Stikkord: ros

Stavanger kommunes koronahåndtering

Koronaviruset rammet verdenssamfunnet hardt i begynnelsen av året. En kamp mot en usynlig og ukjent fiende. Stavanger kommune stod overfor en uoversiktlig og krevende situasjon som endret seg i høyt tempo. Situasjonen krevde handlekraft og evne til å være i forkant av hendelsene som oppstod.

Kontaktet Proactima

Beredskapssjef Torstein Nielsen kontaktet Proactima 12. mars, samme dag som Norge stengte ned. Stavanger kommune hadde behov for støtte til å kunne ta gode, informerte beslutninger. Utfordringen var ikke å ta raske beslutninger, men å analysere handlingsrommet og konsekvensene i forkant av utviklingen. Samtidig ble det jobbet på nasjonalt nivå med tydelige retningslinjer for hvordan landet og kommunene skulle håndtere virusutbruddet som skjøt raskt fart.

Stavanger kommune har ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet til innbyggerne, og måtte forberede de ulike delene av kommuneorganisasjonen på scenarioer med mange smittede. Samtidig måtte kommunens tjenester til de i overkant av 140 000 innbyggerne ivaretas på best mulig måte.

Kommunen stilte seg følgende spørsmål: 

  1. Hvordan komme i forkant av håndteringen av hendelsen? 
  2. Hvordan opprettholde de viktigste delene av driften i Stavanger kommune med stort fravær av arbeidskraft og bortfall av andre innsatsfaktorer, når covid-19 situasjonen er i stadig endring?  
  3. Hvordan ta informerte beslutninger om tiltak, basert på vurderinger av handlingsrom og konsekvens for samfunnet? 

Regionalt samarbeid

Innbyggernes bevegelser følger ikke kommunegrensene noe som medfører at kommunene i Stavangerregionen i stor grad blir påvirket av hverandres beslutninger. Stavanger kommune tok tidlig et initiativ for et regionalt samarbeid. Kommunen erfarte et voksende behov for kunnskapsdeling og en felle forståelse om hvordan covid-19- situasjonen ville utvikle seg i Stavanger kommune og i regionen rundt. ​ 

FHI sine nasjonale prognoser og scenarioer reflekterte ikke situasjonen lokalt. Så i påvente av bedre beslutningsstøtte fra nasjonale myndigheter, innledet Stavanger kommune samarbeid med Helse Stavanger og Proactima. Målet var å utarbeide et grunnlag for lokal situasjonsforståelse og planlegging av kommunenes håndtering av covid-19.

Simuleringsmodell

Proactima utviklet en modell som simulerte scenarioer basert på FHI sine prognoser tilpasset kommunen. Modellen ble forankret og videreutviklet i dialog med Helse Stavanger. Utviklingen i pandemien og lokal smitteutvikling, samt prognoser og videreutvikling av modellen ble diskutert i ukentlige møter mellom representanter fra Stavanger kommune, Stavanger Universitetssykehus og Proactima. ​Dette tette, ukentlige samarbeidet har pågått under hele pandemien. Usikkerheten var stor, men for hver dag som gikk, fikk teamet bedre kunnskap om hvordan de ulike smitteverntiltakene fungerte. 

Proactima bidro også med å gjennomføre scenariobaserte ROS-analyser for noen av de prioriterte virksomhetene og tjenesteområdene i kommunen. Dette bidro til å sikre at kommunen i en tidlig fase kunne planlegge og forberede seg på ulike covid-19 scenarioer​​. I analysene ble ulike smittespredningsscenarioer vurdert og hvordan de ulike scenarioene kunne påvirke tjenestene og leveransene som kommunens innbyggere er helt avhengige av​. Med bakgrunn i scenarioene diskuterte og planla kommunen for å sikre blant annet nødvendig bemanning, tilgang på utstyr og rutiner og planer for å redusere smitte. Dette var viktig i kontinuitetsplanleggingen og rettet oppmerksomhet mot langsiktig planlegging i en situasjon hvor man etter hvert gikk over til drift med «den nye normalen». 

​ Figuren viser prediksjon på lokal smitteutvikling basert på ulike smittescenarioer med ulik sannsynlighet for å inntreffe. Disse modellene ble videreutviklet og oppdater basert på mottatt informasjon.

Om Stavanger kommune og beredskap

Stavanger kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen skal ha god krisehåndteringsevne og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner.   

Stavanger kommune er en av landets viktigste kommuner innen energi, landbruk, havbruk og reiseliv. Kommunens geografi, med blant annet flere øyer uten fastlandsforbindelse, stiller krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har valgt å være proaktiv og håndtere usikkerhet med å være moderate overforsiktig.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført av Eivind Lorentzen-Styr og Tord Kjerstad ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Funnene tyder på at kun 1-2% av kommunene bruker en systematisk fremgangsmåte i form av beredskapsanalyse for å dimensjonere sin beredskap. Kommunene gjør mye positivt beredskapsarbeid og får skryt for dette i DSB sin kommuneundersøkelse. Likevel kan sentrale myndigheter og Fylkesmenn i større grad styrke oppfølgingen til helhetlig ROS i form av etablering av veileder og nye krav til utføring av beredskapsanalyse i kommunene.

Kommunene er i henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsanalyser kan bidra til mer systematisk arbeid og styrke bevissthet i valg av beredskapsløsninger. Administrativ og politisk ledelse kan få et enda bedre informasjonsgrunnlag når de skal ta stilling til hvordan kommunens beredskap må dimensjoneres. Noen hovedfunn i studien er:

  • Det er hensiktsmessig at kommuner gjennomfører beredskapsanalyser.
  • Et fåtall kommuner har gjennomført beredskapsanalyser i dag.
  • Kommunalt beredskapsarbeid er avhengig av et aktivt og formelt samvirkearbeid, f.eks. i form av et beredskapsråd, interkommunalt samarbeid eller samfunnssikkerhetens hus.
  • Helhetlige beredskapsanalyser for kommuner må inkludere prinsipper innen resiliens for å ta høyde for uforutsette hendelser og fleksibilitet.

Funn i studien tyder også på at nesten alle kommuner mangler nødvendig kompetanse om beredskapsanalyser og at de fleste personer som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap har utilstrekkelige rammevilkår for å utføre beredskapsanalyser. Hele studien kan leses ved å klikke på denne linken.

Proactima bidrar med støtte innen systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og har kompetanse og erfaring innen samvirkearbeid, ROS-analyser, beredskapsanalyser, beredskapsplanverk, samt trening, øvelser og læring.