Stikkord: beredskapsanalyse

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring og beredskap av fornybarselskapet BKK.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med BKK, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med BKK i en årrekke og er svært stolte over å få fornyet tillit. Et av de siste oppdragene Proactima har bistått med nå i 2021 har vært støtte til planlegging, gjennomføring og evaluering av krisetrening for BKK sin konsernledelse.

Rammekontrakten med BKK har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

  • Risikovurderinger (sikkerhet og sikring)
  • Beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser/trening
  • Sikringsanalyser og sikringsplaner
  • Etablering av prosesser som inkluderer risikoarbeidet i virksomhetsstyringen
  • Bistand med strategi, mål og styringssystem
  • Revisjoner innen sikring og beredskap

Våren 2021 startet arbeidet med å oppdatere BKK sitt overordnede styringssystem for sikring og beredskap. I forprosjektet ble kontekst og forventninger kartlagt, og det ble utarbeidet forslag til mål og delmål for sikring og beredskap. Dagens status ble evaluert og anbefalinger med plan for videre arbeid ble utarbeidet. Forprosjektet ble avsluttet i august og hovedprosjektet med å videreutvikle og forbedre styringssystemet startet i september.

-Hovedprosjektet inkluderer å tydeliggjøre strategi for sikring og beredskap samt overordnet dokumentasjon, sier prosjektleder Jonas Eriksen i Proactima. – Videre fokuseres det på å utvikle og justere arbeidsprosesser innen sikring og beredskap med tilhørende metoder, veiledninger og verktøy, samt å etablere en plan for implementering og videre oppfølging av planlagte endringer.

-Arbeidet anvender en bred og helhetlig tilnærming som skal sikre et robust og fremtidsrettet styringssystem for sikring og beredskap, sier Jonas.

Hovedprosjektet for styringssystem innen sikring og beredskap vil pågå ut 2021, og trolig også i 2022.

-Flere rådgivere i Proactima er involvert i arbeidet, og vi synes dette er et morsomt og spennende oppdrag, avslutter Jonas.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med BKK!

BKK er et norsk fornybarselskap med hovedkontor i Bergen. BKK eies av Statkraft, Bergen kommune og 16 andre kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK jobber innenfor fornybar energi og driver blant annet med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har selskapet aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført av Eivind Lorentzen-Styr og Tord Kjerstad ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Funnene tyder på at kun 1-2% av kommunene bruker en systematisk fremgangsmåte i form av beredskapsanalyse for å dimensjonere sin beredskap. Kommunene gjør mye positivt beredskapsarbeid og får skryt for dette i DSB sin kommuneundersøkelse. Likevel kan sentrale myndigheter og Fylkesmenn i større grad styrke oppfølgingen til helhetlig ROS i form av etablering av veileder og nye krav til utføring av beredskapsanalyse i kommunene.

Kommunene er i henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsanalyser kan bidra til mer systematisk arbeid og styrke bevissthet i valg av beredskapsløsninger. Administrativ og politisk ledelse kan få et enda bedre informasjonsgrunnlag når de skal ta stilling til hvordan kommunens beredskap må dimensjoneres. Noen hovedfunn i studien er:

  • Det er hensiktsmessig at kommuner gjennomfører beredskapsanalyser.
  • Et fåtall kommuner har gjennomført beredskapsanalyser i dag.
  • Kommunalt beredskapsarbeid er avhengig av et aktivt og formelt samvirkearbeid, f.eks. i form av et beredskapsråd, interkommunalt samarbeid eller samfunnssikkerhetens hus.
  • Helhetlige beredskapsanalyser for kommuner må inkludere prinsipper innen resiliens for å ta høyde for uforutsette hendelser og fleksibilitet.

Funn i studien tyder også på at nesten alle kommuner mangler nødvendig kompetanse om beredskapsanalyser og at de fleste personer som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap har utilstrekkelige rammevilkår for å utføre beredskapsanalyser. Hele studien kan leses ved å klikke på denne linken.

Proactima bidrar med støtte innen systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og har kompetanse og erfaring innen samvirkearbeid, ROS-analyser, beredskapsanalyser, beredskapsplanverk, samt trening, øvelser og læring.