TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Sikkerhets- og risikostudier

Proactima utfører risikovurderinger for å gi våre kunder beslutningsstøtte til sikker utforming og drift av installasjoner og for å verifisere at både myndighetskrav og bedriftsinterne risikoakseptkriterier overholdes. Proactimas spesialister utfører et bredt spekter av sikkerhets- og risikovurderingsrelaterte oppgaver. Proactima utfører alle oppgaver knyttet til sikkerhet og risikovurdering for landbasert industri, offshorenæring, infrastruktur, elkraftsystem etc., primært for marked i Norge. NB! Listen er ikke utfyllende. Ta kontakt for ytterligere informasjon om hva vi kan hjelpe med.

  • Offshore petroleumsregelverk
  • Storulykkesforskriften
  • Hydrogensikkerhet
  • Eksplosjonsverndokument
  • Fjernvarme
  • CO2-fangst

Verktøy vi bruker:

Advanced Safety Analysis Package (ASAP) er et proprietært programvareverktøy som estimerer risikoen for personell og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner knyttet til brannfarlige og giftige lekkasjer, branner og eksplosjoner på olje- og gassanlegg både offshore og på land. Programvaren analyserer en kjede av hendelser etter en lekkasje ved å ta hensyn til ventilasjonsforhold, prosessforhold, sikkerhetsbarrierer, rømningsmuligheter, layout og bemanningsfordeling.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.