Kategori: Olje og gass

Slik kan KI brukes i beredskap

Se for deg følgende scenario som utspiller seg i Nordsjøen. Klokken 2 natt til søndag begynner trykket i subsea-rørledningen som frakter gass fra prosessanlegget i Norge til Europa plutselig å falle, og kontrollsystemene opplever også uvanlige signaler og uregelmessigheter. Kan kunstig intelligens (KI) brukes til å effektivisere håndtering og beslutningstaking i en slik beredskapssituasjon?

La oss legge den død med en gang; KI har kommet for å bli. Og det tas allerede i bruk på ulike nivåer i beredskapsarbeid i dag. Kunstig intelligens (KI) har et enormt potensial for å forbedre beredskap og respons i nødsituasjoner. Ved å utnytte KI-teknologi kan virksomheter bedre forutsi, oppdage, reagere på og håndtere ulike typer kriser, fra naturkatastrofer til menneskeskapte hendelser.

Men først, hvordan kan vi sikre oss at KI blir brukt på den mest effektive og ansvarlige måten?

– Vi mennesker er sårbare for store mengder informasjon som skal prosesseres. Det er her KI kan hjelpe oss med å sortere og strukturere informasjonsmengden. KI kan for eksempel hjelpe beslutningstakere ved å gi sanntidsanalyser og prognoser basert på tilgjengelige data, med andre ord produsere beslutningsstøtte Dette kan være spesielt nyttig i kaotiske situasjoner hvor raske beslutninger er avgjørende. Men, og dette er et stort, men; vi må allikevel bruke vår menneskelige kritiske tenkning siden KI ikke stiller kritiske spørsmål ved om vi nå foretar de rette valgene, og heller ikke kan ta beslutningene for oss, sier Hanne Cook, beredskaps- og sikkerhetsekspert i Proactima.

Hanne Cook og kollega og innovasjonsekspert Surbhi Bansal sto nylig på scenen under årets Beredskapskonferanse og forklarte hvordan KI kan brukes til å effektivisere håndtering og beslutningstaking i beredskapssituasjoner.

Så hvordan kan vi egentlig bruke KI i beredskapssituasjoner?

– KI-modeller kan brukes til å identifisere mønstre eller avvik i data. Dette kan være nyttig for å oppdage uautorisert aktivitet, som sabotasje eller terrorangrep, samt for å overvåke cybersikkerhet og oppdage hackingforsøk. Når det gjelder overvåking, kan KI-brukes til å overvåke kritisk infrastruktur som broer, veier og bygninger for å oppdage strukturelle svakheter eller skader. KI kan også brukes til å automatisere repetitive oppgaver, som å sende ut nødvarsler, sortere informasjon og koordinere innsatsstyrker. Dette frigjør menneskelige ressurser til å fokusere på mer komplekse oppgaver, forklarer Surbhi.

Er det trygt å bruke KI for å utarbeide beslutningsstøtte i en beredskapssituasjon?

– Selv om KI kan hjelpe oss med å forbedre vår situasjonsbevissthet gjennom produksjon av beslutningsstøtte, er spørsmålet hvordan risikobildet blir når man introduserer KI i håndteringen av beredskapssituasjoner. Å introdusere KI-baserte systemer er som å introdusere enda mer usikkerhet og risiko i et allerede komplekst system. KI kan ikke ta vurderingen for deg og datakvaliteten er avgjørende. I beredskapssammenheng er ikke slike oppgaver uten risiko. KI kan også medføre usikkerhet, risiko, flaskehalser og dårlige forklaringer. Dette kan ofte bety at virksomheten ikke har tilstrekkelig forståelse for hvordan de skal kontrollere og verifisere KI-produsert produksjon og i hvilken grad beslutningstakere bør stole på dem, utdyper Surbhi.

F.v: Hanne Cook og Surbhi Bansal under Beredskapskonferansen 24. mai 2024.

Et (ikke helt usannsynlig) beredskapsscenario

Tilbake til scenarioet vårt. Siden vi allerede vet at kritisk infrastruktur vurderes som sannsynlige mål ut fra den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge, er det snakk om sabotasje eller er det teknisk feil?

