Stikkord: klimaendringer

Hvilken risiko skaper klimaendringene for norske kommuner?

Klimaendringer og overgangen til et nullutslippssamfunn påvirker norske kommuner. Endringene berører en rekke samfunnsområder i kommunene som samfunnssikkerhet, byutvikling, forvalting av kritisk infrastruktur, tjenestestruktur, bærekraft, næringsutvikling etc. Dette vil sette grunnleggende rammer for samfunnsutvikling og prege politiske prioriteringer i tiden fremover.

På oppdrag for Miljødirektoratet har Proactima i samarbeid med The Governance Group og med støtte fra fageksperter fra UiS og NTNU nylig gjennomført analyser av mulige klimarelaterte risikofaktorer kommuner er eksponert for. Formålet med oppdraget var å belyse hvordan klimaendringer og overgangen til lavutslippssamfunnet innebærer risiko for norske kommuner.

Stavanger og Ålesund kommune ble valgt som case-kommuner. Det ble gjennomført en bredt anlagt analyse som identifiserte direkte og indirekte risikofaktorer for en rekke funksjoner og aktører i case-kommunene, både kommunenes egen virksomhet og andre aktører innenfor kommunens grenser.

Klimarisiko handler om hvordan konsekvenser av klimaendringer (fysisk klimarisiko) og overgangen til en verden i tråd med målene i Parisavtalen om reduserte utslipp av klimagasser (overgangsrisiko) påvirker natur og samfunn.

Både risiko knyttet til fysiske konsekvenser av klimaendringer og risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet ble derfor inkludert i analysen. Det ble også belyst sammenhenger mellom ulike risikofaktorer, og hvordan klimarisikofaktorene påvirker kommunenes samlede risikobilde. Slik kunnskap kan bidra til bedre innsikt i hvordan en risikotilnærming kan styrke det lokale klimaarbeidet og redusere kommunenes fremtidige sårbarhet.

Arbeidet ble bygget på metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) på et overordnet nivå, og fulgte hovedtrinnene i den prosessbaserte tilnærmingen til risikostyring som er beskrevet i den internasjonalt anerkjente standarden ISO 31000:2018 Risikostyring – Retningslinjer.

Flere detaljer rundt analysen kan lese i rapporten her: Analyse av klimarisiko for et utvalg av kommuner.

Fra Proactima deltok Karianne Haver, Hermann Wiencke og Jens Thomas Sagør.