Stikkord: styringssystem

Mot høye mål

Det som startet med en gründeridé for 36 år siden har i dag blitt til Sørlandets fremste spesialister på utleie av lifter og utstyr for arbeid i høyden. Med kun 20 ansatte og en årlig omsetning på 100 millioner kroner er Høyde Teknikk AS på god vei mot nye høyder. Men hvordan skal en liten organisasjon tilpasses store krav?

Vårt mål er å være best i klassen. Det krever gode systemer og innsikt i risikoen i egen og underleverandørers virksomhet. Stor aktivitet krever gode dokumentasjons- og kontrollsystemer, og med vekst følger flere krav og behov for effektiv styring, sier Rune Syvertsen i Høyde Teknikk AS.

Proactima har bistått gjengen i Sørlandsparken med kapasitet og kompetanse innen HMS, risikostyring, aktsomhetsvurderinger og å finne en løsninger for styringssystem tilpasset størrelse og behov.

Ikke uvanlig for små og mellomstore bedrifter

Vår oppgave er å gi trygghet og veiledning på veien, sier Reidar Bjerke, seniorrådgiver i Proactima.

På et tidspunkt bikker det: Flere oppdrag, flere kontorer, flere å ta vare på, flere som skal gjøre ting på samme måte, flere krav og forskrifter. Da trenger en gode verktøy for å holde oversikten på samme måte som tidligere.

Det sier Reidar Bjerke, seniorkonsulent i Helse og arbeidsmiljø i Proactima. Han står i bresjen for trygghet og kompetanseoverføring til Høyde Teknikk, sammen med kollegene Hanne-Marit Berge på risiko- og virksomhetsstyring og Malena Kyvik Martens på bærekraft og omstilling.

Bjerke forklarer at det ikke er uvanlig for små- og mellomstore bedrifter å vokse fra systemet som er bygget for en mindre oppstartsbedrift.

Små og mellomstore selskap har ofte selv en god magefølelse på hva de bør gjøre, men er usikre på hvordan de skal gripe det an, forklarer Bjerke.

Har dominert høydemarkedet i 36 år

Rune Syvertsen i Høyde Teknikk AS er fornøyd med samarbeidet med Proactima. Foto: Høyde Teknikk AS

Høyde Teknikk AS begynte i det små i 1987 på Sørlandet, og har i dag en topp moderne maskinpark på 450 utleiemaskiner og har utvidet utleievirksomheten av lifter, teleskoptrucker og teknisk utstyr til Vestlandet og Østlandet. Arbeid i høyden kan være risikofylt, og krever driftssikkerhet, personsikkerhet og forebygging av ulykker.  

Selv om vi har like store krav som de store aktørene, må vi ha systemer og arbeidsmåter som passer vår størrelse. Proactima har gitt oss trygghet i at vi «gjør det riktig». Vi har også lært mer om HMS, risiko, aktsomhet og effektiv virksomhetsstyring, sier Syvertsen.

Samarbeidet med Proactima har vært godt og vi opplever å ha bli møtt på våre premisser. Vi har fått enkle og kostnadseffektive løsninger, forklarer Syvertsen. Løsningene tar utgangspunkt i det vi allerede hadde, og vi har fått pekt ut en retning for hvordan vi selv kan jobbe videre med det. Syversen legger til at gjennom kompetansen og kapasiteten Proactima har bidratt med, har Høyde Teknikk nå fått både verktøy og kunnskaper som støtter det videre arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Foto: Høyde Teknikk AS
Åpenhet, ansvarlighet og anstendige arbeidsforhold

Tar bedriften din ansvar for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter? Har bedriften din kontroll på hva underleverandørene gjør? Og hva menes egentlig med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Ifølge den nye åpenhetsloven er dette noe ditt selskap må ha kjennskap til. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller nye krav til åpenhet og ansvarlighet i næringslivet.

