Stikkord: Arbeidsmiljø

Økt effektivitet gjennom mer digitaliserte arbeidsmiljøprosesser

De siste to årene har Proactima jobbet med å flytte alle sine verktøy innenfor helse og arbeidsmiljø til en felles digital plattform – UXRisk.

– Nå har vi fullført overføringen av programvarene ErgoRisk, ChemiRisk og PCMS til UXRisk plattformen og som nå blir en del av bruksområdene på Kjemikaliestyring samt helse og arbeidsmiljø, sier leder for digitale løsninger i Proactima, Stian Opsahl Hetlevik, som er fornøyd med å ha ferdigstilt et stort flyttearbeid.

– Vi har jobbet hardt for å sikre en jevn overgang for våre kunder til den nye plattformen, og vi er glade for å se at kundene har valgt å benytte seg av denne løsningen, sier Hetlevik.

Faglig leder for Helse og Arbeidsmiljø i Proactima, Bror Wik, legger til:

– Vi ser at UXRisk-plattformen gir våre kunder mulighet til å digitalisere sine fagområder på en enda mer effektiv måte, noe som gir bedre oversikt og kontroll over arbeidsmiljøprosessene, understreker han.

Alle de 12 selskapene som bruker løsningen er nå enten flyttet over eller er på vei over til den nye plattformen. Dette inkluderer selskaper som AkerBP, Equinor, OKEA, Shell Norge, ConocoPhilips, Neptune og Aker Solutions. Hetlevik legger også til at Proactima i forbindelse med overføringen nå også har etablert et nytt verktøy for eksponeringsregister.

Marianne Melgård i OKEA er også veldig fornøyd med å ha flyttet over til ny plattform og utvidet til bruk av Ergonomivurdering og Eksponeringsregister i tillegg til kjemikaliestyring.

– Vi har allerede sett en økt effektivitet og enklere håndtering av våre arbeidsmiljøprosesser etter at vi flyttet over til UXRisk plattformen, sier Melgård. – Dette gir oss muligheten til å fokusere mer på våre kjerneoppgaver, i stedet for å bruke tid på administrative oppgaver.

Proactima ser frem til å fortsette og tilby sine kunder den beste mulige løsningen for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Om UXRisk

UXRisk er en skyplattform som gir mulighet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser innen blant annet virksomhetsstyring, risikostyring, helse og arbeidsmiljø, samsvar og kvalitetsstyring. Plattformen er utviklet for å gjøre det enklere for bedrifter å håndtere og overvåke de ulike områdene som nevnt ovenfor, for å komme seg ut av regnearkene og å sikre at de oppfyller relevante lover og reguleringer. Plattformen tilbyr verktøy for å samle inn, lagre og analysere data, samt for å sette opp prosedyrer og rapporteringsmekanismer. Målet er å bidra til en mer effektiv og sikker drift av virksomheten, samt å sikre at arbeidsmiljøet er så bra som mulig for ansatte.

Om ErgoRisk (Helse og arbeidsmiljø)

ErgoRisk er et verktøy som brukes til å vurdere og forebygge ergonomiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Dette verktøyet gir en oversikt over de mest vanlige risikofaktorene som kan føre til skader på muskel- og skjelettsystemet, samt anbefalinger for hvordan man kan redusere eller eliminere disse risikoene. ErgoRisk kan også brukes til å gjennomføre en ergonomisk evaluering av arbeidsoperasjoner og til å utarbeide en plan for hvordan man kan forbedre ergonomien. Verktøyet er spesielt nyttig for arbeidsgivere som ønsker å forbedre ergonomien i arbeidsmiljøet for å redusere sjansen for skader og øke produktiviteten.

Om ChemiRisk og PCMS (Kjemikaliestyring)

ChemiRisk er et verktøy for å vurdere og håndtere helserisiko i forbindelse med håndtering av kjemikalier. Det kan hjelpe bedrifter med å vurdere og implementere sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for ulykker og skader i forbindelse med kjemikaliene de jobber med.

PCMS er et verktøy for å håndtere søknader om bruk av nye kjemikalier. Brukerne av kjemikalier legger inn søknad om bruk som beskriver hva som skal gjøres og produkt som skal benyttes. PCMS algoritmer gjør så en vurdering av risiko involvert knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Verktøyet håndterer også godkjenningen med en konfigurerbar godkjennerstruktur.

