Kategori: Arrangementer

Vellykket beredskapsdebatt: – Vi må snakke mer sammen

I går kveld var 150 deltakere samlet på Sola for debatt om totalberedskap og samfunnssikkerhet.  Proactima var stolt vertskap for Beredskapsdebatten 22.mai, som markerte starten på den påfølgende årlige Beredskapskonferansen. På scenen diskutere panelet hvordan samfunnet sikrer utvikling av totalberedskapen i dagens risikobilde og hvordan vi legger vi til rette for samarbeid og samhandling.  

– Det er for stor avstand mellom mellom offentlig og privat sektor, og murene er for tykke mellom sektorer og nasjonale myndigheter. Dette er et av funnene i Totalberedskapskommisjonen som det haster å ta tak i, innledet Tone Grindland, medlem av Totalberedskapskommisjonen og regionsdirektør i NHO Rogaland.

Totaltberedskapskommisjonens anbefalinger er fortsatt ikke vedtatt politikk, og det ventes å komme en Stortingsmelding til høsten.

Det var bred enighet i panelet om at aktørene må snakke mer sammen. Næringslivet må inkluderes i større grad i myndighetenes beredskap og planlegging.

– Det er i næringslivet ressursene er og kapasiteten er i stort volum. Et næringsliv som går bra, er en forutsetning for god beredskap. Derfor er norsk eierskap til næringslivet er viktig,  sa Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese og tidligere forsvarsprofil. 

Debatten ble ledet av grunnlegger og arbeidende styreleder Richard Heyerdahl i Proactima.

F.v: Stian Aker (Proactima), Tonje Jenssen Espeland (DSB), Bent Høie (Statsforvalter i Rogaland), Tone Grindland (medlem av Totalberedskapskommisjonen og regionsdirektør i NHO Rogaland), Geir Hågen Karlsen (Geelmuyden Kiese og tidl. oberstløytnant i Hæren).

I vurderingen av fremtidens beredskapsstrukturer som skal styrke vår evne til totalberedskap er det nødvendig å inkludere næringslivet i større grad. En stor del av ressursene, både menneskelige og materielle, hører hjemme i private virksomheter. I dagens sikkerhetspolitiske klima ser vi at næringslivet utfordres i større grad og bærer en stor del av risikoen. Det er også større krav og forventinger til næringslivet, spesielt de virksomheter som eier og forvalter kritisk infrastruktur. 

I Norge har vi et totalforsvarskonseptet, som betyr at det private må stille ressurser til rådighet. Og en av de store sårbarheten når vi snakker om dimensjonerende hendelser er at aktørene regner med ressurser de ikke vil ha tilgjengelig når behovet er der. Stian Aker, gruppeleder for beredskap og krisehåndtering i Proactima, hadde en klar oppfordring til salen:

– Gå hjem til egen virksomhet og kartlegg hvilke ressurser bedriften er avhengig av når vi kommer til krise/krig-spekteret og kartlegg hvilke som vil være tilgjengelig. Hvilke ressurser blir avsatt til Forsvaret, frivilligheten eller andre forpliktelser, og hvilke ressurser vil stå igjen? Vi må tørre å være komfortable med å diskutere det vi i dag ikke har svar på, sa Stian Aker.

Neste uke, 29. mai, lanseres reviderte råd for egenberedskap der et av hovedrådene er at befolkningen må være forberedt på å ha egenberedskap for 7 dager og ikke for 3 dager slik det er i dag.  

Når vi møtes til beredskapsdebatt i 2025, spår panelet at «planen er mer klar», at cyber fortsetter å dominere situasjonsbildet og at vi har mer svar på bordet om den sivile beredskapen.

Denne uken er vi tilstede med stand og utstillerplass under hele. Og i morgen står Hanne Cook og Surbhi Bansal fra Proactima på scenen under hovedkonferansen og deler sine erfaringer om effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking.

Vellykket samling hos Tensio

«Nå er det alvor» for norsk kraftbransje var et av hovedbudskapene under året første samling i Forum for risikostyring i kraftbransjen. Behovet for et bedre og overordnet konsekvensbilde ved bortfall av kraft i samfunnet og mer tversektoriell samhandling på regionalt og nasjonalt nivå er større enn noen gang.  

