-Klimarisiko innebærer en eksistensiell trussel for petroleumsnæringen. Virksomhetene i næringen må raskt sette seg i stand til å analysere og kommunisere rundt hvordan deres finansielle robusthet vil kunne påvirkes av dette på kort og lang sikt. Og dette haster, for det skjer akkurat nå.

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

Konferansen har som mål å ta opp temaer som petroleumsnæringen er opptatt av og dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå. Temaet for årets konferanse var «Usikre tider. Nye rammebetingelser i petroleumsnæringen», og hadde innlegg som blant annet dekket viktige områder som klima, pandemi og IKT-sikkerhet.

Trond Winther innledet sitt foredrag med å beskrive det krevende bakteppet for industrien, med raskt endrede rammebetingelser som følge av behovet for å adressere klimautfordringene. Han pekte på hvordan analyse av klimarelatert risiko er viktig for å underbygge gode beslutninger på kort og lang sikt.  

– Arbeidet med klimarelatert risiko må integreres som en del av virksomhetsstyringen og i sentrale strategiske og operasjonelle prosesser, understrekte Winther.  

Winther adresserte også hva som kan være utfordrende i arbeidet med å identifisere, analysere og håndtere klimarelatert risiko, og ga innsikt i hvordan dette kan gjøres effektivt i praksis ved bruk av ulike metoder.

Trond Winther på NPFs risikostyringskonferanse denne uken: «Usikre tider. Nye rammebetingelser i petroleumsnæringen».

-Man kommer langt med eksisterende prosesser og globale tilgjengelige standarder, sa Winther. – Men gitt noen av de krevende egenskapene til denne type risiko, vil de fleste selskap ha behov for å tilpasse dagens rammeverk for risikostyring for å inkludere f.eks. scenario- og sensitivitetsanalyser.

Winther hadde følgende oppfordring til selskapene i petroleumsnæringen: – Det å skape god forståelse og effektive tiltak for å håndtere klimarelatert risiko, krever en tverrfaglig tilnærming og en bred involvering i selskapet fra den enkelte ansatte til styret. Med dette som utgangspunkt vil en kunne kommunisere åpent og troverdig rundt selskapets bærekraft og bygge tillit hos viktige interne og eksterne interessenter.

Se hele foredraget til Trond Winther: