Stikkord: havvind

Proactima øker satsingen på havvind

Denne uken ble Proactima og Anne Mork utpekt til ny gruppeleder for HMS og regelverk i næringsklyngen Norwegian Offshore Wind. – Det er en selvfølge at Proactima skal bruke vår posisjon for å være med i utviklingen av høye sikkerhetsstandarder tilpasset risikobildet i havvindsindustrien. Vi ser det som særlig meningsfullt å være med allerede nå i startfasen av Norges nye industrieventyr, sier påtroppende gruppeleder.

– Landet trenger mer kraftproduksjon i årene som kommer. Havvind kan bidra til å forsyne norske husholdninger og industri med ren og fornybar kraft. Og Norge har en av verdens beste forutsetninger for å lykkes for energiomstilling. For å lykkes, må vi ha et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som regelverket må være tilpasset de risikoene som kjennetegner industrien. Det er en selvfølge at Proactima skal bruke vår posisjon med å utvikle høye sikkerhetsstandarder og reguleringer i startfasen av Norges nye industrieventyr.  

Det sier Anne Mork i Proactima, som er påtroppende gruppeleder for HMS og regelverk i Norwegian Offshore Wind.

Anne Mork i Proactima er påtroppende gruppeleder for HMS og regelverk i Norwegian Offshore Wind.

Norwegian Offshore Wind er en av Norges største næringsklynger med fokus på utviklingen av offshore vindenergi i Norge. Hensikten er å utnytte Norges lange kystlinje og kompetanse innen maritim og offshore teknologi til å bidra til en bærekraftig energifremtid og nå klimamål gjennom økt produksjon av fornybar energi fra vind.

– Jeg er glad og ydmyk for å bli vist tilliten til å lede faggruppen for HMS og regelverk. I flere tiår har Proactima støttet selskaper og industrier som ønsker å etablere seg på norsk sokkel. Og det skal vi fortsette med. Nå ser jeg frem til å bruke min egen og Proactimas kompetanse sammen med resten de dyktige folka i faggruppen og i Norwegian Offshore Wind inn i det nye industrieventyret, sier Mork.

Mork er utdannet jurist, og har over 20 års erfaring innen juss, HMS, kvalitet og risikostyring, styringssystem, revisjon, compliance, endringsledelse, ulykkesgranskning og beredskap.  

Les mer: Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs.

Hva kommer du til å fokusere på fremover?

– Sammen med medlemmene i faggruppen setter vi agenda. Aktuelle problemstillinger i år er det nye regelverket og leverandørstyring. Det nye regelverket vil troligvis fastsettes i løpet av året. Det er sterke krefter som drar i ulike retninger, men det viktigste er at industrien blir trygg og sikker for menneskene og naturen. Regelverket må være tilpasset risikobildet og de utfordringene virksomhetene står overfor. I leverandørkjeden er det sentralt å se på HMS-styring for å bygge en felles kultur, beredskap og trygg leverandørstyring, forklarer Anne.

Anne legger til at det også blir sentralt å koble på akademia og kunnskapssektoren i tiden som kommer for å oppnå maks synergi.

Utbyggingen av havvind kan gi store muligheter for utbyggingsselskaper, kraftselskaper og leverandørindustrien. Hva kan Proactima bidra med for aktører som ønsker å posisjonere seg?

– Aktører som får konsesjon til utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II setter seg selv i en svært god posisjon i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Vi tar med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i havvind. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå risikobildet og hva som er viktig, for deretter å prioritere riktig. Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før. I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel med virksomhetsstyring, risikostyring, styringssystem, endringsledelse og beredskap for å nevne noe. I kombinasjon med vår kompetanse på ESG og bærekraftsrapportering (CSRD), er vi godt rustet for å støtte større aktører med spesialkompetanse innen utvalgte områder og mindre aktører med kapasitet og kunnskap.

Les mer: Slik bistår vi kunder innen kraft og fornybar

Ønsker du å vite mer om hvordan vi gjør en forskjell i havvind?

Ta kontakt med Anne Mork for en havvindsprat!

Dette avgjør om du vinner havvind-konsesjonene

De første havvind-konsesjonene på norsk sokkel er rett rundt hjørnet. De som prekvalifiserer seg, og særlig de som etter hvert får konsesjonene, setter seg selv i en svært god posisjon i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Veien dit kan synes uoversiktlig og kompleks og er konkurranseutsatt – men vi i Proactima kan veien – og støtter deg helt til mål.

I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel.

— Etablerer du deg som en attraktiv samarbeidspartner nå – en troverdig leverandør av havvind – har du mulighet til å ta en posisjon det blir vanskelig å frarøve deg senere. De som er tvers igjennom troverdige, ryddige, organiserte og profesjonelle kan gå en svært lys fremtid i møte.

Det sier Trond Winther, CEO i Proactima.

Trond Winther, CEO i Proactima. Foto: Littleimebank / Proactima.

Viktig å bygge tillit

Trond har en klar oppfordring til alle som nå er på vei inn i havvind.

— Alle som skal konkurrere om disse konsesjonene må ha en sterk leverandørkjede, skape attraktive utviklingskonsepter og samtidig gi en god pris. Innen våre fagområder, kan vi bidra med innsikt, kompetanse og erfaring som er helt nødvendig for at operatører skal lykkes i den fasen de er i nå – og vi gleder oss til å bidra.

Proactima har erfaring fra mange forskjellige sektorer i energibransjen, og kan ta med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i havvind. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå hva som er viktig, og deretter prioritere riktig.

— Styringssystem må være på plass før du går inn i havvind. Det kan du få på plass både med og uten oss på laget. Det er likevel et par faktorer jeg mener er viktige for suksess, og hvor vårt bidrag er unikt, sier Trond og forklarer:

— Først, vi er flerfaglige og kan dermed bidra med den nødvendige faglige ekspertisen underveis, og hele veien til mål. Dernest gjør konsulentene våre reelle og konkrete bidrag i prosjektene, og bidrar med gjennomføringsevne i tillegg til riktig strategi og prioritering. Og sist, men ikke minst: Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før.

Ulike forutsetninger for veien videre

Det er stor forskjell på store aktører med erfaring fra havvind i andre land, konsortier og mindre oppstartsselskap.

—Større aktører har behov for at vi bidrar med spesialkompetanse innen utvalgte områder, mens de mindre aktørene ønsker at vi bidrar bredt med både kapasitet og kunnskap. Vi er godt rustet for begge deler, sier Trond.

Han forklarer videre at både kompetanse og kapasitet – og mer – kan løses gjennom systematisk arbeid med risiko.

— En så utfyllende oversikt som mulig over alle interessentene og hva de er opptatt av er et strålende utgangspunkt for videre arbeid. Med det utgangspunktet identifiserer du risiko og prioriterer tiltak. Da har du oversikt over hva eiere, investorer, myndigheter, leverandører, ansatte og fremtidige ansatte er opptatt av – og kan jobbe strukturert for å levere best mulig på alle punkter. Dette er kritisk for å etablere den nødvendige troverdigheten en er avhengig av som en attraktiv partner og aktør i denne nystartede industrien.

Trond trekker frem flere punkter som blir avgjørende for å bli prekvalifisert.

Selskaper må ha:

 • Robust finansiering og gode partnerskap.
 • Et konkurransedyktig utviklingskonsept.
 • God interessenthåndtering.  
 • Evnen til å navigere i regelverk som er umodne og uprøvde.
 • Evne til å styre komplekse utviklingsprosjekt.
 • Troverdig plan for arbeidet med HMS og bærekraft.
 • En styringsmodell som er tilpasset virksomhetens risikobilde og som muliggjør rask vekst.

Proactima bidrar til at du etablerer deg som en attraktiv og troverdig samarbeidspartner som sikrer at du møter de kravene som trengs. Med vår kompetanse og kapasitet får du en tilpasset og effektiv styringsmodell.

Snakk med oss om prekvalifisering til Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord nå.

Innspill til rammeverk for havvind

Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs.

På bærekraftsområdet håper Proactima at departementet både inkluderer krav i åpenhetsloven og stiller forventninger om at havvindmøller ved ferdigstillelse skal oppfylle kravene i EU-taksonomien.

Proactima har gitt følgende innspill til høring av prekvalifiseringskriterier for departementets arbeidet med tildeling i Utsira Nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II:

 1. Proactima mener at konsesjonstildelingene i høyere grad bør gi insentiver til aktørene til å fremme og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten.

Proactima registrerer at prekvalifiseringskriteriet 2E innenfor HMS er meget kortfattet og at det kun legger opp til en vurdering basert på bestått/ikke bestått for minstekrav. I den videre tildelingsmodell vektes ikke HMS utover oppfyllelse av minimumskrav.

I lys av at bunnfast og flytende havvind i Norge er en umoden virksomhet, samtidig som det er store ambisjoner om å utvikle dette til en omfattende aktivitet, er det vesentlig at det legges insentiver for å fremme og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten. 

HMS-forskrifter for havvind er under etablering med til dels svært ulike forventninger blant aktørene om nødvendig innhold. Konsesjonstildelingene kan være med på å fremme forventninger og en praksis som er tilpasset risikoforholdene, aktørbildet og modenhet for bransjen. I tillegg skal det tilpasses bransjens konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Vi mener det bør etterspørres konkrete initiativ og aktiviteter fra aktørene om hvordan de vil fremme og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten og at dette inngår i prioriteringen i tildelingsmodellen. Aktuelle temaer for vurdering kan inkludere:

 • Beskrivelse av strategi for HMS som viser styrke, vilje og kompetanse til å oppnå et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø.
 • Initiativ for å etablere en god sikkerhetskultur og praksis i prosjekt, bygging, installasjon, drift og eventuell fjerning.
 • Initiativ for å etablere, bygge og dele kunnskap om risikoforhold og god praksis i virksomheten. Det indikeres at bransjen har mangelfull deling av erfaring knyttet til HMS og hendelser.
 • Initiativ for å etablere en omforent kartlegging av de ulike HMS risikoforholdene i bransjen
 • Beskrivelse av hvordan ulike utbyggingskonsepter vil bli vurdert med hensyn til HMS og arbeidsmiljø og hvordan HMS vil bli vektlagt i valg av konsept.