– Kraftbransjen er en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne samfunn og har en helt avgjørende betydning for samfunnssikkerheten. 

Slik åpnet ordstyrer og leder for forumet, Jens Thomas Sagør i Proactima, årets første samling forrige uke. Proactima har i over ti år vært stolt sekretariat av nettverket som samler deltakere fra ulike deler av kraftbransjen. 

F.v: Lars Krøke, Sigurd Aamodt og Hans Wigen Finstad. Alle fra vertsskapet i Tensio.

Bakteppet for samlingen var den alvorstyngede situasjonens for kritisk infrastruktur i en stadig mer urolig verden og behovet for å finne gode løsninger for vellykket risikostyring. Forrige uke var om lag 25 deltakere samlet hos Tensio på Stjørdal.  

– Forum for risikostyring i kraftbransjen knytter relasjoner på tvers av selskapene og bidrar til å styrke fagmiljøet for risikostyring i bransjen, sa Hans Wigen Finstad, konserndirektør Utvikling i Tensio som var vertskap for samlingen forrige uke.   

Rune Paulsen, Leder Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio, ga et innblikk i kapasitetsbegrensninger i strømnettet.  

– I det større bildet er det en rekke kapasitetsbegrensninger i nettet og alle tenker at «naboselskapet» skal redde oss i underskuddssituasjoner, men det er ikke mulig med dagens totalforbruk. Vi må finne fleksibiliteter i et mer helhetlig bilde innen energisektoren, bryte ned siloer mellom ulike aktører og se på samfunnets totalbilde, sa Paulsen. 

Rune Paulsen i Tensio ga et innblikk i kapasitetsbegrensninger i strømnettet.  

Christian Stav, konsernsjef i NTE og medlem av Totalberedskapskommisjonen, presenterte en treffende oppsummering av det omfattende kommisjonsarbeidet og adresserte både styrker og svakheter i norsk beredskap i stort.  

Ann Karin Midtgaard, Utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), ga et innblikk i AKS-metodikken (analyse av krisescenarioer) og rapporten «Risikoanalyse av strømrasjonering». Presentasjonen av resultatene viste tydelig behov for et bedre overordnet konsekvensbilde ved bortfall av kraft i samfunnet og mer tversektoriell samhandling på regionalt og nasjonalt nivå.   

Rune Sjursen fra Proactima delte erfaringer fra et anskaffelsesprosjekt hvor Proactima har videreutviklet en metode for landrisikovurdering basert på anbefalinger fra nasjonale myndigheter, for å redusere risikoen for leverandørkjedeangrep fra statlige eller statlig sponsede trusselaktører.  

Rune Sjursen fra Proactima delte erfaringer fra landrisikovurdering for å redusere risikoen for leverandørkjedeangrep.

Proactima har med sin risikobaserte tilnærming lang tradisjon med regelverksforståelse i kombinasjon med strategisk og operativ risikostyring i sektoren. Proactima har bistått i mange av kraftbransjens endringsprosesser for å styrke virksomheters konkurransekraft, øke energiproduksjonen og med å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.  

Forumet søker flere deltakere 

Forumet er en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring. 

Målgruppen er ledere og fagroller som jobber med risikostyring ut fra et virksomhetsperspektiv. Mange opplever en mangel på faglig sparring og støtte i den virksomheten en jobber, og Forum for risikostyring har nettopp vært et bidrag i den sammenheng. I forumet har det over tid vært deltagere som jobber med ulike disipliner; ledelse, HMS, økonomistyring, IT-sikkerhet, drift, prosjekt mv.

Ønsker du å delta på neste samling? Forum for Risikostyring i kraftbransjen søker nye deltakere. Ta kontakt med Jens Thomas Sagør for informasjon og deltakelse.  

Deltakelse er kostnadsfritt.  

Gratis webinar: Fra rapporteringskrav til krisehåndtering

Velkommen til gratis webinar med Proactima 7. desember kl. 13.00:
«Fra rapporteringskrav til krisehåndtering»

Lær hvordan åpenhetsloven kan styrke din organisasjons evne til å håndtere kriser og fremme etisk drift.

