Stikkord: kommune

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført av Eivind Lorentzen-Styr og Tord Kjerstad ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Funnene tyder på at kun 1-2% av kommunene bruker en systematisk fremgangsmåte i form av beredskapsanalyse for å dimensjonere sin beredskap. Kommunene gjør mye positivt beredskapsarbeid og får skryt for dette i DSB sin kommuneundersøkelse. Likevel kan sentrale myndigheter og Fylkesmenn i større grad styrke oppfølgingen til helhetlig ROS i form av etablering av veileder og nye krav til utføring av beredskapsanalyse i kommunene.

Kommunene er i henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsanalyser kan bidra til mer systematisk arbeid og styrke bevissthet i valg av beredskapsløsninger. Administrativ og politisk ledelse kan få et enda bedre informasjonsgrunnlag når de skal ta stilling til hvordan kommunens beredskap må dimensjoneres. Noen hovedfunn i studien er:

  • Det er hensiktsmessig at kommuner gjennomfører beredskapsanalyser.
  • Et fåtall kommuner har gjennomført beredskapsanalyser i dag.
  • Kommunalt beredskapsarbeid er avhengig av et aktivt og formelt samvirkearbeid, f.eks. i form av et beredskapsråd, interkommunalt samarbeid eller samfunnssikkerhetens hus.
  • Helhetlige beredskapsanalyser for kommuner må inkludere prinsipper innen resiliens for å ta høyde for uforutsette hendelser og fleksibilitet.

Funn i studien tyder også på at nesten alle kommuner mangler nødvendig kompetanse om beredskapsanalyser og at de fleste personer som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap har utilstrekkelige rammevilkår for å utføre beredskapsanalyser. Hele studien kan leses ved å klikke på denne linken.

Proactima bidrar med støtte innen systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og har kompetanse og erfaring innen samvirkearbeid, ROS-analyser, beredskapsanalyser, beredskapsplanverk, samt trening, øvelser og læring.