Kategori: Kraft og fornybar

Proactima øker satsingen på havvind

Denne uken ble Proactima og Anne Mork utpekt til ny gruppeleder for HMS og regelverk i næringsklyngen Norwegian Offshore Wind. – Det er en selvfølge at Proactima skal bruke vår posisjon for å være med i utviklingen av høye sikkerhetsstandarder tilpasset risikobildet i havvindsindustrien. Vi ser det som særlig meningsfullt å være med allerede nå i startfasen av Norges nye industrieventyr, sier påtroppende gruppeleder.

– Landet trenger mer kraftproduksjon i årene som kommer. Havvind kan bidra til å forsyne norske husholdninger og industri med ren og fornybar kraft. Og Norge har en av verdens beste forutsetninger for å lykkes for energiomstilling. For å lykkes, må vi ha et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som regelverket må være tilpasset de risikoene som kjennetegner industrien. Det er en selvfølge at Proactima skal bruke vår posisjon med å utvikle høye sikkerhetsstandarder og reguleringer i startfasen av Norges nye industrieventyr.  

Det sier Anne Mork i Proactima, som er påtroppende gruppeleder for HMS og regelverk i Norwegian Offshore Wind.

Anne Mork i Proactima er påtroppende gruppeleder for HMS og regelverk i Norwegian Offshore Wind.

Norwegian Offshore Wind er en av Norges største næringsklynger med fokus på utviklingen av offshore vindenergi i Norge. Hensikten er å utnytte Norges lange kystlinje og kompetanse innen maritim og offshore teknologi til å bidra til en bærekraftig energifremtid og nå klimamål gjennom økt produksjon av fornybar energi fra vind.

– Jeg er glad og ydmyk for å bli vist tilliten til å lede faggruppen for HMS og regelverk. I flere tiår har Proactima støttet selskaper og industrier som ønsker å etablere seg på norsk sokkel. Og det skal vi fortsette med. Nå ser jeg frem til å bruke min egen og Proactimas kompetanse sammen med resten de dyktige folka i faggruppen og i Norwegian Offshore Wind inn i det nye industrieventyret, sier Mork.

Mork er utdannet jurist, og har over 20 års erfaring innen juss, HMS, kvalitet og risikostyring, styringssystem, revisjon, compliance, endringsledelse, ulykkesgranskning og beredskap.  

Les mer: Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs.

Hva kommer du til å fokusere på fremover?

– Sammen med medlemmene i faggruppen setter vi agenda. Aktuelle problemstillinger i år er det nye regelverket og leverandørstyring. Det nye regelverket vil troligvis fastsettes i løpet av året. Det er sterke krefter som drar i ulike retninger, men det viktigste er at industrien blir trygg og sikker for menneskene og naturen. Regelverket må være tilpasset risikobildet og de utfordringene virksomhetene står overfor. I leverandørkjeden er det sentralt å se på HMS-styring for å bygge en felles kultur, beredskap og trygg leverandørstyring, forklarer Anne.

Anne legger til at det også blir sentralt å koble på akademia og kunnskapssektoren i tiden som kommer for å oppnå maks synergi.

Utbyggingen av havvind kan gi store muligheter for utbyggingsselskaper, kraftselskaper og leverandørindustrien. Hva kan Proactima bidra med for aktører som ønsker å posisjonere seg?

– Aktører som får konsesjon til utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II setter seg selv i en svært god posisjon i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Vi tar med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i havvind. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå risikobildet og hva som er viktig, for deretter å prioritere riktig. Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før. I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel med virksomhetsstyring, risikostyring, styringssystem, endringsledelse og beredskap for å nevne noe. I kombinasjon med vår kompetanse på ESG og bærekraftsrapportering (CSRD), er vi godt rustet for å støtte større aktører med spesialkompetanse innen utvalgte områder og mindre aktører med kapasitet og kunnskap.

Les mer: Slik bistår vi kunder innen kraft og fornybar

Ønsker du å vite mer om hvordan vi gjør en forskjell i havvind?

Ta kontakt med Anne Mork for en havvindsprat!

Vellykket samling hos Tensio

«Nå er det alvor» for norsk kraftbransje var et av hovedbudskapene under året første samling i Forum for risikostyring i kraftbransjen. Behovet for et bedre og overordnet konsekvensbilde ved bortfall av kraft i samfunnet og mer tversektoriell samhandling på regionalt og nasjonalt nivå er større enn noen gang.  

– Kraftbransjen er en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne samfunn og har en helt avgjørende betydning for samfunnssikkerheten. 

Slik åpnet ordstyrer og leder for forumet, Jens Thomas Sagør i Proactima, årets første samling forrige uke. Proactima har i over ti år vært stolt sekretariat av nettverket som samler deltakere fra ulike deler av kraftbransjen. 

F.v: Lars Krøke, Sigurd Aamodt og Hans Wigen Finstad. Alle fra vertsskapet i Tensio.

Bakteppet for samlingen var den alvorstyngede situasjonens for kritisk infrastruktur i en stadig mer urolig verden og behovet for å finne gode løsninger for vellykket risikostyring. Forrige uke var om lag 25 deltakere samlet hos Tensio på Stjørdal.  

– Forum for risikostyring i kraftbransjen knytter relasjoner på tvers av selskapene og bidrar til å styrke fagmiljøet for risikostyring i bransjen, sa Hans Wigen Finstad, konserndirektør Utvikling i Tensio som var vertskap for samlingen forrige uke.   

Rune Paulsen, Leder Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio, ga et innblikk i kapasitetsbegrensninger i strømnettet.  

– I det større bildet er det en rekke kapasitetsbegrensninger i nettet og alle tenker at «naboselskapet» skal redde oss i underskuddssituasjoner, men det er ikke mulig med dagens totalforbruk. Vi må finne fleksibiliteter i et mer helhetlig bilde innen energisektoren, bryte ned siloer mellom ulike aktører og se på samfunnets totalbilde, sa Paulsen. 

Rune Paulsen i Tensio ga et innblikk i kapasitetsbegrensninger i strømnettet.  

Christian Stav, konsernsjef i NTE og medlem av Totalberedskapskommisjonen, presenterte en treffende oppsummering av det omfattende kommisjonsarbeidet og adresserte både styrker og svakheter i norsk beredskap i stort.  

Ann Karin Midtgaard, Utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), ga et innblikk i AKS-metodikken (analyse av krisescenarioer) og rapporten «Risikoanalyse av strømrasjonering». Presentasjonen av resultatene viste tydelig behov for et bedre overordnet konsekvensbilde ved bortfall av kraft i samfunnet og mer tversektoriell samhandling på regionalt og nasjonalt nivå.   

Rune Sjursen fra Proactima delte erfaringer fra et anskaffelsesprosjekt hvor Proactima har videreutviklet en metode for landrisikovurdering basert på anbefalinger fra nasjonale myndigheter, for å redusere risikoen for leverandørkjedeangrep fra statlige eller statlig sponsede trusselaktører.  

Rune Sjursen fra Proactima delte erfaringer fra landrisikovurdering for å redusere risikoen for leverandørkjedeangrep.

Proactima har med sin risikobaserte tilnærming lang tradisjon med regelverksforståelse i kombinasjon med strategisk og operativ risikostyring i sektoren. Proactima har bistått i mange av kraftbransjens endringsprosesser for å styrke virksomheters konkurransekraft, øke energiproduksjonen og med å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.  

Forumet søker flere deltakere 

Forumet er en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring. 

Målgruppen er ledere og fagroller som jobber med risikostyring ut fra et virksomhetsperspektiv. Mange opplever en mangel på faglig sparring og støtte i den virksomheten en jobber, og Forum for risikostyring har nettopp vært et bidrag i den sammenheng. I forumet har det over tid vært deltagere som jobber med ulike disipliner; ledelse, HMS, økonomistyring, IT-sikkerhet, drift, prosjekt mv.

Ønsker du å delta på neste samling? Forum for Risikostyring i kraftbransjen søker nye deltakere. Ta kontakt med Jens Thomas Sagør for informasjon og deltakelse.  