Vi utforsker hvordan åpenhetsloven er en nøkkelressurs i effektiv krisehåndtering og etisk forretningsførsel – i tillegg til å være en juridisk forpliktelse.

PROGRAM

  1. Krisehåndtering og risikoforståelse: Hvordan en dyp forståelse av risiko og åpenhetsloven kan bistå selskaper gjennom komplekse kriser.
  2. Balansering av krav: Strategier for å navigere i krevende situasjoner hvor interne og eksterne krav kolliderer.
  3. Informert beslutningstaking: Viktigheten av å integrere åpenhetslovens prinsipper i risikostyring for å unngå feil beslutninger under press.

Vi bruker case-eksempler for å vise hvordan disse prinsippene fungerer i praksis, og hvordan de hjelper til med å håndtere komplekse situasjoner effektivt. Vi vil også på bakgrunn av en gjennomgang av 50 selskapers redegjørelser kort belyse generelle trender og observasjoner om hvordan selskaper forholder seg til åpenhetslovens krav.

Velkommen!

Registrer deg her for å sikre din plass!

Velkommen til samling i kraftbransjen 10. januar

Forum for risikostyring i kraftbransjen gjentar suksessen og har gleden av å inviterer til bransjetreff hos Tensio på Stjørdal onsdag 10. januar 2024 klokken 10-15. Velkommen!

PROGRAM

Formålet med Forum for risikostyring er å skape en arena for erfaringsutveksling, hvordan jobbe med og løse ulike problemstillinger knyttet til risikostyring i bred forstand. Vi prioriterer derfor også i år å sette av god tid diskusjoner og erfaringsutveksling basert på innleggene gjennom dagen.  

Del 1: Risikostyring i en urolig verden 

Vi står i en sårbar tid. Klimamessig, sikkerhetspolitisk og økonomisk. Systemer og kritisk infrastruktur kobles sammen og digitaliseres for å møte overordnede mål om sikkerhet, bærekraft og effektivisering. Vi får en økende grad av kompleksitet og lange verdikjeder. Kraftbransjen er en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne samfunn og har en helt avgjørende betydning for samfunnssikkerheten. På samlingen utfordrer vi bransjen på samhandling og læring, og på å dele erfaringer om trusler og muligheter en ser i glasskula. 

Nettselskapet som regional energikoordinator 

Nettselskapene har de siste årene mottatt mange henvendelser fra bedrifter og det offentlige som trenger mer strøm for å kunne gå over fra fossil energi til fornybar energi i sin produksjon, til transport eller til nye etableringer.  

Samtidig ser man at planene for ny fornybar kraftproduksjon ikke strekker til for å møte dette behovet.  

Tensio, Elvia og Lnett ser behovet for å ta en mer proaktiv rolle i dette bildet, og lanserer derfor pilotprosjektet «Nettselskapet som energikoordinator». 

Pilotprosjektet etableres som en egen funksjon for koordinering og rådgivning på tvers av aktørene i energisystemet. Prosjektet skal pågå i tre år, og vil bli løpende evaluert. 

Leder Nettutvikling og Nettstrategi Rune Paulsen i Tensio forteller om prosjektet om planene fremover. 

Totalberedskapskommisjonen – Kraftbransjen og samfunnssikkerhet 

Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE

Energisikkerhet har tett sammenheng både med den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og med det grønne skiftet. På Østlandet står mange virksomheter, spesielt industri, uten mulighet til å koble seg på strømnettet. Forsyningssikkerhet og kapasitet på strømnettet er ikke bare et sikkerhetspolitiske anliggende, men påvirker også evnen til grønn omstilling for samfunnet. 

I januar 2022 ble Totalberedskapskommisjonen oppnevnt for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Kommisjonen foreslår å styrke forsyningssikkerheten samtidig som det pekes på behovet for å sikre tilstrekkelig fornybar energi i årene fremover. 16. oktober gikk høringsfristen ut og nå skal regjeringen ta stilling til høringsinnspillene og vurdere om utredningen kan danne grunnlag for ny politikk. 

