Proactima er et ledende konsulentselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.

Meny

Bærekraft

Vi mener at respekt for menneskerettigheter er grunnleggende for å fremme vår visjon om et trygt og bærekraftig samfunn.

Våre forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i nedfelt i vårt styrende dokument «The Proactima Way».

Konklusjonen av årets redegjørelse er at vi ikke har identifisert noen faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har identifisert noen risikoområder vi ønsker å jobbe videre med for å redusere sannsynlighet ytterligere.

Vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I løpet av 2022 og 2023 har vi gjennomført en gap-analyse av eget styringssystem og interne retningslinjer mot kravene i åpenhetsloven. Vi har identifisert nødvendige oppdateringer og behov for nye retningslinjer. I 2022 oppdaterte vi vår etiske policy som står nedfelt i vårt styrende dokument «The Proactima Way», for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter åpenhetsloven. Det er Proactimas øverste leder sammen med styret som har det overordnede ansvaret for at Proactima følger denne politikken og at prosesser for å sikre helhetlig risikostyring knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, blir etablert. Vi vil i løpet av 2023 etablere en prosess for å sikre at Proactima ikke er involvert i prosjekter hvor det kan oppstå faktiske negative konsekvenser, eller risiko for menneskerettighetsbrudd.

Ut over dette vil vi gjennomføre kontinuerlige risikovurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – (UNGP), og følge opp våre forretningsforbindelser og leverandører på det samme.

Tilgang til informasjon

Etter åpenhetsloven § 6 har enhver ved skriftlig forespørsel rett til informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske eller potensielle brudd på menneskerettigheter. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til et bestemt produkt eller en tjeneste som tilbys av virksomheten.

Har du spørsmål til oss? Ta kontakt

Bærekraftsrapportering

Proactima sin misjon og bidrag er mer relevant enn noen gang. Vi går på jobb hver dag for å gjøre en forskjell og for å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn. Vi skal være en del av løsningen.

For andre året på rad publiserer vi vår bærekraftsrapport. Rapporten beskriver hvordan vår virksomhet påvirker miljøet, klimaet og samfunnet, samt hvordan overgangen til lavutslippssamfunnet påvirker virksomheten.

Videre beskriver vi hvordan selskapet tar tak i finansiell risiko og forretningsmuligheter som følge av disse endringene.

«Vi befinner oss i en tid med betydelige geopolitiske utfordringer. I 2022 har vi virkelig fått kjenne på konsekvensene av krigen i Europa, med et økt konfliktnivå, strøm­krise og voksende uro i de globale finansmarkedene. Videre blir vi stadig minnet på de katastrofale konsekvensene av en klimakrise som akselererer i fart og i omfang. Samlet gjør dette at enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet rundt oss kan oppleve en følelse av usikkerhet og utrygghet for både nåtid og fremtid.»

– Proactimas bærekraftsrapport 2022