Deltakelse er kostnadsfritt.  

Slik lykkes kraftbransjen med risikostyring  

Behovet for god risikostyring i kraftbransjen er mer relevant enn aldri før. Vi trenger ny kunnskap, metoder og verktøy for å forstå og håndtere risiko.  

Det er den klare oppfordringen fra leder for forretningsutvikling og kraftekspert Jens Thomas Sagør i Proactima.  

– Kraftbransjen er en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne samfunn og har en helt avgjørende betydning for samfunnssikkerheten. Hovedoppgaven er jo tross alt å forsyne Norge med elektrisk strøm – som er en av våre viktigste infrastrukturer.  

Jens Thomas Sagør, leder for forretningsutvikling og kraftekspert i Proactima.

Sagør mener at de aktørene som best lykkes med å identifisere og håndtere risiko og sårbarheter sikrer seg tydelige konkurransefortrinn.  

– Norge har underskudd på energi og produksjon av fornybar energi må til for å dekke fremtidens energibehov. Vi kan gå fra en situasjon med overskudd til underskudd på kraft i løpet av noen få år, som betyr at vi blir avhengige av betydelig import i tørrår parallelt med ekstern uro og energiknapphet ute. Bransjen er inne i et stort teknologisk skifte samtidig som bransjen omstruktureres og selskaper slår seg sammen. Norges erfaring med energiproduksjon og vår lange kystlinje betyr at vi har verdens beste forutsetninger for å lykkes. Men det krever ny kunnskap, metoder og verktøy om vi skal lykkes, forklarer Sagør. 

Kraftselskaper i en brytningstid

På Østlandet står mange virksomheter, spesielt industri, uten mulighet til å koble seg på strømnettet. Forsyningssikkerhet og kapasitet på strømnettet er ikke bare et sikkerhetspolitiske anliggende, men påvirker også evnen til grønn omstilling for samfunnet.  

Hva er utfordringene for kraftbransjen i dag?   

– Kraftselskapene gjennomgår en drastisk endring. Aktørene må forholde seg til utvidet virksomhet i sine forretningsmodeller, og risikostyring og virksomhetsstyring er noe som skal beherskes både på operasjonelt og strategisk nivå. I tillegg er de fleste aktørene der at de må definere hvordan fremtidens kraftsystem skal driftes – og bransjen er tett koblet til digitalisering. Det er også slik at antall nettselskap skal kraftig ned, og det fører til større og færre enheter. Sammenslåinger av kraftselskap og omstrukturering er noe bransjen kommer til å ha fokus på en lengre tid fremover, sier Sagør.  

Norge er ikke forberedt på strømrasjonering

Tidligere i høst publisere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rapporten «Risikoanalyse av strømrasjonering» som peker på at det norske samfunnet i liten grad er forberedt på strømrasjonering på grunn av at Norge alltid har hatt rikelig tilgang på elektrisk kraft og høy forsyningssikkerhet.  

– Konsekvensen av strømrasjonering er noe som påvirker oss alle, og kan føre til uro og redusert velferd. Alt fra begrenset tilgang på dagligvarer, forsinkelser i helsetjenester, ustabil data- og telekommunikasjon og begrensninger i drikkevannsforsyningen. Det kan også tenkes at det må innføres pålegg om å redusere strømforbruk i hjemmet, utdyper Sagør.    

Hvordan skal aktørene i bransjen navigere i dette komplekse landskapet?  

– Hele poenget handler om å finne den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier, og det å unngå ulykker, skader og tap. Kombinasjonen av regelverksforståelse og et helhetlig syn på risikostyring er den beste oppskriften i møte med det ukjente.  

Sagør legger til avslutningsvis at tendensene vi ser nå er at samfunnet som helhet retter mer fokus, forventninger og krav mot det offentlige, men han understreker at det offentlig ikke vil klare oppgaven alene og at næringslivet må være sitt ansvar bevisst.  