Konsernsjef Christian Stav i NTE gir oss et innblikk i Totalberedskapskommisjonens arbeid innen energi og veien videre for forsyningssikkerheten. 

Del 2: Metoder og løsninger for risikostyring 

Behovet for god risikostyring er mer relevant enn aldri før. Med økt kompleksitet, risiko og nye sårbarheter er det nødvendig med ny kunnskap, metoder og verktøy for å forstå og håndtere risiko. Hvilke metodiske tilnærminger krever de nye risikoene? Hvordan skal vi jobbe tverrsektorielt for samhandling og samvirke i beredskapsplanlegging, øving og håndtering? Hvilke erfaringer tar vi med oss etter sommerens ekstremvær? 

Risikoanalyse – Kraftbransjen og samfunnssikkerhet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en sentral rolle i å vurdere og dele kunnskap om risikoer i det norske samfunnet. I en stadig akselererende utvikling, klimautfordringer og en usikker sikkerhetspolitisk situasjon er det utfordrende å gjøre risikovurderinger på vegne av det norske samfunnet. 

DSB gav ut rapporten «Risikoanalyse av strømrasjonering» august 2023 og publiserer regelmessig «Aktuelle krisescenarier» (AKS) og har utviklet en egen risikovurderingsmetodikk, AKS-metodikken, for å lage grunnlaget for risikobildet i det norske samfunnet.  

Ann Karin Midtgård, fagdirektør i DSB – ansvarlig for DSB sine risikovurderinger, presenterer både konkrete resultater av strømrasjoneringsanalysen og systematikken bak analysene.

Metoder for risikovurderinger i energibransjen 

Proactima har med sin risikobaserte tilnærming lang tradisjon med regelverksforståelse i kombinasjon med strategisk og operativ risikostyring i energiforsyningssektoren. Proactima har bistått i mange av kraftbransjens endringsprosesser for å styrke virksomheters konkurransekraft, øke energiproduksjonen og med å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.  

Fageksperter fra Proactima deler erfaringer og metodikk for risikostyring og risikovurdering i et stadig mer komplekst samfunnssikkerhetsbilde.

Vellykket samling før sommeren

Før sommeren var bransjen samlet hos Hafslund i Oslo for å dele erfaringer og diskutere risikostyring. På programmet i juni sto risikostyring ved integrasjoner og fusjoner, hvor det ble delt erfaringer fra integrasjonen i Tensio AS og Elvia AS, samt trusselbildet for kraftbransjen i det digitale domenet. Statkraft delte erfaringer fra sin reise mot ISMS og ISO-sertifisering, og Hafslund fortalte om reisen innen IKT-sikkerhet fra flere mindre til en stor virksomhet.

Les mer om kraftbransjens juni-samling hos Hafslund her.

Proactima er stolt sekretariat

Forum for risikostyring i kraftbransjen er en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring. Formålet med forumet er faglig nettverk, der en kan diskutere og dele erfaringer og kunnskap innenfor risikostyring. Målgruppen er ledere og sentrale fagpersoner som jobber med risikostyring, HMS, drift eller IT ut fra et virksomhetsperspektiv. Mange opplever en mangel på faglig sparring og støtte i den virksomheten en jobber, og Forum for risikostyring har nettopp vært et bidrag i den sammenheng.

Forumets medlemmer består av fleste regionale kraftkonsern/-selskap, samt Statkraft og Statnett som er aktive deltagere og bidragsytere. Forumet har eksistert i 10 år og Proactima er stolt sekretariat.

Ønsker du å delta på neste samling?

Forum for Risikostyring i kraftbransjen er åpen for nye deltakere. Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til bransjetreff 10. januar 2024 hos Tensio på Stjørdal.

Ta kontakt med Jens Thomas Sagør for informasjon og påmelding.

Velkommen til SIITS-konferansen

Klarer vi å ta i bruk ny digital og intelligent teknologi for å få en mer sikker, sømløs og grønn transportsektor?

