hvilke konsekvenser ulike utfordringer kan ha for de demokratiske prosessene og tilliten til disse. I tillegg skal selskapet gi råd om hvordan valgmyndigheter, både sentralt og lokalt, best kan ivareta dette.

Ikke minst er aspekter rundt digitalisering, cybersikkerhet og trusler knyttet til påvirkningskampanjer høyaktuelle temaer inn i utredningen.

Proactima har tilbudt et tverrfaglig og svært kompetent team, som består av fire ansatte i Proactima i tillegg til fire eksterne personer.

Valglovutvalget

Valglovutvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget har et bredt mandat og består av flere forskere og fagpersoner på ulike områder samt politikere. Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder utvalget som består av 17 medlemmer. Valgloven skal sikre en demokratisk, sikker og etterrettelig valgordning.

Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av 2019. Dersom utvalget foreslår endringer i de deler av valgordningen som er forankret i Grunnloven, kan endringene tre i kraft fra stortingsvalget i 2025.