– Usikre tider med økonomiske utfordringer, klimaforandringer, sikkerhetspolitisk uro og energiknapphet skaper forventning om at det offentlige må agere og ha kontroll. Men vi må ikke glemme at næringslivet har et ansvar i å bidra til å utvikle og dele kunnskap, metoder og verktøy som gjør samfunnet i stand til å håndtere den voksende usikkerheten og kompleksiteten. Derfor er vårt samfunnsansvar i Proactima å bidra til at alle har den strukturen, kulturen, kompetansen og det lederskapet som kreves for å forebygge risiko og håndtere hendelser effektivt.  

— 

Bransjetreff hos Tensio 10. januar

10. januar 2024 inviterer Forum for risikostyring i kraftbransjen til bransjetreff hos Tensio på Stjørdal.  

Forum for risikostyring i kraftbransjen er en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring. Formålet med forumet er faglig nettverk, der en kan diskutere og dele erfaringer og kunnskap innenfor risikostyring. Forumets medlemmer består av fleste regionale kraftkonsern/-selskap, samt Statkraft og Statnett som er aktive deltagere og bidragsytere. Forumet har eksistert i 10 år og Proactima er stolt sekretariat. Og akkurat nå er Forumet åpen for nye deltakere.  

Les mer om Forumet her og meld deg på neste samling 10. januar 2024 her.  

Dette avgjør om du vinner havvind-konsesjonene

De første havvind-konsesjonene på norsk sokkel er rett rundt hjørnet. De som prekvalifiserer seg, og særlig de som etter hvert får konsesjonene, setter seg selv i en svært god posisjon i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Veien dit kan synes uoversiktlig og kompleks og er konkurranseutsatt – men vi i Proactima kan veien – og støtter deg helt til mål.

I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel.

— Etablerer du deg som en attraktiv samarbeidspartner nå – en troverdig leverandør av havvind – har du mulighet til å ta en posisjon det blir vanskelig å frarøve deg senere. De som er tvers igjennom troverdige, ryddige, organiserte og profesjonelle kan gå en svært lys fremtid i møte.

Det sier Trond Winther, CEO i Proactima.

Trond Winther, CEO i Proactima. Foto: Littleimebank / Proactima.

Viktig å bygge tillit

Trond har en klar oppfordring til alle som nå er på vei inn i havvind.

— Alle som skal konkurrere om disse konsesjonene må ha en sterk leverandørkjede, skape attraktive utviklingskonsepter og samtidig gi en god pris. Innen våre fagområder, kan vi bidra med innsikt, kompetanse og erfaring som er helt nødvendig for at operatører skal lykkes i den fasen de er i nå – og vi gleder oss til å bidra.

Proactima har erfaring fra mange forskjellige sektorer i energibransjen, og kan ta med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i havvind. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå hva som er viktig, og deretter prioritere riktig.

— Styringssystem må være på plass før du går inn i havvind. Det kan du få på plass både med og uten oss på laget. Det er likevel et par faktorer jeg mener er viktige for suksess, og hvor vårt bidrag er unikt, sier Trond og forklarer:

— Først, vi er flerfaglige og kan dermed bidra med den nødvendige faglige ekspertisen underveis, og hele veien til mål. Dernest gjør konsulentene våre reelle og konkrete bidrag i prosjektene, og bidrar med gjennomføringsevne i tillegg til riktig strategi og prioritering. Og sist, men ikke minst: Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før.

Ulike forutsetninger for veien videre

Det er stor forskjell på store aktører med erfaring fra havvind i andre land, konsortier og mindre oppstartsselskap.

—Større aktører har behov for at vi bidrar med spesialkompetanse innen utvalgte områder, mens de mindre aktørene ønsker at vi bidrar bredt med både kapasitet og kunnskap. Vi er godt rustet for begge deler, sier Trond.

Han forklarer videre at både kompetanse og kapasitet – og mer – kan løses gjennom systematisk arbeid med risiko.