– Dette er den første loven i Norge som aktivt pålegger norske virksomheter å ta ansvar og respektere menneskerettighetene og anstendig arbeidsforhold i alt virksomheten foretar seg, inkludert i leverandørkjeden, sier Malena Kyvik Martens i Proactima.

Malena er rådgiver i Proactima og jobber med å bistå næringslivet med å redusere negative påvirkninger på mennesker og miljø.

– Loven sier at alle norske virksomheter skal kartlegge og avdekke risiko i egen virksomhet og i leverandørkjeden. I tillegg sier loven at virksomheter skal kommunisere hvordan den jobber for å sikre at produkter og tjenester blir fremstilt på en måte som respekterer menneskerettigheter, forklarer hun videre.

 «A social licence to operate»

Vi tenker gjerne på menneskerettigheter i arbeidslivet som for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid, frihetsberøvelse og tortur. Men menneskerettigheter handler også om lønnsdiskriminering, seksuell trakassering og HMS på arbeidsplassen. – Mange virksomheter mangler kunnskap og erfaring om at slike problemstillinger eksisterer, og har ofte manglende forståelse og erfaring til å håndtere det. Det handler om at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt og respektert, sier Malena.

Det er om lag 9000 bedrifter som driver virksomhet i Norge i dag som er underlagt loven. Loven omfatter også utenlandske bedrifter som skatter til Norge. Dette gjelder i hovedsak større bedrifter med mer enn 50 ansatte og 70 millioner kroner i årlig salgsinntekt.

– Men disse vil igjen måtte stille krav til sine underleverandører som ikke nødvendigvis er direkte underlagt loven. I praksis er det derfor mange flere selskaper som i dag vil bli berørt av loven, utdyper Malena.

Den nye loven pålegger virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Mange selskaper har reagert på at dette er stort og omfattende og at de mangler veiledning?

Aktsomhetsvurdering er ikke noe nytt, påpeker Malena. En rekke selskaper har gjort dette i mange år. Og OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) slår begge fast at aktsomhetsvurderingsprosessen kan inngå som en del av selskapets overordnede risikostyring.

– Og risikostyring er en integrert del av all virksomhetsstyring. Det er derfor ofte fullt mulig å håndtere de nye kravene innenfor det systemet man allerede har. Det som er nytt, er å inkludere også den risikoen selskapet selv utgjør for rettighetsholdere som egne ansatte, ansatte i leverandørkjeden, mennesker og miljø i lokalsamfunnet hvor selskapet opererer.

Ansatte blir utnyttet også i Norge

– Risikoforståelse og risikostyring er helt sentralt for å lykkes med aktsomhetsvurderingsprosessen, og at selskapet evner å omsette en forankret ansvarlighet ut i praksis, sier Malena. – Det er en reell risiko for at mennesker blir utnyttet, trakassert, diskriminert og opplever tvangsarbeid også i norske virksomheter og deres leverandørkjeder. Dette er risiko som norske selskap nå har et ansvar for å håndtere og vise at man tar på alvor. Dette krever en helhetlig forståelse av risiko og god og strukturert styring av disse.

Hva bør virksomheter gjøre for å imøtekomme den nye loven?

– Det handler om å ha kontroll på hva bedriften gjør fra før. Alle som er berørt av loven bør oppdatere styringssystemet til å ta hensyn til de nye kravene. Videre bør bedriften identifisere sine særskilte rettighetsholdere, eksempelvis egne ansatte, ansatte i leverandørkjeder og lokalsamfunn, og identifisere den risiko bedriften forårsaker, at den bidrar til eller er knyttet til negative påvirkninger for disse.

Helhetlig risikostyring

Hva kan Proactima bistå med?

 – I Proactima jobber vi med aktsomhetsvurderinger som del av en helhetlig forståelse av risikostyring.  Vi kan bistå med hele prosessen som åpenhetsloven krever, fra forankring av ansvarlighet til håndtering og kommunikasjon av risiko. I Proactima har vi omfattende kompetanse innen virksomhetsstyring, menneskerettigheter, generell risikostyring, risikokommunikasjon, HMS og beredskap, og vi har rådgivere som er eksperter på næringsvirksomhet i andre deler av verden.

