Stikkord: risikovurdering

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring og beredskap av fornybarselskapet BKK.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med BKK, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med BKK i en årrekke og er svært stolte over å få fornyet tillit. Et av de siste oppdragene Proactima har bistått med nå i 2021 har vært støtte til planlegging, gjennomføring og evaluering av krisetrening for BKK sin konsernledelse.

Rammekontrakten med BKK har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

  • Risikovurderinger (sikkerhet og sikring)
  • Beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser/trening
  • Sikringsanalyser og sikringsplaner
  • Etablering av prosesser som inkluderer risikoarbeidet i virksomhetsstyringen
  • Bistand med strategi, mål og styringssystem
  • Revisjoner innen sikring og beredskap

Våren 2021 startet arbeidet med å oppdatere BKK sitt overordnede styringssystem for sikring og beredskap. I forprosjektet ble kontekst og forventninger kartlagt, og det ble utarbeidet forslag til mål og delmål for sikring og beredskap. Dagens status ble evaluert og anbefalinger med plan for videre arbeid ble utarbeidet. Forprosjektet ble avsluttet i august og hovedprosjektet med å videreutvikle og forbedre styringssystemet startet i september.

-Hovedprosjektet inkluderer å tydeliggjøre strategi for sikring og beredskap samt overordnet dokumentasjon, sier prosjektleder Jonas Eriksen i Proactima. – Videre fokuseres det på å utvikle og justere arbeidsprosesser innen sikring og beredskap med tilhørende metoder, veiledninger og verktøy, samt å etablere en plan for implementering og videre oppfølging av planlagte endringer.

-Arbeidet anvender en bred og helhetlig tilnærming som skal sikre et robust og fremtidsrettet styringssystem for sikring og beredskap, sier Jonas.

Hovedprosjektet for styringssystem innen sikring og beredskap vil pågå ut 2021, og trolig også i 2022.

-Flere rådgivere i Proactima er involvert i arbeidet, og vi synes dette er et morsomt og spennende oppdrag, avslutter Jonas.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med BKK!

BKK er et norsk fornybarselskap med hovedkontor i Bergen. BKK eies av Statkraft, Bergen kommune og 16 andre kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK jobber innenfor fornybar energi og driver blant annet med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har selskapet aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.

Risikostyring for Bane NOR Energi

Proactima skal gjennomføre oppdatering av risikovurderinger for Bane NOR Energis omformerstasjoner, for alle togstrekninger i Norge.

Bane NOR skal levere et sikkert transportsystem, og har et mål om å levere Europas sikreste jernbane. Det statlige foretaket jobber for å forsterke og videreutvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet mot en nullvisjon, og selskapet ligger helt i front med en bærekraftig teknologi som revolusjonerer energibruken på jernbanen i store deler av Europa.

-Dette er et spennende prosjekt som passer godt inn med vårt fokus på et tryggere og mer bærekraftig samfunn, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

– Bane NORs infrastruktur er også en del av fremtidens transportsystemer, og Proactima skal også gjennomføre et forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådet hvor vi utvikler kunnskap, metoder og verktøy som gjør det mulig å effektivt identifisere, forstå og håndtere sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, på tvers av og mellom virksomheter, aktører og funksjoner i samfunnet, understreker Winther.

Se mer info om fremtidens transportsystemer i linken vedlagt: https://proactima.com/2021/01/proactima-skal-forske-pa-fremtidens-transportsystemer/

-Jeg gleder meg til dette utfordrende oppdraget, sier prosjektleder Rune Sjursen i Proactima. – Vi har et veldig godt prosjektteam og skal bistå Bane NOR med å gjennomføre risikovurderinger, beredskapsanalyser og oppdatere beredskapsplanverket.  – Vi vil dra nytte av vår kompetanse og erfaring fra kraftbransjen og inngående kjennskap til Kraftberedskapsforskriften for dette prosjektet, avslutter Rune Sjursen.

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Proactima har inngått en ny rammeavtale med Petroleumstilsynet. Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel. 

Avtalen dekker delområdene risikovurderinger, teknisk sikkerhet, beredskap og analyser. 

– Vi er svært glade for å få fornyet tillit av Petroleumstilsynet, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima. – Proactima har gjennomført en rekke oppdrag for Ptil de siste 12 årene. Blant annet har vi støttet Ptil med faglig underlag og flere studier i forbindelse med forvaltningsplaner for norske havområder. Vi har også gjennomført studier på brann-belastninger i spesielle boreoperasjoner og evakueringsløsninger og vinterisering av innretninger i nordområdene. I tillegg har vi utført kartleggingsoppdrag knyttet til tiltak og standarder for å forebygge akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Proactima er også involvert i flere forskningsoppdrag for Petroleumstilsynet og bistår også innenfor helse og arbeidsmiljø, sier Winther.

– Oppgavene innenfor denne avtalen vil variere i omfang fra enkle analyser til mer inngående utredninger eller verifiseringer av foreslåtte løsninger. Vi jobber med problemstillinger og analyseområder som er svært viktige for olje- og gassindustrien og hvor vi bruker vår lange erfaring og faglige ekspertise for å løse spennende utfordringer, understreker Trond Winther.

Rammeavtalen gjelder for to år med opsjon på videre forlengelse.