Utfordringene som truer klimaet og naturen må tas på alvor. Mange av svarene vi søker ligger i teknologiutvikling og innovasjon. Stillstand er en trussel i seg selv. Vi hjelper kundene våre med å forstå og håndtere truslene og mulighetene innen bærekraft og ESG.

Mange av kundene våre opplever nye krav og forventninger for å være en ansvarlig samfunnsaktør og et attraktivt investeringsobjekt.

I god Proactima-ånd er vår tilnærming å «utfordre det etablerte» og «forenkle det komplekse».

Vi tar utgangspunkt i det du allerede har på plass og er opptatt av at arbeidet skal være en integrert del av virksomhetens øvrige målstyring, strategi og prosesser.

  • Forstå og inkludere implikasjonene av ESG og klimarelatert risiko i selskapets forretningsstrategi.
  • Definere en effektiv og riktig prioritert tilnærming til styring av bærekraft i virksomheten.
  • Identifisere og foreslå effektive tiltak for å forbedre selskapets bærekraft.
  • Kommunisere og rapportere rundt ESG og bærekraft til ulike interessenter på en hensiktsmessig måte (inkluderer bærekraftsrapportering og TCFD-rapportering).
  • Øke kompetansen i selskapet gjennom kurs og opplæring.
  • Bistå kunder med implementering- og gjennomføring av aktsomhetsvurderingsprosesser for å redusere risiko for negativ påvirkning på menneskerettighetene.

Bærekraftig virksomhetsstyring handler om å endre styringsfokuset fra en enkel (profit) til en trippel bunnlinje (people, planet, profit). For å lykkes med å skape bærekraftige verdier over tid, må arbeidet leve i selskapet og bli en del av bedriftens «DNA».

Vi bidrar til at du jobber systematisk og målrettet med dette, og innlemmer bærekraft i bedriftens struktur, kultur, kompetanse og ledelse. Alle disse elementene må jobbes med i parallell for å nå målsettingene og få full effekt av innsatsen.

ESG-risikoer, og spesielt klimarisikoer, har noen spesielle karaktertrekk sammenlignet med operasjonelle risikoer:

  • De kan være mer uforutsigbare og spille seg ut over en lenger og mer usikker tidsperiode.
  • Historiske data har liten verdi i vurderingen av framtidig risiko.
  • Risikoene er ofte knyttet til større drivere som har mange fasetter og koblinger og kan påvirke virksomheten i flere dimensjoner.
  • Virksomheten har liten eller ingen kontroll på faktorer som påvirker risikoen eller tiltakene som kreves for å få kontroll.

Finansinstitusjoner og investorer setter i økende grad krav til at bedriftene analyserer og rapporterer eksponering for klimarisiko i tråd med globale standarder. Vi har gode erfaringer med å bruke rammeverket fra TCFD (Task Force For Climate-related Financial Disclosures) til å analysere de mulige finansielle konsekvensene av klima- og overgangsrisiko på kort og lang sikt, og hjelper kundene våre med både scenario- og risikoanalysene og ferdigstilling av rapport.

Arbeidet med bærekraft bør være nært knyttet til og integreres i virksomhetens mål, strategi og handlingsplaner. Proactima hjelper deg med å etablere, evaluere og forbedre forretningsstrategien slik at den tar opp i seg både muligheter og trusler forbundet med bærekraft.

Det strategiske arbeidet bygger på en robust vesentlighets- og risikoanalyse, og gjør selskapet i stand til å sette tydelige mål, velge riktig strategisk tilnærming og definere konkrete handlingsplaner.

Effektiv og åpen kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit til bærekraftarbeidet. De fleste bedrifter har allerede merket forventningene til tydeligere kommunikasjon om bærekraft, og børsnoterte selskap blir allerede møtt med særskilte krav til rapportering.

De fleste større og mellomstore bedrifter kommuniserer i dag sin tilnærming til ESG og bærekraft på ulike måter. Det kan være en årlig rapport som dekker hele bredden av temaer knyttet til bærekraft og ESG, eller det kan være rapportering på spesifikke temaer knyttet til for eksempel leverandørkrav.

Uansett er det viktig å sikre god kvalitet på rapporteringen gjennom å bruke etablerte standarder. Vi har erfaring med rapportering etter etablerte standarder, som for eksempel GRI, TCFD, CDP og SASB, og har god oversikt over kommende rapporteringskrav fra blant annet ulike EU-instanser.

Virksomhetens arbeid med bærekraft og ESG er et langsiktig arbeid. Rammebetingelsene og forventningene på dette området er i stadig endring. Det er derfor viktig å regelmessig overvåke og oppdatere seg på det eksterne bildet, og samtidig følge opp og justere arbeidet med ESG og bærekraft i bedriften. Vi bistår deg både med å holde deg oppdatert og å få bærekraft inn som en del av prosessene for læring og kontinuerlig forbedring.