Stikkord: havbruk

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass. Når batteriet er oppbrukt, kunne en lese blant annet om hvordan man skulle kunne kvitte seg med batteriene på en riktig måte; hvordan en skulle dele opp bestanddelene inn i resirkulerbare fraksjoner. QR-koden kunne også inkluderer hvem som har produsert batteriet, hvilken råstoffer som brukt og hvor de har kommet fra, hvor mye CO2 utslipp som er forbundet med produksjonen, om batteriet har vært utsatt for skade, og hvordan batteriet har blitt brukt og hvem som har eid den.

En sånn type digitalisering gjør det enklere å etablere sirkulærverdikjeder, hvor ansvaret følges fra start til slutt, sier Christian, som jobber med dette i dag.

– Men dette er ikke uten risiko. Hver gang en skal legge til nye data om produktet, eller dokumentere en hendelse, må dataene verifiseres og dokumenteres.

Päivi, som jobber med risikostyring og havbruk, ser at lignende ble gjort for oppdrettsnæringen for mange år siden. Her vil forprodusent ha informasjon om soya planting, høsting og transport samt kvalitet. Oppdretter har data om fiskens vekst, vaksinasjon, om den er utsatt for ytre påvirkninger, pakkedato, og forhold rundt transport frem til kunden. Det er mye data. På sett og vis er det teoretisk mulig å spore fisken helt tilbake til «Amazonas».

Dersom store mengder data fra væremeldinger, havstrømninger, soya forbruk, og transport blir koblet sammen i en digital verdikjede vil en kunne fort redusere fiskedødelighet. Behovet for dyrkbart areal i Amazons til soya produksjon blir redusert. I produksjon vil en trenge mindre vann og energi samtidig som det blir mindre utslipp til havet. Lakselus kan og kontrolleres bedre i en digital verdikjede. Muligheten er til stede fordi fisken har allerede et batchnummer med seg. Mye likt tanken til QR koden på batteri.

Våre personlige QR koder finner man på Facebook, Instagram og i alle e-postene våre. Kanskje jeg skal tatovere min personlige kode under foten når jeg skal resirkuleres?

Hilsen Christian og Päivi i Proactima

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Stiim Aqua Cluster og Tekna går sammen om å sette innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger 24. november.

Proactima er medlem av Stiim og både Päivi A. Teivainen-Lædre og Hermann Wiencke deltar fra Proactima. Päivi er, i tillegg til å være rådgiver i Proactima, også leder for Teknas Stavanger-avdeling (Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap). Hermann, med spesialkompetanse innenfor sikkerhet og risikostyring, er en av foredragsholderne på arrangementet.

Andre foredragsholdere er prodekan Ragnar Tveterås fra handelshøyskolen ved UiS, Innovation Manager Björgulfur Hávardsson i NCE Safood Innovation Cluster og Mads Martinsen som er direktør for produktutvikling og bærekraft i Skretting Norge.

Møtet arrangeres 24. november, kl. 17.00 – 19.30, på Havets Hus, men det blir også mulig å melde seg på digital sending av arrangementet. For dem som velger å delta fysisk blir det også servering og gode muligheter til å treffe andre havbruksinteresserte. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lenke til sendingen vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen før arrangementet.

– Dette er et møte for alle som er interessert i havbruk, teknologi og fiskehelse, sier Päivi Teivainen-Lædre.

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag en av våre største eksportnæringer. En overordnet utfordring er å sikre tilgang på god og trygg mat for en voksende befolkning, samtidig som man tar hensyn til forsvarlig forvaltning av naturressurser og miljø. Det å sikre framtidig verdiskaping gjennom å utvikle et helhetlig perspektiv for risikostyring som inkluderer bærekraft, vil være avgjørende for næringens suksess. Risikostyring og bærekraft er derfor høyst aktuelle tema sett i forhold til innovasjon og vekst i norsk havbruk.

Se program, påmelding og mer informasjon på https://www.tekna.no/kurs/innovasjon-risikostyring-og-barekraft-i-havbruk-42547/

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører for å se på status for risikostyring i næringen, på oppdrag for Fiskeridirektoratet. Prosjektet skal også se på risikostyring i forhold til bærekraft.

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Helhetlig risikostyring er en viktig del av dette arbeidet. Det er et mål at alle akvakulturvirksomheter skal ha et risikostyringssystem som brukes i arbeidet for å forebygge farer og uønskede hendelser og som hele tiden forbedres.

Proactima skal kartlegge og vurdere hvordan det arbeides med risikostyring i næringen i dag. Det gjøres ved hjelp av en spørreundersøkelse som sendes ut på e-post og intervjuer av enkelte respondenter. Svarene vil være en viktig del av grunnlaget for det videre arbeidet med risikostyring.

Päivi Teivainen-Lædre, rådgiver innen risikostyring og analyser innen havbruk i Proactima, er prosjektleder for oppdraget. Hun har med seg Herman Steen Wiencke, fagekspert innen risikostyring- og analyser.