Foto: OKEA/Proactima

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Stavanger/Oslo, 28. oktober, 2020 – Proactima AS og Lilleaker Consulting AS har inngått en avtale om å slå sammen selskapene og vil med dette ytterligere styrke et strategisk, teknisk og operativt rådgivningsmiljø i felles virksomhet.

Richard Heyerdahl, styreleder og med-gründer i Proactima, mener de to selskapene kjenner hverandre godt gjennom tidligere samarbeid og har mange felles verdier, kunder og ambisjoner.

– Vi har jobbet mot de samme kundene, men med litt ulike typer tjenester. Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Trond Winther, adm. dir i Proactima sier at sammenslåingen gir betydelige fortrinn og muligheter fremover.

– Dette gjør Proactima til et av de viktige kompetansemiljøene innen risikostyring i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust rådgivningsmiljø. Vi vil med dette utvide vår posisjon i eksisterende marked og styrke oss i overgangen til nye bransjer, sier Winther.

– Vi er imponerte over hva Lilleaker Consulting har fått til med sin satsing innenfor teknisk og operasjonell rådgivning. Nå slår vi sammen to veldig kompetente fagmiljøer, og vi gleder oss til å samarbeide om å bidra med de beste løsningene for kundene våre, sier Trond Winther.

– Vi er to selskaper med lang historie som sammen vil være styrket i et fremtidsbilde hvor fornybare energiformer blir viktig, sier Ingvild Aker, daglig leder i Lilleaker Consulting.

– Vi vil fortsette å tilby risikoanalyser og sikkerhetsrådgivning slik våre kunder kjenner oss, sier Anita Kittelsen, styreleder i Lilleaker Consulting. – Nå slår vi sammen to sterke fagmiljøer som utfyller hverandre. Både Lilleaker og Proactima er kjent for å ha et sterkt kundefokus. Vi gleder oss til det vi kan få til sammen!

Kort om avtalen:

  • Proactima og Lilleaker Consulting har inngått avtale om å slå seg sammen
  • Selskapet skal hete Proactima og vil ha sitt hovedkontor i Stavanger
  • 13 ansatte fra Lilleaker Consulting vil inngå i Proactima  
  • Det nye selskapet vil få om lag 80 ansatte
  • Sammenslåingen gjennomføres umiddelbart

________________________________________________________________

For ytterligere informasjon, kontakt:

Richard Heyerdahl,

Styreleder Proactima AS, tlf.: 905 50 971

Anita Kittelsen,

Styreleder Lilleaker Consulting AS, tlf.: 416 15 457

Proactima er nasjonalt ledende i Norge innen risikostyring, beredskap og samfunnssikkerhet, og har gjennomført en rekke strategiske prosjekter innenfor samfunnskritiske prosesser i mange forskjellige bransjer, blant annet innen samferdsel og mobilitet, kraft, olje- og gass, maritim, bank og finans og helse. Selskapet har også omfattende virksomhet innenfor offentlig forvaltning. På kundelisten står over 1500 bedrifter og organisasjoner som inkluderer både små, mellomstore og noen av de største bedriftene i Norge. Selskapet ble opprettet i 2003 og teller ca 60 rådgivere fordelt på selskapets kontorer i Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen.

Lilleaker Consulting er et spesialist konsulentselskap som tilbyr rådgivning og studier innen sikkerhet og pålitelighet. Selskapet ble etablert i år 2000, har 13 erfarne konsulenter og er lokalisert i Oslo. Selskapet har medarbeidere med tung kvantitativ bakgrunn fra ingeniørmiljø og kompetanse i avanserte CFD verktøy. Lilleaker Consulting leverer tjenester innen risiko- og beredskapsanalyser, brann og eksplosjons-konsekvensmodellering, fareidentifikasjon, teknisk sikkerhet, ulykkeslaster, barrieranalyser og pålitelighetsanalyser inklusive pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Selskapet bistår med overholdelse av myndighetskrav samt å forstå og styre risiko på en god måte. Lilleaker Consulting har lang erfaring innen olje- og gass bransjen og har de siste årene jobbet innen en rekke bransjer som fornybar energi, kraft, transport, landbasert industri og maritim sektor.

Et sunt arbeidsmiljø krever riktige arbeidsmiljø-standarder

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre. Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljø-standarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset. De benyttes som grunnlag for vurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger. 

Prosjektstøtte fra Norsk Yrkeshygieniske Forening

Hvor god beskyttelse gir grenseverdiene våre? Det ønsker Norsk Yrkeshygieniske Forening å sette søkelys på og har bevilget 10 000 i prosjektstøtte til dette. 