— I vårt undervannspipelinescenario kan KI brukes til å oppdage uautorisert tukling med utstyr, overvåke fartøybevegelser i nærliggende og høysikkerhetsområder, samt oppdage mistenkelige aktiviteter i nettverket. Innen overvåking og monitorering brukes allerede KI-assisterte droner til å patruljere sensitive områder. De har også stort potensial for å samle data og estimere gasspredningens bane dersom rørledningen begynner å lekke. Deretter kan KI brukes til å fjernstyre leveringen av nødvendig utstyr og verktøy for raskt å reparere rørledningen, forklarer Surbhi og legger til at KI også kan brukes for kommunikasjon, talegjenkjenning og oversettelser i koordineringsarbeidet med relevante interessenter, forklarer Surbhi.

Ikke glem menneskelig kritisk tenking

Hanne og Surbhi forklarer at utfordringene med KI forsterkes når vi skal håndtere en beredskapssituasjon – ettersom disse situasjonen gjerne opptrer sjeldent, er kjennetegnet av stress, høyt tempo og høy grad av usikkerhet. For at KI skal kunne gi økt effektivitet og gi god beslutningsstøtte i en beredskapssituasjon, oppfordrer Hanne og Surbhi til å ha:

  • Forståelse av hvordan teknologien fungerer  
  • Forstå hvordan maskinene kommer frem til det de viser oss  
  • Forstå hvordan menneskelige faktorer spiller inn i en beslutningstakingsprosess  
  • Human in the loop – kunnskap om menneskelige faktorer om bruk av KI-modeller i beredskapshåndtering – for å unngå fallgruvene som oppstår når mennesker skal fungere sammen med maskiner i en kritisk situasjon

Proactima benytter allerede i dag KI-støtte for å effektivisere risikoanalyser, gjennom verktøyet vårt Dmaze. Vi har allerede kommet langt i å bruke KI til å effektivisere prosessene før det skjer en hendelse; risikoanalyser, øvelsesplanlegging, støtte til utarbeidelse av beredskapsplan, gjennomføring av øvelse/trening osv.

Vil du vite mer om hvordan vi bruker KI i beredskapsarbeid i dag, eller ønsker du innspill til hvordan din virksomhet bør arbeide med KI i beredskapen? Ta kontakt med oss for en prat!

Fire utfordringer for petroleumsnæringen 

På oppdrag av Petroleumstilsynet har Proactima vært ansvarlig for gjennomføring av en kvalitativ studie for å undersøke årsaker og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser. Selv om potensialet for storulykker på norsk sokkel har gått jevnt ned siden 2005, har bidraget fra brønnkontrollhendelser ikke vist tilsvarende forbedring.  

Les hele rapporten her: https://www.ptil.no/contentassets/68844acc35b342339e812ee13bdfa5ee/kvalitativ-studie–arsaksforhold-og-tiltak-knyttet-til-bronnkontrollhendelser-i-norsk-petroleumsvirksomhet—rnnp-2022.pdf  

Roar Sognnes, sjefingeniør i Petroleumstilsynet

– Ptil har allerede presentert resultater fra studien på diverse konferanser og opplever positiv og gjenkjennende oppmerksomhet, også internasjonalt. Tidlig i 2024 planlegger Ptil et brønnkontroll-seminar der blant annet resultater og oppfølging fra studien blir presentert, sier Roar Sognnes, sjefingeniør i Petroleumstilsynet.  

Rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med Reflekt, som har hatt en ledende rolle i gjennomføring av analyse og intervjuer. I tillegg har instituttleder Øystein Arild og professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger bistått inn i prosjektet.   

Les mer: Årsaksforhold og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser 

Lonan Kierans, prosjektleder i Proactima

Utredningen er en del av RNNP 2022 prosjektene og bygger videre på en brønnkontrollundersøkelse i regi av RNNP i 2011. Hensikten har vært å identifisere utfordringer som i liten grad er kartlagt eller fulgt opp, og som næringen kan jobbe videre med. 

– Proactima har i 20 år bidratt til å heve sikkerhetsnivået på norsk sokkel i tett samarbeid med operatører, leverandører og partnere. Vi kjenner bransjen slik ingen andre gjør, sier prosjektleder Lonan Kierans i Proactima.  

Fire utfordringer for næringen 

Basert på informasjon fra litteratur, hendelsesrapporter og intervjuer, peker fire områder seg ut som utfordringer for næringen: 

  1. Brønnkontrollkompetansen må styrkes. Det trengs mer systematisk opplæring og erfaringsoverføring på tvers av selskapene. 
  2. Næringen må bli bedre på læring og erfaringsoverføring etter hendelser. Kunnskap må deles på tvers av organisasjonene. 
  3. Risikostyringen må forbedres. Det må gjøres grundigere risikovurderinger av både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold. 
  4. Næringen må bli flinkere til å håndtere endringer som kan påvirke risiko, som ny teknologi, nye prosedyrer eller omorganisering. 
Hvordan etterleve påseplikten aller første gang?