Oppstår det nye utfordringer, sårbarheter og risiko som vi ikke har forutsett eller kjenner fra før? Og hva kan vi gjøre med det? Meld deg på SIITS-konferansen og få svarene

Bli med sammen med aktører fra myndigheter, næringsliv og akademia for å høre og dele erfaringer, og ikke minst finne veien videre når vi samles til SIITS-konferansen 2. november 2023.

SIITS-prosjektet med samarbeidspartnere og gjester inviterer til innlegg, demonstrasjoner og diskusjon i festsalen på Ingeniørenes hus torsdag 2. november.

På scenen står IT-gründer Shazad Rana og professor Tormod Heier ved Stabsskolen. Og mange andre innledere. Vi får selvsagt også høre om prosjektet SIITS og hvordan vi bør samarbeide med sårbarhet og risiko.

Konferansen avsluttes med paneldebatt.

Det blir lunsj med demo av digitale løsninger, og pauser med utstilling av del-prosjekter og analyser.

Konferansier: Jan Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad.

Velkommen!

Meld deg på her!

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer

Transport og mobilitet er viktig for næringsliv, bosetting, eksport og reiseliv. Derfor handler også mange av målepunktene i Norges bærekraftarbeid om nettopp mobilitet. Det er mye som må gjøres frem mot 2030 (og etter) for å nå målene vi har forpliktet oss til.

Prosjektet Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, forkortet SIITS, har utviklet kunnskap, metoder, tjenester og verktøy for å lykkes med omstillingen.

Proactima har i tre år ledet og vært primus motor for prosjektet som er støttet av Norges Forskningsråd under programmet Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT. Formålet med Pilot-T er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Bak prosjektet står i tillegg til Proactima;  Tryg Forsikring, Inspire Invest, Disruptive Engineering, Statens vegvesen, Statens jernbanetilsyn, Universitetet i Stavanger, Sintef Digital, ITS Norway, Arve Føyen og Simula Consulting.  

Velkommen til webinar om samsvarsstyring

Proactima og Adept Concept inviterer til gratis webinar 27. september klokken 09.00-10.00

Meld deg på her

Samsvarsstyring er en kompleks utfordring, men er også et kritisk grunnlag for suksess. Å navigere gjennom labyrinten av regelverk, oppdatere prosedyrer og dokumentere samsvar krever tid, ressurser og ekspertise.

Hvordan strukturere arbeidet med etterlevelse og compliance, og kan AI være løsningen?

Program

09:00-09:05Intro til samsvarsstyring
v/ Christian Herheim, Proactima
09:05-09:20Slik fikk Skanska oversikt med digitale løsninger
v/ Peer Christian Andersen, Direktør HMS, Kvalitet og Seriøsitet, Skanska
09:20-09:35Hvordan kan AI brukes i samsvarsevaluering i dag
v/Anders Lindanger Røvær, Phd, Data Scientist fra Webstep
09:35-09:45Samsvar i en verden i kontinuerlig endring
v/ Anne Mork, Advokat og konsulent Proactima
09:45-09:55Slik lykkes du med implementering av samsvarsarbeidet
v/ Tine Handeland, Proactima
09:55-10:00Diskusjon og spørsmål

Pålogging åpner klokken 08:55

Meld deg på her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Christian Herheim på (christian.herheim@proactima.com) eller Haakon Meitzner (haakon@adeptconcept.com)  

Om Proactima

Proactima er ledende i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet. Våre konsulenter har både fagekspertisen du trenger på feltet ditt og evnen til å finne gode løsninger som fungerer i praksis og er i tråd med krav og forventninger fra kunder, myndigheter og samfunnet. Proactima har siden 2003 jobbet med prosjekter og kunder som kontinuerlig har satt dagsorden i samfunnet og som deler vår misjon om å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn.

Om Adept Concept

Adept Concept AS er et selskap som forener inngående kunnskap innen regelverk, styringssystemer og programvareutvikling for å optimalt betjene kundene sine. Adept Concept AS tilbyr en skybasert løsning, Adept™, for samsvarsstyring, skreddersydd for selskaper som ønsker et effektivt system for regelverksoppfølging – compliance.

Velkommen!