Teknisk og operasjonell sikkerhet:

Sikkerhets- og risikostudier

Proactima utfører risikovurderinger for å gi våre kunder beslutningsstøtte til sikker utforming og drift av installasjoner og for å verifisere at både myndighetskrav og bedriftsinterne risikoakseptkriterier overholdes. Proactimas spesialister utfører et bredt spekter av sikkerhets- og risikovurderingsrelaterte oppgaver.

Proactima utfører alle oppgaver knyttet til sikkerhet og risikovurdering for landbasert industri, offshorenæring, infrastruktur, elkraftsystem etc., primært for marked i Norge. NB! Listen er ikke utfyllende. Ta kontakt for ytterligere informasjon om hva vi kan hjelpe med.

  • Offshore petroleumsregelverk
  • Storulykkesforskriften
  • Hydrogensikkerhet
  • Eksplosjonsverndokument
  • Fjernvarme
  • CO2-fangst

Verktøy vi bruker:

Advanced Safety Analysis Package (ASAP) er et proprietært programvareverktøy som estimerer risikoen for personell og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner knyttet til brannfarlige og giftige lekkasjer, branner og eksplosjoner på olje- og gassanlegg både offshore og på land. Programvaren analyserer en kjede av hendelser etter en lekkasje ved å ta hensyn til ventilasjonsforhold, prosessforhold, sikkerhetsbarrierer, rømningsmuligheter, layout og bemanningsfordeling.

Kontaktpersoner

Tjenester