Hans Thore Smedbold

Hans Thore Smedbold

Smedbold er Yrkeshygieniker i Proactima


– Hvilke valg vi som yrkeshygienikere gjør i forhold til grenseverdier er kritisk i forhold til hvordan vi som faggruppe kan bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier Proactimas Hans Thore Smedbold, ansvarlig for prosjektet og fortsetter:

– Det er viktig å øke bevisstheten rundt grunnlaget for og kvaliteten på grenseverdiene blant norske bedrifter, BHTer og yrkeshygienikere.

Grenseverdier settes ut fra ut fra toksikologiske og medisinske vurderinger, men tekniske og økonomiske hensyn utgjør ofte en betydelig del av grunnlagt. Selv om verdien blir overholdt, er en derfor ikke sikret at det ikke kan oppstå helseskader eller ubehag.

I boka Verneombudet (Wergeland og Norberg 2019) viser historiske grenseverdier at for enkelte stoffer har de vært revidert hyppig og det har vært en betydelig skjerping de siste 50 årene, mens for andre har det ikke vært noen endring. Et eksempel på dette er sjenerende støv. Dette til tross for at dette er en grenseverdi som er mye brukt. Dette indikerer at grenseverdiene gir ulik grad av beskyttelse. Dette er også vist i en gjennomgang av svenske grenseverdier (Hansson, 1998).

– Dette er informasjon som er viktig å få frem, sier Smedbold. 

Stor variasjon mellom ulike land

 – GESTIS har samlet grenseverdier fra ulike land; dette viser ofte en 2-10 gang forskjell i verdier. Denne forskjellen kan skyldes forhold som; valg av kritisk effekt, vektlegging av tekniske og økonomiske hensyn, dato for revisjon etc. Det kan også være slik at de laveste verdiene er de vi konsekvent burde fulgt, sier Smedbold. 

-Det er i dag ikke mulig ut fra «Forskrift om tiltaks og grenseverdier» å identifisere hva som er ansett som kritisk effekt, eller når grenseverdien sist er revidert med unntak av verdier revidert etter 2000″, sier Smedbold. – Et av målene er å digitalisere og tilgjengeliggjøre mer av denne bakgrunnsdokumentasjonen. I første omgang vil det bli gjennomført et forprosjekt for å få oversikt over omfang og tilgjengelighet av informasjon, avslutter Smedbold.

Litteratur:

  • ACGIH. (2019). TLVs and BEIs : threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices.
  • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. (2018). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. (FOR-2018-08-21-1255).
  • Hansson, S. O. (1998). Setting the Limit: Occupational Health Standards and the Limits of Science.
  • Wergeland E. og Norberg, P. 2019. Verneombudet. 4. utgave. Gyldendal.
Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?

Hovedkonklusjonen i Statoils Amenas-rapport var tydelig. De hadde aldri kunne forestilt seg at en større væpnet gruppe kunne angripe anlegget,
noe som var en av årsakene til manglende sikringstiltak. De er ikke alene om å bli rammet av uidentifiserbare trusler.

Vi lever i en kompleks tid hvor hendelser oppstår raskt, uventet, og kan spre seg over landegrenser.
Det er derfor viktig å forstå omverdenen, kartlegge risiko og øke sannsynligheten for at man på et tidlig tidspunkt får
fare og varselindikatorer om at sikkerhetssituasjonen rundt din virksomhet er i endring. Når utvikler en utfordrende situasjon seg til en krise?
Og når på veien oppdager vi dette?

Hør Proactimas Kjetil Daatland snakke om gode etterretningsprosesser og hvordan dette kan bidra til å redusere omfanget av ukjente
trusler som kan ramme din virksomhet. Få også innblikk i hva du som leder kan gjøre for å håndtere uventede trusler og snikende kriser på et tidlig tidspunkt.

Gode samtaler spiser strategi til frokost!

Hvordan kan du utvikle og trene en tillitsbasert kultur for å øke engasjement, samhandling og håndtere det ukjente?

Thomas fra Fuel It, selskapet bak FuelBox, forteller sin historie og snakker om hvordan du kan trene på relasjoner
og bygge tillit som leder og kollega.  I tillegg tester vi et enkelt verktøy som utvikler relasjoner og tillit mellom mennesker,
selve grunnlaget for god samhandling, læring og engasjement. Tillitsfulle relasjoner er selve grunnlaget for en god sikkerhetskultur!