— En så utfyllende oversikt som mulig over alle interessentene og hva de er opptatt av er et strålende utgangspunkt for videre arbeid. Med det utgangspunktet identifiserer du risiko og prioriterer tiltak. Da har du oversikt over hva eiere, investorer, myndigheter, leverandører, ansatte og fremtidige ansatte er opptatt av – og kan jobbe strukturert for å levere best mulig på alle punkter. Dette er kritisk for å etablere den nødvendige troverdigheten en er avhengig av som en attraktiv partner og aktør i denne nystartede industrien.

Trond trekker frem flere punkter som blir avgjørende for å bli prekvalifisert.

Selskaper må ha:

 • Robust finansiering og gode partnerskap.
 • Et konkurransedyktig utviklingskonsept.
 • God interessenthåndtering.  
 • Evnen til å navigere i regelverk som er umodne og uprøvde.
 • Evne til å styre komplekse utviklingsprosjekt.
 • Troverdig plan for arbeidet med HMS og bærekraft.
 • En styringsmodell som er tilpasset virksomhetens risikobilde og som muliggjør rask vekst.

Proactima bidrar til at du etablerer deg som en attraktiv og troverdig samarbeidspartner som sikrer at du møter de kravene som trengs. Med vår kompetanse og kapasitet får du en tilpasset og effektiv styringsmodell.

Snakk med oss om prekvalifisering til Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord nå.

Proactima bistår med karbonfangst på avfallsanlegget på Klemetsrud

Det slippes ut store mengder CO2 fra tusenvis av energi- og industrianlegg verden over. Et av tiltakene for å nå klimamålene er karbonfangst. På avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo inneholder røyken vanndamp og en god del CO₂. Det skal det nå gjøres noe med.

Hafslund Oslo Celsio er i gang med å bygge et karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget som vil hjelpe både Oslo og verden med å nå ambisiøse klimamål. Proactima er en av bidragsyterne i prosjektet og bistår Celsio med utformingen av en trygg prosess for fangsten av klimagassen.

Kan redusere Oslos utslipp med 17 prosent

Prosjektleder i Proactima, Tore Sagvolden, forklarer hvordan prosessen går til:

–  Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud er med i det nasjonale Langskip-prosjektet for fangst og lagring av CO₂. CO₂-en skal fanges, kjøles ned og trykksettes til flytende form i store tanker. Deretter fraktes den med tankbiler til Oslo havn hvor den lastes over på tankskip fra Northern Lights som skal frakte den til Øygarden på Vestlandet. Derfra skal CO₂-en pumpes ned til havbunnen i Nordsjøen hvor den skal lagres i brønner.

Proactimas samfunnsoppdrag er å bistå til et trygt og bærekraftig samfunn. Vi bistår Celsio med at prosessen, frem til karbongassen lastes på skip i Oslo havn, skjer på en trygg og sikker måte, forklarer Sagvolden.

– Vi er involvert i designutviklingen, gjennomfører risikoanalyser og ser blant annet på storulykke potensialet og hvordan dette kan påvirke alle som bor og lever i nærheten av anlegget, forteller han.

Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) setter strenge krav til sikkerheten knyttet til karbonfangst-anlegget.

Celsios karbonfangstprosjekt skal vise hvordan byer over hele Europa best kan håndtere avfall som ikke skal eller kan resirkuleres, samtidig som overskuddsenergien fra prosessen benyttes til å produsere varme og strøm til innbyggerne. Røyken som kommer ut av skorsteinene etter avfallsforbrenningen, blir nøye renset for miljøgifter, men utfordringen er klimagassen CO2. Målet er å fange 400.000 tonn CO2 hvert år og redusere Oslos CO2 utslipp med hele 17 prosent.

Hos Celsio har man store forventninger til anlegget: Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio har tidligere uttalt:

– Vårt anlegg, som skal realisere karbonfangst på Klemetsrud innen 2026, kan bli det første av sitt slag med fullskala karbonfangst og -lagring, og vi kan bli det første selskapet i verden med negativt CO₂-utslipp.

Spår flere prosjekt i fremtiden

Proactima har bistått i karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud gjennom konsept- og forprosjekteringsfasen siden 2017. Proactima er også involvert i et tilsvarende prosjekt i Fredrikstad havn og er inne i et lignende prosjekt ved sementfabrikken Norcem i Brevik.

