• 25. juni 2019
  • Av:Eirik Norstein Danielsen

Nyheter

Sikkerhet i demokratiske prosesser

Anne-Kari Valdal og Hermann Steen Wiencke fra Proactima presenterte nylig innholdet i rapporten «Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge». Rapporten er bestilt av sekretariatet for Valglovutvalget (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og er en del av arbeidet med ny valglov i Norge. Arbeidet er i regi av Regjeringens lovutvalg. Rapporten ble presentert for Valglovutvalget, som blir ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk.

  • For oss er det inspirerende å levere en så omfattende, gjennomarbeidet og svært dagsaktuell rapport. Sikker valggjennomføring er en viktig samfunnsoppgave og vi i  Proactima er stolte over å bidra i arbeidet med å videreutvikle sikkerheten og opprettholde tilliten til valgprosessene, sier daglig leder i Proactima, Trond Winther.

Omfattende arbeid

Med økende kraft er temaet satt på dagsorden i det offentlige rom, ikke minst gjennom nyhetsoppslag om påvirkning fra andre stater og bruk av falske nyheter. I utredningen belyser Proactima ulike aspekt ved sikkerheten i og rundt valgprosessen, både gjennom hendelser og ved å belyse ulike fenomen. Ikke minst er trusler knyttet til påvirkningskampanjer, digitalisering og  cybersikkerhet høyaktuelle temaer i utredningen. Videre gir utredningen innspill til tema som Proactima anbefaler at valglovutvalget ser nærmere på i deres arbeid med å videreutvikle valglovgivingen.

Tverrfaglig team

En vesentlig del av arbeidet har vært å avgrense omfanget og sirkle inn og belyse de mest aktuelle temaene. Proactima har benyttet et tverrfaglig og svært kompetent team, som består av fire ansatte i Proactima i tillegg til tre eksterne personer. Teamet har spisskompetanse innen både cybersikkerhet, risikostyring, samfunnssikkerhet, politikk og samfunnsforståelse, etterretning og påvirkning.

Disse har jobbet fram rapporten: Anne-Kari Valdal (prosjektleder, Proactima), Bjørg Sandal (Proactima), Chris Dale (NetSecurity), Hermann Steen Wiencke (Proactima), Svein Erik Tuastad (Universitetet i Stavanger), Trine Holo (Aeger) og Willy Røed (Proactima).

Oppdraget ble tildelt den 26. oktober 2018 og overlevert 24. mai i år. Nå er rapporten altså presentert for Valglovutvalget.

Valglovutvalget

Valglovutvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget har et bredt mandat og består av flere forskere og fagpersoner på ulike områder samt politikere. Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder utvalget som består av 18 medlemmer. Valgloven skal sikre en demokratisk, sikker og etterrettelig valgordning.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen utgangen av mai 2020. Dersom utvalget foreslår endringer i de delene  av valgordningen som er forankret i Grunnloven, kan endringene tre i kraft fra stortingsvalget i 2025.