Stikkord: bærekraftig økonomi

Virksomheter må ta omstillingspraten

På vei inn i 2023 tar Trond Winther en titt inn i glasskula, og skriver i Stavanger Aftenblad om seks trender som vil preget samfunnet vårt i det nye året.

Vi legger bak oss et år med uroligheter i verden. Det er krig i våre nærområder, demokrati under press, global polarisering, krevende økonomiske tider, digitaliseringen fortsetter for fullt og klimaendringene henger over oss. På vei inn i 2023 er det på tide å se inn i glasskula.

1. Kampen om ressursene skjerper sikkerheten på norsk sokkel

Gasslekkasjen i Østersjøen og økt droneaktivitet i Nordsjøen har satt sikkerhet øverst på agendaen. Norske olje- og gassinstallasjoner er utpekt som utsatte terrormål. Og aldri har det vært større grunn til å ramme norsk gassleveranse til Europa som nå. Dette stiller større og mer komplekse krav til sikkerhet og beredskap.

2. Høyere forventninger og strengere myndighetskrav

Det er økt fokus på etterlevelse av eksisterende myndighetskrav innen risikostyring, beredskap og bærekraft. Det er avgjørende for virksomheter som ønsker å opprettholde eller styrke sin posisjon å etablere og vedlikeholde gode systemer, rutiner og kultur for forsvarlig risikohåndtering og beredskap. På bærekraftsområdet har det nye regelverket med det klingende navnet EU-taksonomien nettopp tredd i kraft her til lands. Den mest åpenbare konsekvensen av strengere myndighetskrav er høyere krav til rapportering. Og dette er nok bare begynnelsen.

Nye sikkerhetstrusler utfordrer oss
til å tenke nytt. Alt handler om
å forstå og håndtere risiko.
Og den største valutaen er kunnskap.

3. En verden i energikrig

Energikrisen i Europa gjør at EU akselererer den grønne omstillingen for å gjøre seg mindre avhengige av naturgass. På lengre sikt må Europa bygge ut fornybare energiressurser i stor skala. Det betyr at strømbruken må effektiviseres samtidig som samfunnet elektrifiseres. Her hjemme fører det til oppblomstring av nye bransjer som hydrogen og vindkraft til havs, og kanskje større avveininger om videre utbygging av vindkraft på land.

4. Behov for bærekraftig omstilling

Prisene på varer og tjenester har i 2022 steget i et tempo vi ikke har sett maken til på flere tiår. Inflasjonen er i stor grad tilbudsdrevet, hvor lavere tilgang på energi fører til økte priser. Paradokset er at økonomien i Norge går godt. Å sette opp styringsrenten i frykt for ekspansiv finanspolitikk blir løsningen. Derfor er omstilling, grønt skifte og bærekraftig økonomi nødvendig for å dempe presset i økonomien.

5. Fortsatt mer ekstremvær i vente

Menneskeskapte klimaendringer fører til mer ras, skred, flom og storm. Forsikringsbransjen utbetaler allerede svimlende forsikringsbeløp knyttet til naturskader. Vi vet vi må tilpasse oss klimaendringene i måten vi bygger samfunnet på, men det er verdt å stille spørsmål om de svimlende forsikringssummene skyldes dårlig vær eller dårlig planlegging.

6. Tillit under press

Politikere og ledere skal løse utfordringer innen klima og bærekraft, digitalisering, kraft og økonomi hvor tillit står sentralt. Tillit er en av de største valutaene vi har i Norge, og trekkes frem som en av pandemihåndteringens suksessfaktorer. Høye strømpriser, krympflasjon og prisvekst kan utfordrer grønn omstilling. Og for mange er det krevende å se hvordan samfunnet kan elektrifiseres når prisene allerede er så høye. For politikere og ledere er det en utfordring å gi et realistisk svar på hvordan dette skal løses.

Hva kan vi gjøre?

Nye sikkerhetstrusler utfordrer oss til å tenke nytt. Alt handler om å forstå og håndtere risiko. Og den største valutaen er kunnskap. 2023 blir også et usikkert år. Med EU-taksonomien på trappene blir finansmarkedene knyttet mot bærekraftig omstilling. For kalenderåret 2023 må vi fortsette å ruste oss for omstilling, grønt skifte og en bærekraftig økonomi. Samfunnet og virksomheter kommer til å holde på med omstilling i overskuelig fremtid. Virksomheter som ikke allerede nå har realistiske tanker om hvordan de skal bidra til bærekraftig omstilling, blir stående igjen på perrongen. Og for å lykkes må digitalisering være en del av planen. Vi i Proactima skal gjøre vårt.