Stikkord: Proactima

Ny metode for å vurdere bærekraft i mobilitetsprosjekter

Bærekraft har spilt en viktig rolle i norske mobilitetsprosjekter i lengre tid, men har i stor grad blitt redusert til kun å handle om klima- og miljøhensyn.

– Bærekraft er et komplekst begrep. Det handler om mer enn klima- og miljøhensyn, sier seniorforsker Elisabeth Skuggevik i Statens vegvesen.

– Vår forståelse av bærekraft er at bærekraft er en strategisk tilnærming som styrer fokus og retning for utvikling. Å se bærekraft på en snevrere måte, mener vi vil forringe mer enn styrke kraften som behøves for å bære en utvikling som står i generasjoner fremover, utdyper Elisabeth.

– Det er nødvendig å forstå samspillet mellom FNs 17 bærekraftsmål – hvordan målene påvirker hverandre, og hvilke konsekvenser valgene vi tar underveis påvirker helheten, fortsetter Elisabeth. – Hvis vi gjennomfører et prosjekt innen mobilitet, må vi se på hvordan dette kan få konsekvenser for eksempelvis sosial rettferdighet og andre områder. Vi trenger derfor å vurdere bærekraft på en helhetlig måte i fremtidens mobilitetsprosjekter, understreker hun.

– Til det trenger vi et godt analyseverktøy. Men vi har ikke helt funnet metoden som er tilpasset omfanget av hva et mobilitetsprosjekt kan være, sier Elisabeth.

Elisabeth Skuggevik, seniorforsker Statens vegvesen

Aktører fra Testarena Kongsberg By&Lab, næringsklyngen SAMS-Norway (Sustainable Autonomous Mobility System) og Statens vegvesen har tatt et initiativ til å utarbeide en ny metodikk som nettopp tar høyde for flere aspekter ved bærekraft.  Slik kan man få en best mulig evaluering av bærekraft i mobilitetsprosjekter. – Vi ønsker å utvikle en god metode som setter både sosial rettferdighet og inkludering, økonomisk bærekraft og klima og miljømål i sammenheng, og som skal vise konsekvenser av valg i et helthetlig perspektiv, sier Elisabeth.

Hun forteller at det ligger en lang tankeprosess bak initiativet og at det har blitt jobbet med dette siden 2019. I 2020 ble et forprosjekt igangsatt av Statens vegvesen, i samarbeid med blant annet Kongsberg By&Lab og SAMS Norway, for å evaluere bærekraft i små og mellomstore mobilitetsprosjekter. – Noe av utgangspunktet vårt var å få en felles forståelse for hva som ligger i bærekraftbegrepet og hva vi ønsker å oppnå, sier Elisabeth.

Deler av dette arbeidet videreføres nå av risiko- og samfunnssikkerhetsselskapet Proactima og høyskolen Oslo Met, som har fått i oppgave å lage en skisse til en slik metode.

– Vårt mandat er å lage en skisse til en modell som evaluerer hvor god bærekraften objektivt sett er i et prosjekt basert på en helhetlig vurdering av alle relevante bærekraftsmål, sier prosjektleder Eivind Opsahl i Proactima.

– Tanken er å utforske hva et slikt verktøy bør gjøre, og synliggjøre dilemmaene mellom imøtekommelsen av de forskjellige bærekraftsmålene, utdyper han.

Eivind Opsahl, prosjektleder Proactima

Og Elisabet legger til: – Metodikken skal også avdekke løsninger, evaluere forslag til å gjøre løsninger bedre og bidra til å øke bærekraften i prosjektet.

– Å koble sammen data blir viktig for å kunne ta de rette beslutningene. Ved å manipulere data i modellen kan man se hvordan dette slår ut på bærekraftsprofilen og dermed kunne justere på variablene i de forskjellige innsatsfaktorene for å få en best mulig balansert måloppnåelse.

Elisabeth legger til at bærekraft er vanskelig å forenkle. – Vi må sette lys på hvilke problemstillinger som er relevante og synliggjøre målkonflikter og hvilke konsekvenser dette har for de beslutningene vi fatter i et prosjekt.

Elisabeth bruker eksemplet med å bygge en vei for å illustrere hva hun mener med målkonflikter. – I bygging av veier er tid en faktor. Klimamessig kan det være negativt å bygge veier, mens det samfunnsøkonomisk kan ha større økonomiske gevinster ved å forflytte mennesker og varer raskt fra ett punkt til et annet. Da oppfattes det som en målkonflikt mellom ulike områder av bærekraft, utdyper hun.

Men målkonflikter kan også være innovasjonsmuligheter. – Her kan teknologien benyttes som mulig verktøy for å redusere eller eliminere konflikt. Vi må spørre oss om det er mulig å oppnå de samme målene på en annen måte. For eksempel i forhold til vei, kan man se på løsninger innen autonom transport, digitale reiseplanleggere, utleie av el-sykkel løsninger for å nevne noen. Andre type løsninger bidrar også til nye næringsløsninger, som også vil bli en del av regnstykket.