– Åpenhetsloven er en gylden mulighet for norske virksomheter å sette i gang arbeidet med å få oversikt over risiko og identifisere gode og nødvendige tiltak for å gi mennesker og samfunn den respekt de har krav på, avslutter Malena.

Innen 30. juni 2023 skal norske bedrifter redegjøre om sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ønsker du bistand til håndtering av åpenhetsloven? Ta kontakt med Malena for en prat.

https://proactima.com/tjenester/implementering-av-apenhetsloven/

Oppkjøpet av Brage-feltet fullført

1. november fullførte OKEA overtakelsen av operatøransvaret for Brage-feltet i Nordsjøen fra Wintershall Dea Norge. Da OKEA skulle velge selskap til å støtte i denne prosessen, falt valget på Proactima. Proactima bidro med tilsvarende prosess da OKEA overtok Draugen i 2018. Prosjektet har forsterket Proactimas posisjon som ledende miljø innen effektiv styring av sammenslåinger og restruktureringer.

Proactima er svært stolte over å bidra til å styrke OKEAs posisjon som det ledende midt- og senfaseselskapet på norsk sokkel. Vi har levert på plan, vært transparente, forutsigbare og gitt trygghet ovenfor OKEA. Vi har bistått OKEA med å overta operatøransvaret på Brage, inkludert blant annet overtakelse av ansatte, kontrakter, IT applikasjoner og styringssystem, sier prosjektleder Thor Schjetne.

Som en del av overtakelsen har nærmere 150 ansatte på Brage og på land funnet sin nye plass i OKEA. Styringssystemet har blitt gjennomgått og oppdatert og store mengder informasjon, data og dokumentasjon har blitt overført.  I tillegg er en stor portefølje av kontrakter og IT-applikasjoner evaluert og overført.

I mai 2022 ble OKEA og Wintershall Dea enige om kjøp av Wintershall Deas andeler og operatørskap i Brage-feltet, samt eierskap i de partner-opererte Ivar Aasen- og Nova-feltene. Overdragelsen ble gjennomført i løpet av 117 arbeidsdager.

– Basert på tilsvarende bidrag fra Proactima i forbindelse med Draugen-overdragelsen i 2018, samt Proactima sin inngående kunnskap om hvordan OKEA jobber og ønsker å forvalte videre kostnadseffektiv drift av midt- til senfase felt, var Proactima et naturlig valg fra OKEA for å sikre en effektiv overdragelse av Brage-plattformen, sier Dag Eggan, SVP Business Performance og prosjekteier i OKEA.

Gjennom oppkjøpet legger OKEA til et nytt operatørskap til sin portefølje og øker produksjon og reserver med 30-40 prosent. Dag Eggan legger til at:

OKEA har helt siden oppstart i 2015 hatt en klar strategi om å knytte til seg ekspertise fra sentrale leverandører for å komplementere selskapets evne til å levere på vår strategi, og utvikle effektive og integrerte samarbeidsmodeller gjennom langsiktig forhold med disse utvalgte leverandørene. Proactima er en av disse langsiktige samarbeidspartnerne som vi har jobbet aktivt sammen med siden oppstart, sier Eggan.

Over 25 ressurser fra Proactima har vært engasjert, med hovedvekt på fag- og tjenester innen prosjektledelse og prosjektstyring, QHSSE og drift, barrierestyring, samt utarbeidelse av søknader til norske myndigheter.

Da nyheten ble kjent i mai 2022, understreket Proactimas arbeidende styreleder og prosjekteier Richard Heyerdahl at oppkjøp, sammenslåinger og større endringsprosjekt vil være en viktig del av petroleumsnæringen de neste årene.

– Proactima er, gjennom sin risikobaserte tilnærming og detaljkunnskap om krav og forventinger til aktører på norsk sokkel, svært godt posisjonert for denne type prosjekter. OKEAs oppkjøp av Brage-feltet har helt klart styrket vår posisjon for lignende oppdrag i og utenfor olje- og gass sektoren, avslutter Heyerdahl.