I tillegg til Tore Sagvolden, jobber også Morten Løken Lien i Proactima i prosjektet. Tidligere har også Proactimas Kjell Borstad og Jo Wiklund vært involvert på Klemetsrud.

– Proactima har lang erfaring med å håndtere sikkerhetsutfordringer i utbyggingsprosjekter på en god måte. Risikoanalyser og kunnskapsbasert sikkerhetsarbeid er fundamentet for selskapets mange prosjekter innen risikostyring, HMS, sikkerhet og beredskap, sier Sagvolden. 

Han spår at det vil bli flere tilsvarende prosjekter i tiden fremover.

– Slike prosjekter er sentrale i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Proactima er det ledende rådgivningsmiljøet innen risikovurderinger, sikkerhet og miljøplanlegging på industrianlegg som dette. Vi jobber tett opp mot FoU og bygger, deler og samarbeider om teknologi som kan bidra til å redusere klimagassutslipp, avslutter Sagvolden.

Innspill til rammeverk for havvind

Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs.

På bærekraftsområdet håper Proactima at departementet både inkluderer krav i åpenhetsloven og stiller forventninger om at havvindmøller ved ferdigstillelse skal oppfylle kravene i EU-taksonomien.

Proactima har gitt følgende innspill til høring av prekvalifiseringskriterier for departementets arbeidet med tildeling i Utsira Nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II:

 1. Proactima mener at konsesjonstildelingene i høyere grad bør gi insentiver til aktørene til å fremme og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten.

Proactima registrerer at prekvalifiseringskriteriet 2E innenfor HMS er meget kortfattet og at det kun legger opp til en vurdering basert på bestått/ikke bestått for minstekrav. I den videre tildelingsmodell vektes ikke HMS utover oppfyllelse av minimumskrav.

I lys av at bunnfast og flytende havvind i Norge er en umoden virksomhet, samtidig som det er store ambisjoner om å utvikle dette til en omfattende aktivitet, er det vesentlig at det legges insentiver for å fremme og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten. 

HMS-forskrifter for havvind er under etablering med til dels svært ulike forventninger blant aktørene om nødvendig innhold. Konsesjonstildelingene kan være med på å fremme forventninger og en praksis som er tilpasset risikoforholdene, aktørbildet og modenhet for bransjen. I tillegg skal det tilpasses bransjens konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Vi mener det bør etterspørres konkrete initiativ og aktiviteter fra aktørene om hvordan de vil fremme og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten og at dette inngår i prioriteringen i tildelingsmodellen. Aktuelle temaer for vurdering kan inkludere:

 • Beskrivelse av strategi for HMS som viser styrke, vilje og kompetanse til å oppnå et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø.
 • Initiativ for å etablere en god sikkerhetskultur og praksis i prosjekt, bygging, installasjon, drift og eventuell fjerning.
 • Initiativ for å etablere, bygge og dele kunnskap om risikoforhold og god praksis i virksomheten. Det indikeres at bransjen har mangelfull deling av erfaring knyttet til HMS og hendelser.
 • Initiativ for å etablere en omforent kartlegging av de ulike HMS risikoforholdene i bransjen
 • Beskrivelse av hvordan ulike utbyggingskonsepter vil bli vurdert med hensyn til HMS og arbeidsmiljø og hvordan HMS vil bli vektlagt i valg av konsept.

Aktørene må evne å levere god HMS, dels fordi dette ikke kommer til å være en risikofri næring og dels fordi risikounderlaget er mangelfullt. Flytende havvind i Norge er dessuten annerledes og mer kompleks enn det som har blitt gjort andre steder i verden.

2. Proactima mener at departementet må tydeliggjøre hvordan ansvaret for HMS skal adresseres i et konsortia.

Høringsnotatet beskriver at et konsortsia i fellesskap kan samlet dekke kravene til prekvalifisering. Proactima mener det bør stilles krav til å beskrive hvordan ansvaret for HMS og risikostyring, inkludert styringssystemet, skal adresseres helhetlig for et konsortia. Det vil sørge for at aktørene jobber proaktivt og systematisk med dette og ivaretar klare og tydelige ansvarsforhold slik at HMS og risiko blir godt ivaretatt. 