Elisabeth Skuggevik representerer Statens vegvesen i forskningsprosjektet Sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS), som er støttet av Norges Forskningsråd, og som representerer et bredt sammensatt konsortium med bedriftspartnere som dekker risikostyring, samfunnssikkerhet og teknologi.

Sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer

– Denne metodikken er også viktig i SIITS-prosjektet, hvor det handler om å forstå konsekvensene av risiko og sårbarhet på tvers av systemer, understreker Elisabeth. – Det har en fin analogi til bærekraft som kan ha en ganske lik prosesstilnærming. Det gjelder å følge konsekvensene eller datastrømmen gjennom hele systemet for å avdekke risiko, sårbarheter, avhengighetsforhold eller negative konsekvenser. Det gjør det mulig å se hvor i samspillet bæreKRAFTEN styrker eller forringes.

Hvilke utfordringer ser du i dette arbeidet?

– Kompleksiteten i dette er en utfordring. Det er vanskelig å få en felles forståelse og tilpasning til bærekraft. Det er også komplisert å ta inn alle indikatorene under hvert bærekraftsmål. Det å gå ut av ditt eget domene og se hvordan dine valg i et prosjekt påvirker og gir konsekvenser hos andre. Vi håper det nye analyseverktøyet kan være et bidrag til å endre tilnærming til bærekraft, å ta det ned fra de store visjonene til konkret arbeid og oppfølging. Og gjøre det enklere å se sammenhenger, konsekvenser og innovasjonsmuligheter, sier Elisabeth.

Verktøyet skal kunne benyttes på tvers av aktører. Elisabeth ser at det kan benyttes av både det offentlig, akademia og privat aktører.  – Det skal også kunne være nyttig for politikere og andre beslutningstagere som utgangspunkt for å se konsekvenser ved ulike beslutninger, sier Elisabeth.

Det videre arbeidet med analyseverktøyet blir å ferdigstille modellen. 

-Ønsket er at vi skal skape et verktøy som er lett å bruke, lett å legge inn data i og på en helhetlig måte synliggjøre hvordan man ivaretar bærekraft i de prosjektene vi jobber med. Håpet er at vi gjennom å styrke kraften til å bære – bærekraften – skal fortsette å kunne leve livene våre med god livskvalitet, også i fremtiden, avslutter Elisabeth.

Les mer om SIITS på siits.no.

Surbhi Bansal og Åge Landråk starter i Proactima

Proactima har ytterligere styrket laget og knyttet til seg to nye medarbeidere innen henholdsvis risikostyring og digitale løsninger.

Surbhi Bansal jobber med risikostyring og har en mastergrad i risikostyring i offshore-teknologi og en bachelor innen maskin- og automatiseringsteknikk. Hun er nå i ferd med å fullføre sin doktorgrad hvor hennes forskningsarbeid er knyttet til risikoanalyse og forbedring av beslutningstaking under usikkerhet for energisektorens næringer.

Surbhi Bansal startet i Proactima i februar for innovasjonsavdelingen og støtter forskning og utvikling i prosjekter og konsulentoppdrag. Surbhi har tidligere jobbet som ingeniør i EPC olje- og gass- og i bilindustrien. Hun har forsket innen kjernekraft, olje og gass, kjemisk prosessering og finanssektoren, noe som har resultert i publisering av fem forskningsartikler på internasjonale konferanser og anerkjente tidsskrifter.

Åge Tjelta Landråk har tidligere jobbet i Proactima og var sentral i utviklingen av risikostyringsverktøyet UXRisk. Nå er Åge tilbake og skal jobbe som produkteier for UXRisk i avdelingen for Digitale løsninger.

Åge har mer enn 20 års erfaring innenfor IKT applikasjonsimplementering, rådgivning, opplæring, accounting og andre IKT støtteprosesser inn mot en rekke bedrifter, primært innen olje- og gassektoren. Åge er en av grunnleggerne av PRIDE AS (tidligere Synergi Solutions og nå en del av DNV). Åge har stor erfaring innen IKT-feltet og har deltatt i mer enn 100 prosjekter for over 50 selskaper i mer enn 10 land. Frem til 2018 var Åge ansvarlig for å utvikle og implementere Proactimas neste generasjon HMS- og risikostyringsverktøy UXRisk.

Vi ønsker begge velkommen til Proactima!

Proactima skal forske på fremtidens transportsystemer

Forskningsrådet har tildelt Proactima forskningsmidler for å heve kunnskapen om sårbarheten i fremtidens transportsystemer. Forskningsrådet har tildelt Proactima med prosjektpartnere inntil 15,9 mill i forskningsmidler, som har en totalramme på ca. 26 mill.

Prosjektet inngår i Forskningsrådets Pilot-T program som fokuserer på nye løsninger i skjæringsfeltet mellom mobilitet og IKT.  Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Fremtidens transportsystemer

– Fremtidens transportsystemer er digitale, autonome, adaptive – og integrerte. Dagens metoder og tilnærming til å vurdere og håndtere risiko er ikke tilpasset denne fremtiden, og spesielt mangler kunnskapen relatert til mobilitetssystemer som helhet. Vi trenger å forstå og kunne håndtere risiko og sårbarheter i mange kompliserte delsystemer – men også i det komplekse sammenvevde systemet, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

– I dette prosjektet skal vi utvikle kunnskap, metoder og verktøy som gjør det mulig å effektivt identifisere, forstå og håndtere sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, på tvers av og mellom virksomheter, aktører og funksjoner i samfunnet, utdyper konsulent Anne-Kari Valdal, som vil lede prosjektet.