Har du spørsmål eller behov for støtte til tilsvarende prosjekt, ta kontakt med Richard Heyerdahl eller Thor Schjetne i Proactima.

Proactima sitt bidrag i prosjektet har vært:
1.PMO (Project Management Office), inkludert planlegging, koordinering, risikostyring og støtte til prosjektledelsen
2. Overføring og implementering av styringssystem, inkludert kvalitetssikring og dokumentstyring
3. Utarbeidelse av søknader til myndigheter
4. Generell HMS-styring
5. Kvalitetssikring, overføring og implementering av all informasjon relatert til ivaretakelse av KHMS inkludert:
– barrierestyring
– helse- og arbeidsmiljø
– beredskap
– sikring
– klima og ytre miljø
– kvalitet
– samsvarsstyring
 
Foto: okea.no, Thor Oliversen
Havvind – grønn strategi operasjonaliseres gjennom effektiv virksomhetsstyring

Regjeringens veikart for grønt industriløft peker ut retningen for en industrioffensiv hvor havvind står sentralt. Norge skal bli en ledende nasjon innenfor denne sektoren, med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i verdensklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Denne satsingen er avhengig av en konkurransedyktig verdikjede med profesjonelle og effektive virksomheter for utvikling og drift av vindkraftprosjekt i spissen. Mange aktører, representert primært gjennom ulike konsortier, har meldt interesse for konkurransen om de første utlysningene på norsk sokkel. Disse selskapene og konsortiene jobber nå med å utarbeide strategier for å vinne frem i den tøffe konkurransen og etablerer operasjonsmodeller for hvordan de skal levere bærekraftig verdi for eiernes interessenter fremover, samtidig som de møter stadig endrede krav og forventninger fra myndigheter og interessenter.

Proactima har lang erfaring fra å støtte nye selskap i etablering av virksomhet på norsk sokkel gjennom å utvikle godt tilpassede rammeverk for effektiv og bærekraftig styring av virksomhetene i tråd med norsk regelverk.

Hanne-Marit Berge

-Et godt forankret styringssystem er nøkkelen til å lykkes med å operasjonalisere strategi og sikre bærekraftig vekst. Proactima er stolte over å ha bistått flere havvindselskap med etablering av fleksible og fremtidsrettede ledelses- og styringssystem den senere tiden, sier Hanne-Marit Berge, prosjektleder i Proactima.

Sammen med kundens ledelse og ved bruk av en godt utviklet «verktøykasse» basert på mange års erfaring, etablerer Proactima styrende prinsipper, roller og ansvar og en effektiv struktur for styring av selskapets aktiviteter og videre vekst. Dette inkluderer arbeidsmøter med sentrale personer i selskapet for å få på plass et fleksibelt rammeverk med prosesser og prosedyrer som kan utvides i takt med økende aktivitet og de komplekse prosjektstrukturene som disse selskapene ofte opererer i.

Proactimas helhetlige tilnærming til strategi og virksomhetsstyring legger grunnlaget for arbeidet.

-Vi tror at samspillet mellom struktur, kultur, kompetanse og lederskap danner grunnlaget for en velfungerende og effektiv virksomhetsstyring, sier Berge. Samtidig er vi opptatt av at virksomhetsstyringen reflekterer den fasen selskapet er i, de spesifikke strategiske målene og risikoene og mulighetene som skal håndteres. Den første versjonen av styringssystemet er, som regel, ganske enkel og lite kompleks, men må fungere som et fundament for videre skalering når virksomheten og eksponeringen vokser, påpeker Berge.

Proactima sin helhetlige tilnærming

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en uformell dialog rundt hvordan å etablere et godt tilpasset rammeverk for styring av din virksomhet.

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring og beredskap av fornybarselskapet BKK.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med BKK, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med BKK i en årrekke og er svært stolte over å få fornyet tillit. Et av de siste oppdragene Proactima har bistått med nå i 2021 har vært støtte til planlegging, gjennomføring og evaluering av krisetrening for BKK sin konsernledelse.

