Stikkord: granskning

Proactima bistår Petroleumstilsynet med bedre læring etter hendelser

Proactima har på oppdrag fra Petroleumstilsynet gjennomgått en rekke granskingsrapporter for å se etter fellestrekk. Funnene fra oppdraget er sammensatt i en rapport som beskriver et rammeverk for å sammenligne hendelser og granskinger. Målet er å bidra til bedre læring etter hendelser.

Proactima har gjennomgått granskingsrapporter etter 18 alvorlige hendelser på norsk sokkel for å se etter fellestrekk ved hendelsene og granskingene, og for å se om granskingene er egnet til å få frem læringspunkter som kan føre til bedre praksis og et styrket forsvarsverk mot ulykker.

I arbeidet oppstod det behov for et rammeverk for å kunne sammenligne hendelser og granskinger. Som del av studien er det derfor etablert et rammeverk for tematisk analyse, som anbefalt av Sikkerhetsforum i deres rapport om læring etter hendelser (2019).  

Les mer om studien på link til Ptil: https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/prosjektrapporter/2022/rammeverk-for-laring-etter-hendelser/

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med entreprenørselskapet Skanska.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med Skanska, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med Skanska gjennom de siste seks årene og er svært stolte over å få fornyet tillit. Proactima har tidligere jobbet med yrkeshygieniske oppgaver for selskapet og er svært glade for at dette nå har blitt utvidet til å omfatte en rekke andre tjenester. Dette gir oss et godt fundament til å bygge videre på for å fortsette og videreutvikle tjenestene våre.

– Skanska er et spennende selskap som er opptatt av miljø og bærekraftige løsninger. Dette er områder vi i Proactima jobber aktivt med og vil satse mye på i tiden fremover. Vi tror derfor vi kan være en god bidragsyter til Skanskas fagmiljø innenfor grønn bygging, sier Winther.

Rammekontrakten med Skanska har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

  • Helse og arbeidsmiljø (ergonomi, yrkes- og miljøhygiene)
  • Beredskap og øvelser
  • Sikkerhet/sikring
  • HMS rådgivning – risiko og analyse
  • Revisjon, granskning og tilsyn
  • Styringssystem

– Vi er en stor virksomhet i en krevende bransje hvor kritisk risiko håndteres løpende og hver dag i alle våre til enhver tid ca. 150 prosjekter, understreker Peer Chr. Anderssen, direktør for helse, sikkerhet, seriøsitet og kvalitet i Skanska Norge. – For oss er det viktig å ha etablerte samarbeidspartnere med spisskompetanse og kapasitet der vi ikke er dekket med egne ressurser. Rammeavtalen med Proactima speiler spennet i våre utfordringer og bredden i Proactimas kompetanse. Vi ser frem til et videre samarbeid.

– Proactima har lang og omfattende erfaring med disse tjenestene til en rekke sektorer og samfunnsviktige virksomheter i Norge, understreker Bror Johan Tørneng Wik, gruppeleder for Helse og arbeidsmiljø i Proactima.  – Vi har også god erfaring fra oppdrag for andre selskapet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med Skanska!