Stikkord: fornybar

Proactima øker satsingen på havvind

Denne uken ble Proactima og Anne Mork utpekt til ny gruppeleder for HMS og regelverk i næringsklyngen Norwegian Offshore Wind. – Det er en selvfølge at Proactima skal bruke vår posisjon for å være med i utviklingen av høye sikkerhetsstandarder tilpasset risikobildet i havvindsindustrien. Vi ser det som særlig meningsfullt å være med allerede nå i startfasen av Norges nye industrieventyr, sier påtroppende gruppeleder.

– Landet trenger mer kraftproduksjon i årene som kommer. Havvind kan bidra til å forsyne norske husholdninger og industri med ren og fornybar kraft. Og Norge har en av verdens beste forutsetninger for å lykkes for energiomstilling. For å lykkes, må vi ha et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som regelverket må være tilpasset de risikoene som kjennetegner industrien. Det er en selvfølge at Proactima skal bruke vår posisjon med å utvikle høye sikkerhetsstandarder og reguleringer i startfasen av Norges nye industrieventyr.  

Det sier Anne Mork i Proactima, som er påtroppende gruppeleder for HMS og regelverk i Norwegian Offshore Wind.

Anne Mork i Proactima er påtroppende gruppeleder for HMS og regelverk i Norwegian Offshore Wind.

Norwegian Offshore Wind er en av Norges største næringsklynger med fokus på utviklingen av offshore vindenergi i Norge. Hensikten er å utnytte Norges lange kystlinje og kompetanse innen maritim og offshore teknologi til å bidra til en bærekraftig energifremtid og nå klimamål gjennom økt produksjon av fornybar energi fra vind.

– Jeg er glad og ydmyk for å bli vist tilliten til å lede faggruppen for HMS og regelverk. I flere tiår har Proactima støttet selskaper og industrier som ønsker å etablere seg på norsk sokkel. Og det skal vi fortsette med. Nå ser jeg frem til å bruke min egen og Proactimas kompetanse sammen med resten de dyktige folka i faggruppen og i Norwegian Offshore Wind inn i det nye industrieventyret, sier Mork.

Mork er utdannet jurist, og har over 20 års erfaring innen juss, HMS, kvalitet og risikostyring, styringssystem, revisjon, compliance, endringsledelse, ulykkesgranskning og beredskap.  

Les mer: Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs.

Hva kommer du til å fokusere på fremover?

– Sammen med medlemmene i faggruppen setter vi agenda. Aktuelle problemstillinger i år er det nye regelverket og leverandørstyring. Det nye regelverket vil troligvis fastsettes i løpet av året. Det er sterke krefter som drar i ulike retninger, men det viktigste er at industrien blir trygg og sikker for menneskene og naturen. Regelverket må være tilpasset risikobildet og de utfordringene virksomhetene står overfor. I leverandørkjeden er det sentralt å se på HMS-styring for å bygge en felles kultur, beredskap og trygg leverandørstyring, forklarer Anne.

Anne legger til at det også blir sentralt å koble på akademia og kunnskapssektoren i tiden som kommer for å oppnå maks synergi.

Utbyggingen av havvind kan gi store muligheter for utbyggingsselskaper, kraftselskaper og leverandørindustrien. Hva kan Proactima bidra med for aktører som ønsker å posisjonere seg?

– Aktører som får konsesjon til utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II setter seg selv i en svært god posisjon i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Vi tar med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i havvind. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå risikobildet og hva som er viktig, for deretter å prioritere riktig. Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før. I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel med virksomhetsstyring, risikostyring, styringssystem, endringsledelse og beredskap for å nevne noe. I kombinasjon med vår kompetanse på ESG og bærekraftsrapportering (CSRD), er vi godt rustet for å støtte større aktører med spesialkompetanse innen utvalgte områder og mindre aktører med kapasitet og kunnskap.

Les mer: Slik bistår vi kunder innen kraft og fornybar

Ønsker du å vite mer om hvordan vi gjør en forskjell i havvind?

Ta kontakt med Anne Mork for en havvindsprat!

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring og beredskap av fornybarselskapet BKK.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med BKK, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med BKK i en årrekke og er svært stolte over å få fornyet tillit. Et av de siste oppdragene Proactima har bistått med nå i 2021 har vært støtte til planlegging, gjennomføring og evaluering av krisetrening for BKK sin konsernledelse.

Rammekontrakten med BKK har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

  • Risikovurderinger (sikkerhet og sikring)
  • Beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser/trening
  • Sikringsanalyser og sikringsplaner
  • Etablering av prosesser som inkluderer risikoarbeidet i virksomhetsstyringen
  • Bistand med strategi, mål og styringssystem
  • Revisjoner innen sikring og beredskap

Våren 2021 startet arbeidet med å oppdatere BKK sitt overordnede styringssystem for sikring og beredskap. I forprosjektet ble kontekst og forventninger kartlagt, og det ble utarbeidet forslag til mål og delmål for sikring og beredskap. Dagens status ble evaluert og anbefalinger med plan for videre arbeid ble utarbeidet. Forprosjektet ble avsluttet i august og hovedprosjektet med å videreutvikle og forbedre styringssystemet startet i september.

-Hovedprosjektet inkluderer å tydeliggjøre strategi for sikring og beredskap samt overordnet dokumentasjon, sier prosjektleder Jonas Eriksen i Proactima. – Videre fokuseres det på å utvikle og justere arbeidsprosesser innen sikring og beredskap med tilhørende metoder, veiledninger og verktøy, samt å etablere en plan for implementering og videre oppfølging av planlagte endringer.

-Arbeidet anvender en bred og helhetlig tilnærming som skal sikre et robust og fremtidsrettet styringssystem for sikring og beredskap, sier Jonas.

Hovedprosjektet for styringssystem innen sikring og beredskap vil pågå ut 2021, og trolig også i 2022.

-Flere rådgivere i Proactima er involvert i arbeidet, og vi synes dette er et morsomt og spennende oppdrag, avslutter Jonas.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med BKK!

BKK er et norsk fornybarselskap med hovedkontor i Bergen. BKK eies av Statkraft, Bergen kommune og 16 andre kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK jobber innenfor fornybar energi og driver blant annet med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har selskapet aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.