Bjørg Eva Omland Røsand

CO2-fangst på Klemetsrud

Lilleaker Consulting (oppdatert: Nå del av Proactima) ferdigstiller konseptrisikoanalyse av anlegg for CO2-fangst på Klemetsrud

Ved Klemetstrudanlegget gjenvinnes husholdnings- og næringsavfall fra Oslo og nabokommuner. Energien utnyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og til produksjon av strøm. Årsproduksjonen er 160 GWh elektrisitet og 590 GWh fjernvarme. Fortum Oslo varme, Klemetsrudanlegget AS, har et årlig utslipp på ca. 400 000 tonn CO2 per 2017. Etter planen skal CO2 renses fra røykgassen fra forbrenningsanlegget, fraktes med skip til Vestlandet og pumpes ned i et reservoir under havbunnen i Smeaheia-området i Nordsjøen. Dette medfører mellomlagring av betydelige mengder flytende CO2 mellom hvert skipsanløp.

Utilsiktede utslipp av CO2 i væskefase kan eksponere relativt store områder for tung gass og et utslipp kan representere en betydelig fare for mennesker og liv som befinner seg i området. Risikoanalyse av anlegget er derfor et viktig bidrag til at anlegget bygges med gode og robuste løsninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet på en best mulig måte. Analysen gir beslutningsstøtte til prosjektet i arbeidet med å forhindre uønskede hendelser.

DSB legger føringer på hvor anlegget kan plasseres i forhold til offentlig vei, arbeidsplasser, boliger og skoler, sykehus etc. ved bestemmelser for hensynssoner . Et utslipp av konsentrert CO2 kan følge terrengets konturer og akkumuleres i groper, daler og lavere områder, og for å vurdere omfang og utstrekning av slike utslipp er det, i samarbeid med ComputIT, utført avanserte simuleringer som en del av analysen. Ved hjelp av simuleringsresultat og risikovurderinger ved anlegget konkluderer konseptanalysen med anbefalte utstrekninger av hensynssoner rundt anlegget. Analysen anbefaler videre tema som bør fokuseres på etter hvert som arbeidet med design av anlegget skrider framover.

Lilleaker Consulting utfører risikovurderinger for å gi våre kunder en solid beslutningsstøtte for sikker utforming og drift av industrianlegg og for å verifisere overholdelse av regelverkskrav, myndigheter og klientens risikoakseptkriterier.