Aktørene må evne å levere god HMS, dels fordi dette ikke kommer til å være en risikofri næring og dels fordi risikounderlaget er mangelfullt. Flytende havvind i Norge er dessuten annerledes og mer kompleks enn det som har blitt gjort andre steder i verden.

2. Proactima mener at departementet må tydeliggjøre hvordan ansvaret for HMS skal adresseres i et konsortia.

Høringsnotatet beskriver at et konsortsia i fellesskap kan samlet dekke kravene til prekvalifisering. Proactima mener det bør stilles krav til å beskrive hvordan ansvaret for HMS og risikostyring, inkludert styringssystemet, skal adresseres helhetlig for et konsortia. Det vil sørge for at aktørene jobber proaktivt og systematisk med dette og ivaretar klare og tydelige ansvarsforhold slik at HMS og risiko blir godt ivaretatt. 

3. Proactima håper på en sterkere bærekraftsdimensjon.

Proactima anerkjenner at tildelingskriteriene setter fokus på bærekraftsdimensjonen, med spesiell vekt på at kriteriet for resirkulering og gjenbruk bidrar til økt fokus og operasjonalisering av sirkulærøkonomien. I tillegg til forventningen om at miljølovgivning følges, håper Proactima at departementet i tillegg spesifikt inkluderer krav i åpenhetsloven. Denne setter krav til gjennomføring og oppfølging av anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i verdikjeden under prosjektering. Avslutningsvis forventer Proactima at departementet stiller forventninger om at havvindmøller ved ferdigstillelse skal oppfylle kravene i EU-taksonomien, slik det legges opp til i fremtidig lovverk om bærekraft og bærekraftsrapportering.

Les vårt høringsinnspill for Sørlige Nordsjø II.

Les vårt høringsinnspill for Utsira Nord.

Ta kontakt med oss for en havvind-prat!

Havvind – grønn strategi operasjonaliseres gjennom effektiv virksomhetsstyring

Regjeringens veikart for grønt industriløft peker ut retningen for en industrioffensiv hvor havvind står sentralt. Norge skal bli en ledende nasjon innenfor denne sektoren, med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i verdensklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Denne satsingen er avhengig av en konkurransedyktig verdikjede med profesjonelle og effektive virksomheter for utvikling og drift av vindkraftprosjekt i spissen. Mange aktører, representert primært gjennom ulike konsortier, har meldt interesse for konkurransen om de første utlysningene på norsk sokkel. Disse selskapene og konsortiene jobber nå med å utarbeide strategier for å vinne frem i den tøffe konkurransen og etablerer operasjonsmodeller for hvordan de skal levere bærekraftig verdi for eiernes interessenter fremover, samtidig som de møter stadig endrede krav og forventninger fra myndigheter og interessenter.

Proactima har lang erfaring fra å støtte nye selskap i etablering av virksomhet på norsk sokkel gjennom å utvikle godt tilpassede rammeverk for effektiv og bærekraftig styring av virksomhetene i tråd med norsk regelverk.

Hanne-Marit Berge

-Et godt forankret styringssystem er nøkkelen til å lykkes med å operasjonalisere strategi og sikre bærekraftig vekst. Proactima er stolte over å ha bistått flere havvindselskap med etablering av fleksible og fremtidsrettede ledelses- og styringssystem den senere tiden, sier Hanne-Marit Berge, prosjektleder i Proactima.

Sammen med kundens ledelse og ved bruk av en godt utviklet «verktøykasse» basert på mange års erfaring, etablerer Proactima styrende prinsipper, roller og ansvar og en effektiv struktur for styring av selskapets aktiviteter og videre vekst. Dette inkluderer arbeidsmøter med sentrale personer i selskapet for å få på plass et fleksibelt rammeverk med prosesser og prosedyrer som kan utvides i takt med økende aktivitet og de komplekse prosjektstrukturene som disse selskapene ofte opererer i.

Proactimas helhetlige tilnærming til strategi og virksomhetsstyring legger grunnlaget for arbeidet.

-Vi tror at samspillet mellom struktur, kultur, kompetanse og lederskap danner grunnlaget for en velfungerende og effektiv virksomhetsstyring, sier Berge. Samtidig er vi opptatt av at virksomhetsstyringen reflekterer den fasen selskapet er i, de spesifikke strategiske målene og risikoene og mulighetene som skal håndteres. Den første versjonen av styringssystemet er, som regel, ganske enkel og lite kompleks, men må fungere som et fundament for videre skalering når virksomheten og eksponeringen vokser, påpeker Berge.

Proactima sin helhetlige tilnærming

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en uformell dialog rundt hvordan å etablere et godt tilpasset rammeverk for styring av din virksomhet.