Risiko- og sårbarhetsanalyser for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Proactima har fått i oppdrag å utarbeide struktur for informasjon og scenarioanalyser inklusive ROS- og scenariomaler for Nasjonal Kommunikasjonsenhet (Nkom). Oppdraget inkluderer også kategorisering av eksisterende ROS-analyser, samt utarbeidelse av veiledningstekster.

Nkom har siden 2016 publisert overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for ekomsektoren, såkalt ekomROS. Nkom ønsker nå å gjøre enkelte tilpasninger i måten risiko- og sårbarhetsvurderingene blir presentert og tilgjengeliggjort på for sine aktører. Målet er at f.eks. kommuner lettere skal få tilgang til og oversikt over aktuelle risikoområder og scenarioanalyser innenfor elektronisk kommunikasjon, som de kan utnytte når de skal utarbeide egne risiko- og sårbarhetsvurderinger. For å få til dette, ønsker Nkom i større grad å utnytte nettsidene sine til å formidle relevant og oppdatert informasjon og scenario- og risikoanalyser målrettet mot brukergruppene.

Dette prosjektet har nå Proactima fått i oppdrag å utføre.

– Proactima har de siste årene hatt en stadig økende oppdragsmengde for å støtte private og offentlige aktører i å identifisere, vurdere og håndtere risiko relatert til sårbarheter innen telekommunikasjon og IKT, sier prosjektleder Karianne Haver i Proactima.

– Eksempler er både brede samfunnsanalyser, som utredningen av sikkerheten i demokratiske prosesser, og bransjespesifikke analyser, som der vi støtter Petroleumstilsynet med å utvikle bibliotek for beredskapsøvelser innenfor cyberhendelser.

– Andre eksempler er blant annet BAS 5 prosjektet som adresserte sårbarheten i samfunnskritiske IKT-systemer og KRISIS prosjektet mot Samferdselsdepartementet, som inkluderte en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse av post- og telesektoren i Norge, fortsetter Haver. – Et annet prosjekt som nylig startet opp er forskningsprosjektet SIITS (sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer), som Proactima leder på oppdrag for Forskningsrådet.

– Vi ser frem til å bistå Nkom i dette prosjektet som fokuserer på noen av de områdene vi i Proactima har satset spesielt på den senere tiden, sier Trond Winther, CEO i Proactima. – Vi har bygget opp omfattende kompetanse knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser innen IKT og samfunnskritisk infrastruktur. Dette er områder vi også ønsker å sette søkelys på i tiden fremover som en del av vår misjon om å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn. Vi er nå i gang med en omfattende rekruttering for å styrke oss ytterligere innen disse områdene, avslutter Trond Winther.