Rammekontrakten med BKK har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

 • Risikovurderinger (sikkerhet og sikring)
 • Beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser/trening
 • Sikringsanalyser og sikringsplaner
 • Etablering av prosesser som inkluderer risikoarbeidet i virksomhetsstyringen
 • Bistand med strategi, mål og styringssystem
 • Revisjoner innen sikring og beredskap

Våren 2021 startet arbeidet med å oppdatere BKK sitt overordnede styringssystem for sikring og beredskap. I forprosjektet ble kontekst og forventninger kartlagt, og det ble utarbeidet forslag til mål og delmål for sikring og beredskap. Dagens status ble evaluert og anbefalinger med plan for videre arbeid ble utarbeidet. Forprosjektet ble avsluttet i august og hovedprosjektet med å videreutvikle og forbedre styringssystemet startet i september.

-Hovedprosjektet inkluderer å tydeliggjøre strategi for sikring og beredskap samt overordnet dokumentasjon, sier prosjektleder Jonas Eriksen i Proactima. – Videre fokuseres det på å utvikle og justere arbeidsprosesser innen sikring og beredskap med tilhørende metoder, veiledninger og verktøy, samt å etablere en plan for implementering og videre oppfølging av planlagte endringer.

-Arbeidet anvender en bred og helhetlig tilnærming som skal sikre et robust og fremtidsrettet styringssystem for sikring og beredskap, sier Jonas.

Hovedprosjektet for styringssystem innen sikring og beredskap vil pågå ut 2021, og trolig også i 2022.

-Flere rådgivere i Proactima er involvert i arbeidet, og vi synes dette er et morsomt og spennende oppdrag, avslutter Jonas.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med BKK!

BKK er et norsk fornybarselskap med hovedkontor i Bergen. BKK eies av Statkraft, Bergen kommune og 16 andre kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK jobber innenfor fornybar energi og driver blant annet med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har selskapet aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med entreprenørselskapet Skanska.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med Skanska, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med Skanska gjennom de siste seks årene og er svært stolte over å få fornyet tillit. Proactima har tidligere jobbet med yrkeshygieniske oppgaver for selskapet og er svært glade for at dette nå har blitt utvidet til å omfatte en rekke andre tjenester. Dette gir oss et godt fundament til å bygge videre på for å fortsette og videreutvikle tjenestene våre.

– Skanska er et spennende selskap som er opptatt av miljø og bærekraftige løsninger. Dette er områder vi i Proactima jobber aktivt med og vil satse mye på i tiden fremover. Vi tror derfor vi kan være en god bidragsyter til Skanskas fagmiljø innenfor grønn bygging, sier Winther.

Rammekontrakten med Skanska har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

 • Helse og arbeidsmiljø (ergonomi, yrkes- og miljøhygiene)
 • Beredskap og øvelser
 • Sikkerhet/sikring
 • HMS rådgivning – risiko og analyse
 • Revisjon, granskning og tilsyn
 • Styringssystem

– Vi er en stor virksomhet i en krevende bransje hvor kritisk risiko håndteres løpende og hver dag i alle våre til enhver tid ca. 150 prosjekter, understreker Peer Chr. Anderssen, direktør for helse, sikkerhet, seriøsitet og kvalitet i Skanska Norge. – For oss er det viktig å ha etablerte samarbeidspartnere med spisskompetanse og kapasitet der vi ikke er dekket med egne ressurser. Rammeavtalen med Proactima speiler spennet i våre utfordringer og bredden i Proactimas kompetanse. Vi ser frem til et videre samarbeid.

– Proactima har lang og omfattende erfaring med disse tjenestene til en rekke sektorer og samfunnsviktige virksomheter i Norge, understreker Bror Johan Tørneng Wik, gruppeleder for Helse og arbeidsmiljø i Proactima.  – Vi har også god erfaring fra oppdrag for andre selskapet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med Skanska!

