• 30. september 2021
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører for å se på status for risikostyring i næringen, på oppdrag for Fiskeridirektoratet. Prosjektet skal også se på risikostyring i forhold til bærekraft.

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Helhetlig risikostyring er en viktig del av dette arbeidet. Det er et mål at alle akvakulturvirksomheter skal ha et risikostyringssystem som brukes i arbeidet for å forebygge farer og uønskede hendelser og som hele tiden forbedres.

Proactima skal kartlegge og vurdere hvordan det arbeides med risikostyring i næringen i dag. Det gjøres ved hjelp av en spørreundersøkelse som sendes ut på e-post og intervjuer av enkelte respondenter. Svarene vil være en viktig del av grunnlaget for det videre arbeidet med risikostyring.

Päivi Teivainen-Lædre, rådgiver innen risikostyring og analyser innen havbruk i Proactima, er prosjektleder for oppdraget. Hun har med seg Herman Steen Wiencke, fagekspert innen risikostyring- og analyser.