Oljeselskapet M Vest Energy vokser. Og med vekst følger nye regelverkskrav og ansvar. Da selskapet ble lisenspartner i Draugen, Brage og på Ivar Aasen, ble oppfølging av produserende felt og påseplikt et nytt ansvarsområde for den ferske utfordreren. Les om nykommerens første tilsyn fra Ptil.

Våren 2023 fikk M Vest Energy varsel om at Petroleumstilsynet (Ptil) ville gjennomføre tilsyn med oppfølging av lisensen på Draugen. Første gang et tilsyn utføres er det alltid godt å ha en trygg sparringspartner og støtte i kulissene.

Åse Skålnes Strømme, KHMS og produksjonsleder i M Vest Energy.

-Vi visste ikke hva Ptil forventet av oss under et slikt tilsyn og vi trengte en sparringspartner med kunnskap og erfaring. Proactima hjalp oss med forberedelsene før tilsynet. Proactimas dyktige konsulenter bidro til å øke vår kompetanse om regelverkskrav til påseplikt og hva det betyr for oppfølging i praksis. I tillegg tok Proactima en gjennomgang av styringssystemet vårt med tanke på lisensoppfølging og kom med råd til justeringer og forbedring, sier Åse Skålnes Strømme, KHMS og produksjonsleder i M Vest Energy.

Hvert enkelt selskap er ansvarlig for sikkerheten i egen virksomhet. Dette er et grunnprinsipp i petroleumsregelverket. Operatører og rettighetshavere på norsk sokkel plikter å påse at virksomheten utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte og i samsvar med regelverket. Beskrivelse av hvordan påseplikten skal ivaretas dekkes i virksomhetens styringssystem.

Sonja Tinnesand med flere i Proactima har stått i bresjen for trygghet og kompetanseoverføring til M Vest Energy.

Vi ser ofte at selskaper har det meste på plass og trenger bistand til å systematisere og dokumentere at de gjør det de skal. M Vest Energy har erfaringen og kompetansen som trengs og vi i Proactima har bistått med å øke forståelsen av hvordan deres aktiviteter og arbeidsprosesser fyller kravene i regelverket, forklarer Sonja.

Sonja har over 25 års erfaring med risikostyring og HMS-regelverk, samt mange års erfaring med å etablere og revidere styringssystemer.

Ung aktør i vekst

Oljeselskapet M Vest Energy består av 15 ansatte som holder til i Bergen. Historien startet med oljeselskapet Emergy Exploration som ble lisensdeltaker på norsk sokkel i 2012, samtidig som det ble kjøpt opp av det færøyske selskapet Atlantic Petroleum. I 2016 ble selskapets aktiviteter, hovedsakelig på letelisenser og utvikling av disse, og ansatte kjøpt opp av Trond Mohn og Lars Moldestads selskap M Vest Energy.

De første årene var fokuset på letevirksomhet, med en tydelig strategi: å bli et fullverdig oljeselskap med inntekter fra produksjon. I 2020 ble strategien realisert da selskapet kjøpte seg inn i gassrørledningen Polarled. I 2022 kjøpte selskapet andeler i Brage, Draugen og Ivar Aasen.  

Sonja Tinnesand har bistått M Vest Energy med trygghet i påse-rollen. Sonja har over 25 års erfaring med risikostyring, HMS-regelverk og styringssystem.

Trygghet i påse-rollen

Til høsten er det planlagt partner-audit. Da stiller M Vest Energy med erfaring og kompetanse i bagasjen, takket være god støtte fra Sonja og Proactima.

Ptil sin oppgave er å pirke og utfordre tryggheten vår. Sonja kikket oss i korta og tok en gjennomgang av styringssystemet vårt. Hun ga oss trygghet i at det vi gjør er bra. Nå er vi tryggere i påse-rollen. M Vest Energy er et lite selskap og derfor er det viktig for oss med kompetanseutvikling og læring i organisasjonen. Vi ønsker derfor ikke å sette ut oppgaver, men vi er opptatt av å lære og få erfaringer selv i takt med veksten vår. Proactima ga oss tryggheten og sparringen vi trengte, sier Åse.

Og hvordan gikk tilsynet?

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra Ptil. Både på selve presentasjonen, men de likte og at vi er et selskap som jobber med å utvikle vår kompetanseprofil og har en tydelig ambisjon om å bringe verdi utover operatørens arbeid, avslutter Åse.