Operasjonalisere styringssystemet med UXRisk

UXRisk er designet for å operasjonalisere arbeidsprosesser og kan enkelt gjøre prosessene i ditt styringssystem levende. Ved å gjøre dette kan hele prosesser (og sjekklister eller prosedyrer) erstattes av UXRisk-prosesser, og gjør flate dokumenter / prosesser / prosedyrer til live prosessbaserte verktøy.

Siden UXRisk er 100% skybasert, med et webgrensesnitt, kan du koble til hvilket som helst skjema eller innhold i UXRisk direkte. Som betyr i eksemplet øverst, kan du «starte» en ny risikovurdering (eller revisjon, avvik osv.) ved å klikke på en lenke i prosesskartet ditt. Dette tar deg direkte til riktig prosess i UXRisk, og ved å følge den prosessen og dokumentere i samsvar med instruksjonene i UXRisk (som er 100% tilpasningsbare), følger du både krav og dokumenterer resultatene på samme sted.

Ved å gi de ansatte lett tilgang til UXRisk-malene, vil det sikre at analysene blir utført i henhold til selskapets standarder og krav.

Andre fordeler ved å bruke UXRisk til å operasjonalisere styringssystemet inkluderer:

 1. Sikrer at alle i organisasjonen følger den samme metoden
 2. All data lagres automatisk i selskapets sky og blir umiddelbart tilgjengelig for toppledelse som beslutningsunderlag.
 3. Reduserer muligheten for at analyser blir lagret på feil sted eller vanskelig å finne av andre kolleger.
 4. Redusere kompleksiteten i flytskjemaer, samt oppmuntrer hele organisasjonen til å engasjere seg med styringssystemet. I mange tilfeller kan hele flytskjemaet erstattes med UXRisk-prosessene.

Vil du vite mer? Ta kontakt, så setter vi deg opp med en demo.

Bistår Repsol i integrasjonsprosessen med Maersk Drilling

Proactima har blitt engasjert av Repsol Norge AS i forbindelse med overtagelse av driften på den oppjekkbare boreriggen Mærsk Inspirer fra Maersk Drilling på Yme-feltet.

Proactima skal bistå med tjenester innenfor Project Management Service (PMO), samtykkesøknad og styringssystem i integrasjonsprosessen mellom Repsol Norge og Maersk Drilling. Arbeidet består i å følge opp de fleste arbeidsstrømmer i integrasjonsprosessen.

-Proactima har bistått flere større oljeselskaper på norsk sokkel i betydelige sammenslåingsprosesser de senere årene, blant annet for Okea og DNO, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har opparbeidet oss omfattende kompetanse knyttet til denne type tjenester innenfor integrasjonsledelse, og har utviklet et effektivt team og gode verktøy som dekker mange sentrale fagdisipliner knyttet til oppkjøp, sammenslåinger og integrasjonsprosesser både i og mellom forskjellige selskaper.

Proactima har benyttet sin anerkjente gjennomføringsmodell for selskapsintegrasjoner. Tilsvarende har blitt benyttet i forbindelse med flere andre integrasjonsprosjektet hvor Proactima har deltatt.

Fra Proactima har Thor Schjetne, Thomas Tepstad Berge, Anders Jensen og Richard Heyerdahl deltatt i prosjektteamet til Repsol. Les mer om selve overtagelse på Repsol.no: https://www.repsol.no/no/presse/index.cshtml

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august. Hun har også tidligere jobbet i selskapet og kom nå tilbake etter å ha jobbet tre år med virksomhetsstyring i Statnett.

Tidligere har Hanne-Marit jobbet med etablering og kontinuerlig forbedring av styringssystem for ulike virksomheter, både innen olje- og gassbransjen, kraftbransjen og innen bygg- og anlegg. Hun har også vært prosjektleder og har blant annet jobbet med effektiviserende metoder som LEAN samt  digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser.

Hanne-Marit har en Master i katastrofehåndtering fra Københavns Universitet.