3. Proactima håper på en sterkere bærekraftsdimensjon.

Proactima anerkjenner at tildelingskriteriene setter fokus på bærekraftsdimensjonen, med spesiell vekt på at kriteriet for resirkulering og gjenbruk bidrar til økt fokus og operasjonalisering av sirkulærøkonomien. I tillegg til forventningen om at miljølovgivning følges, håper Proactima at departementet i tillegg spesifikt inkluderer krav i åpenhetsloven. Denne setter krav til gjennomføring og oppfølging av anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i verdikjeden under prosjektering. Avslutningsvis forventer Proactima at departementet stiller forventninger om at havvindmøller ved ferdigstillelse skal oppfylle kravene i EU-taksonomien, slik det legges opp til i fremtidig lovverk om bærekraft og bærekraftsrapportering.

Les vårt høringsinnspill for Sørlige Nordsjø II.

Les vårt høringsinnspill for Utsira Nord.

Ta kontakt med oss for en havvind-prat!

Havvind – grønn strategi operasjonaliseres gjennom effektiv virksomhetsstyring

Regjeringens veikart for grønt industriløft peker ut retningen for en industrioffensiv hvor havvind står sentralt. Norge skal bli en ledende nasjon innenfor denne sektoren, med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i verdensklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Denne satsingen er avhengig av en konkurransedyktig verdikjede med profesjonelle og effektive virksomheter for utvikling og drift av vindkraftprosjekt i spissen. Mange aktører, representert primært gjennom ulike konsortier, har meldt interesse for konkurransen om de første utlysningene på norsk sokkel. Disse selskapene og konsortiene jobber nå med å utarbeide strategier for å vinne frem i den tøffe konkurransen og etablerer operasjonsmodeller for hvordan de skal levere bærekraftig verdi for eiernes interessenter fremover, samtidig som de møter stadig endrede krav og forventninger fra myndigheter og interessenter.

Proactima har lang erfaring fra å støtte nye selskap i etablering av virksomhet på norsk sokkel gjennom å utvikle godt tilpassede rammeverk for effektiv og bærekraftig styring av virksomhetene i tråd med norsk regelverk.

Hanne-Marit Berge

-Et godt forankret styringssystem er nøkkelen til å lykkes med å operasjonalisere strategi og sikre bærekraftig vekst. Proactima er stolte over å ha bistått flere havvindselskap med etablering av fleksible og fremtidsrettede ledelses- og styringssystem den senere tiden, sier Hanne-Marit Berge, prosjektleder i Proactima.

Sammen med kundens ledelse og ved bruk av en godt utviklet «verktøykasse» basert på mange års erfaring, etablerer Proactima styrende prinsipper, roller og ansvar og en effektiv struktur for styring av selskapets aktiviteter og videre vekst. Dette inkluderer arbeidsmøter med sentrale personer i selskapet for å få på plass et fleksibelt rammeverk med prosesser og prosedyrer som kan utvides i takt med økende aktivitet og de komplekse prosjektstrukturene som disse selskapene ofte opererer i.

Proactimas helhetlige tilnærming til strategi og virksomhetsstyring legger grunnlaget for arbeidet.

-Vi tror at samspillet mellom struktur, kultur, kompetanse og lederskap danner grunnlaget for en velfungerende og effektiv virksomhetsstyring, sier Berge. Samtidig er vi opptatt av at virksomhetsstyringen reflekterer den fasen selskapet er i, de spesifikke strategiske målene og risikoene og mulighetene som skal håndteres. Den første versjonen av styringssystemet er, som regel, ganske enkel og lite kompleks, men må fungere som et fundament for videre skalering når virksomheten og eksponeringen vokser, påpeker Berge.

Proactima sin helhetlige tilnærming

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en uformell dialog rundt hvordan å etablere et godt tilpasset rammeverk for styring av din virksomhet.