Stavanger kommunes koronahåndtering

Koronaviruset rammet verdenssamfunnet hardt i begynnelsen av året. En kamp mot en usynlig og ukjent fiende. Stavanger kommune stod overfor en uoversiktlig og krevende situasjon som endret seg i høyt tempo. Situasjonen krevde handlekraft og evne til å være i forkant av hendelsene som oppstod.

Kontaktet Proactima

Beredskapssjef Torstein Nielsen kontaktet Proactima 12. mars, samme dag som Norge stengte ned. Stavanger kommune hadde behov for støtte til å kunne ta gode, informerte beslutninger. Utfordringen var ikke å ta raske beslutninger, men å analysere handlingsrommet og konsekvensene i forkant av utviklingen. Samtidig ble det jobbet på nasjonalt nivå med tydelige retningslinjer for hvordan landet og kommunene skulle håndtere virusutbruddet som skjøt raskt fart.

Stavanger kommune har ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet til innbyggerne, og måtte forberede de ulike delene av kommuneorganisasjonen på scenarioer med mange smittede. Samtidig måtte kommunens tjenester til de i overkant av 140 000 innbyggerne ivaretas på best mulig måte.

Kommunen stilte seg følgende spørsmål: 

  1. Hvordan komme i forkant av håndteringen av hendelsen? 
  2. Hvordan opprettholde de viktigste delene av driften i Stavanger kommune med stort fravær av arbeidskraft og bortfall av andre innsatsfaktorer, når covid-19 situasjonen er i stadig endring?  
  3. Hvordan ta informerte beslutninger om tiltak, basert på vurderinger av handlingsrom og konsekvens for samfunnet? 

Regionalt samarbeid

Innbyggernes bevegelser følger ikke kommunegrensene noe som medfører at kommunene i Stavangerregionen i stor grad blir påvirket av hverandres beslutninger. Stavanger kommune tok tidlig et initiativ for et regionalt samarbeid. Kommunen erfarte et voksende behov for kunnskapsdeling og en felle forståelse om hvordan covid-19- situasjonen ville utvikle seg i Stavanger kommune og i regionen rundt. ​ 

FHI sine nasjonale prognoser og scenarioer reflekterte ikke situasjonen lokalt. Så i påvente av bedre beslutningsstøtte fra nasjonale myndigheter, innledet Stavanger kommune samarbeid med Helse Stavanger og Proactima. Målet var å utarbeide et grunnlag for lokal situasjonsforståelse og planlegging av kommunenes håndtering av covid-19.

Simuleringsmodell

Proactima utviklet en modell som simulerte scenarioer basert på FHI sine prognoser tilpasset kommunen. Modellen ble forankret og videreutviklet i dialog med Helse Stavanger. Utviklingen i pandemien og lokal smitteutvikling, samt prognoser og videreutvikling av modellen ble diskutert i ukentlige møter mellom representanter fra Stavanger kommune, Stavanger Universitetssykehus og Proactima. ​Dette tette, ukentlige samarbeidet har pågått under hele pandemien. Usikkerheten var stor, men for hver dag som gikk, fikk teamet bedre kunnskap om hvordan de ulike smitteverntiltakene fungerte. 

Proactima bidro også med å gjennomføre scenariobaserte ROS-analyser for noen av de prioriterte virksomhetene og tjenesteområdene i kommunen. Dette bidro til å sikre at kommunen i en tidlig fase kunne planlegge og forberede seg på ulike covid-19 scenarioer​​. I analysene ble ulike smittespredningsscenarioer vurdert og hvordan de ulike scenarioene kunne påvirke tjenestene og leveransene som kommunens innbyggere er helt avhengige av​. Med bakgrunn i scenarioene diskuterte og planla kommunen for å sikre blant annet nødvendig bemanning, tilgang på utstyr og rutiner og planer for å redusere smitte. Dette var viktig i kontinuitetsplanleggingen og rettet oppmerksomhet mot langsiktig planlegging i en situasjon hvor man etter hvert gikk over til drift med «den nye normalen». 

​ Figuren viser prediksjon på lokal smitteutvikling basert på ulike smittescenarioer med ulik sannsynlighet for å inntreffe. Disse modellene ble videreutviklet og oppdater basert på mottatt informasjon.

Om Stavanger kommune og beredskap

Stavanger kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen skal ha god krisehåndteringsevne og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner.   

Stavanger kommune er en av landets viktigste kommuner innen energi, landbruk, havbruk og reiseliv. Kommunens geografi, med blant annet flere øyer uten fastlandsforbindelse, stiller krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har valgt å være proaktiv og håndtere usikkerhet med å være moderate overforsiktig.

Følg oss

Aktuelt

Del

Relatert

Hvilken risiko skaper klimaendringene for norske kommuner?

Klimaendringer og overgangen til et nullutslippssamfunn påvirker norske kommuner. Endringene berører en rekke samfunnsområder...

Pandemi-grep fra norske virksomheter

Koronapandemien har vært utfordrende for mange virksomheter, men grepene belyst i denne artikkelen vil...

Proactima skal forske på fremtidens transportsystemer

Forskningsrådet har tildelt Proactima forskningsmidler for å heve kunnskapen om sårbarheten i fremtidens transportsystemer.

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.