Marie Røyksund
  • 10. mai 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Ny doktor i Proactima!

Marie Røyksund på Proactimas Stavanger-kontor disputerte onsdag denne uka for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskaplige fakultetet på Universitetet i Stavanger.

Avhandlingen handler om hvordan myndighetene forstår og bruker ny kunnskap om risiko fra forskning når de utvikler regelverk og tilsynspraksis. Hovedfokuset har vært den nye definisjonen av risiko i petroleumsregelverket.

  • Jeg synes det er spennende hvordan vi forstår risiko, både i teorien og i praksis, sier Marie etter disputasen.  Selv om arbeidet har vært rettet mot petroleumssektoren, er dette temaet like relevant for andre bransjer. 

Gjennom arbeidet med doktoravhandlingen har Marie tilegnet seg solid kjennskap til risikofaget og det norske regelverket. Denne kompetansen har direkte betydning for Maries arbeid i Proactima.

Seks av Proactimas nærmere 60 ansatte har doktorgrad.

Vi gratulerer Marie!