Sammensatt konsortium

– Prosjektet har et bredt sammensatt konsortium med bedriftspartnere som dekker risikostyring og samfunnssikkerhet, teknologi og forsikring. Disse styrkes av flere FoU-leverandører og samarbeidspartnere som dekker forskningskompetanse, myndigheter, infrastrukturforvaltning og spisskompetanse innen jernbane- og vegteknologi, regelverksutvikling og juss, forteller Anne-Kari Valdal.

Prosjektet har en varighet på tre år med oppstart 1. februar.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Stavanger/Oslo, 28. oktober, 2020 – Proactima AS og Lilleaker Consulting AS har inngått en avtale om å slå sammen selskapene og vil med dette ytterligere styrke et strategisk, teknisk og operativt rådgivningsmiljø i felles virksomhet.

Richard Heyerdahl, styreleder og med-gründer i Proactima, mener de to selskapene kjenner hverandre godt gjennom tidligere samarbeid og har mange felles verdier, kunder og ambisjoner.

– Vi har jobbet mot de samme kundene, men med litt ulike typer tjenester. Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Trond Winther, adm. dir i Proactima sier at sammenslåingen gir betydelige fortrinn og muligheter fremover.

– Dette gjør Proactima til et av de viktige kompetansemiljøene innen risikostyring i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust rådgivningsmiljø. Vi vil med dette utvide vår posisjon i eksisterende marked og styrke oss i overgangen til nye bransjer, sier Winther.

– Vi er imponerte over hva Lilleaker Consulting har fått til med sin satsing innenfor teknisk og operasjonell rådgivning. Nå slår vi sammen to veldig kompetente fagmiljøer, og vi gleder oss til å samarbeide om å bidra med de beste løsningene for kundene våre, sier Trond Winther.

– Vi er to selskaper med lang historie som sammen vil være styrket i et fremtidsbilde hvor fornybare energiformer blir viktig, sier Ingvild Aker, daglig leder i Lilleaker Consulting.

– Vi vil fortsette å tilby risikoanalyser og sikkerhetsrådgivning slik våre kunder kjenner oss, sier Anita Kittelsen, styreleder i Lilleaker Consulting. – Nå slår vi sammen to sterke fagmiljøer som utfyller hverandre. Både Lilleaker og Proactima er kjent for å ha et sterkt kundefokus. Vi gleder oss til det vi kan få til sammen!

Kort om avtalen:

  • Proactima og Lilleaker Consulting har inngått avtale om å slå seg sammen
  • Selskapet skal hete Proactima og vil ha sitt hovedkontor i Stavanger
  • 13 ansatte fra Lilleaker Consulting vil inngå i Proactima  
  • Det nye selskapet vil få om lag 80 ansatte
  • Sammenslåingen gjennomføres umiddelbart

________________________________________________________________

For ytterligere informasjon, kontakt:

Richard Heyerdahl,

Styreleder Proactima AS, tlf.: 905 50 971

Anita Kittelsen,

Styreleder Lilleaker Consulting AS, tlf.: 416 15 457

Proactima er nasjonalt ledende i Norge innen risikostyring, beredskap og samfunnssikkerhet, og har gjennomført en rekke strategiske prosjekter innenfor samfunnskritiske prosesser i mange forskjellige bransjer, blant annet innen samferdsel og mobilitet, kraft, olje- og gass, maritim, bank og finans og helse. Selskapet har også omfattende virksomhet innenfor offentlig forvaltning. På kundelisten står over 1500 bedrifter og organisasjoner som inkluderer både små, mellomstore og noen av de største bedriftene i Norge. Selskapet ble opprettet i 2003 og teller ca 60 rådgivere fordelt på selskapets kontorer i Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen.

Lilleaker Consulting er et spesialist konsulentselskap som tilbyr rådgivning og studier innen sikkerhet og pålitelighet. Selskapet ble etablert i år 2000, har 13 erfarne konsulenter og er lokalisert i Oslo. Selskapet har medarbeidere med tung kvantitativ bakgrunn fra ingeniørmiljø og kompetanse i avanserte CFD verktøy. Lilleaker Consulting leverer tjenester innen risiko- og beredskapsanalyser, brann og eksplosjons-konsekvensmodellering, fareidentifikasjon, teknisk sikkerhet, ulykkeslaster, barrieranalyser og pålitelighetsanalyser inklusive pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Selskapet bistår med overholdelse av myndighetskrav samt å forstå og styre risiko på en god måte. Lilleaker Consulting har lang erfaring innen olje- og gass bransjen og har de siste årene jobbet innen en rekke bransjer som fornybar energi, kraft, transport, landbasert industri og maritim sektor.