• 2. januar 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Marie Røyksund til Proactima

Marie Røyksund startet i Proactima den 1. januar 2019.

Marie har nylig levert sin doktorgrad innen risikostyring og samfunnssikkerhet på Universitetet i Stavanger. Hovedfokuset i arbeidet var hvordan Petroleumstilsynet (Ptil) forstår og anvender ny kunnskap om risiko. Gjennom sin forskning har Marie tilegnet seg solid kjennskap til det norske regelverket, blant annet gjennom omfattende dokumentstudier og dybdeintervju.
Marie har tidligere jobbet i Lyse Elnett AS og har erfaring med risikostyring og fasilitering av risiko- og sårbarhetsanalyser i kraftforsyningen.
Vi ønsker Marie velkommen til Proactima!

I tillegg til Marie, som skal jobbe på Stavanger-kontoret, har Proactima de siste månedene rekruttert flere nye medarbeidere til alle sine kontor, både i Stavanger (hovedkontor), Bergen, Trondheim og Oslo.