• 25. november 2021
  • Av:Hilde Waaler

Nyheter

Proactima bistår i utvikling av hydrogendrevet hurtigbåt i Narvik Havn

Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være både rask og utslippsfri. Proactima går sammen med åtte andre prosjektpartnere og søker nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.   

Prosjektet ledes av Teco 2030 som skal utvikle de hydrogenbaserte brenselcellene, som vil sørge for skipets fremdrift. Båten vil erstatte en av de dieseldrevne båtene til Narvik Havn. Dette vil føre til at Narvik Havn vil redusere både sitt dieselforbruk og sine CO2-utslipp betydelig.

-Dette er spennende prosjekt for oss, sier daglig leder Trond Winther i Proactima. – Hydrogen vil bli svært viktig for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten, og vi ønsker å bidra med vår kunnskap for å fremme klima- og miljøvennlig skipsfart. Vi ser også et stort potensial i ringvirkningene prosjektet kan få for hydrogenbruk i Narvik-regionen. I utviklingen av skipet vil Proactima foreta risikovurderinger og analyser for å sikre at båten blir trygg å bruke, understreker Trond Winther. 

Overgang til grønn skipsfart

Norge har som mål å redusere utslippene fra innenriks skipsfart med minst 50 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. Dette målet skal etter planen nås ved hjelp av en forsterket satsing på utvikling av lav- og nullutslippsløsninger, og ved å stille utslippskrav til skip som opererer på norske fjorder.

I tillegg vil det bli stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger i offentlige anbud for å bidra til en raskere omstilling til slike grønne løsninger innen skipsfarten.

Regelverk for hydrogendrevne skip

Proactima vil bistå prosjektet med risikoanalyser, eksplosjonsanalyser, HAZID, ALARP og andre sikkerhetsstudier i godkjennelsesprosessen for å bruke hydrogen som drivstoff på hurtigbåten. Forskrift FOR-2016-12-27-1883 gjør IGF-koden for bruk av hydrogen og andre fluider med flammepunkt under 60°C som drivstoff gjeldende. IGF-koden stiller krav til at overordnet sikkerhetsnivå som et minimum skal være tilsvarende som for konvensjonelt oljedrevet hoved- og hjelpemaskineri. Godkjennelsesprosessen vil følge retningslinjene gitt i MSC.1/Circ. 1455.

Narviks første hydrogenforbruker

Den nye hydrogendrevne båten skal etter planen sjøsettes i 2023. Narvik Havn skal hovedsakelig bruke den til havneoppsyn og beredskap, samt til undervisning og opplæring av mannskap.

Målet er at båten skal bli klassifisert som et hurtiggående passasjerfartøy med lang rekkevidde, og at den vil kunne holde en hastighet på 23 knop.

Hydrogenbåten vil bli Narviks første hydrogenforbruker, og vil ha behov for å få påfyll av hydrogen jevnlig. Det planlegges derfor også å få etablert en hydrogenfyllestasjon ved havna. Everfuel har som mål å utvikle denne. Andre brukere av havna vil også kunne bruke denne fyllestasjonen. Ambisjonen er at den skal bli verdens første hydrogenfyllestasjon som kan betjene både skip og veitrafikk, og at etableringen av fyllestasjonen vil gjøre det mulig for flere aktører i regionen å gå over til klimavennlig hydrogen.

Ni partnere i prosjektet

De ni partnerne i prosjektet foruten Proactima, er Narvik Havn, TECO 2030, Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV), UiT Norges arktiske universitet, BLOM Maritime, Everfuel, KUPA og Norinnova Narvik. Prosjektet ledes av TECO 2030.

UiT i Narvik vil se til at universitetet opparbeider seg kompetanse på maritime hydrogensystemer og å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.

BLOM Maritime vil yte teknisk bistand til Grovfjord Mekaniske Verksted i forbindelse med byggingen av båten og hjelpe til med installasjonen av brenselcellene.

Kunnskapsformidling vil være en viktig del av prosjektet, og KUPA vil jobbe med å spre kunnskapen som utvikles om hydrogenbåter gjennom arbeidet med å bygge en hydrogendrevet båt for Narvik Havn. KUPA drifter en maritim teknologiklynge, og vil videreformidle lærdom fra prosjektet til de blå næringene som er representert i denne.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk. Brenselceller kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.