Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Tilsiktede handlinger og de kostbare følgene av disse, får stor oppmerksomhet. Sikkerhetsmyndighetene understreker at Norges sikkerhetsutfordringer treffer hele samfunnet, og oppfordrer alle virksomheter til å forberede seg på å møte og håndtere de utfordringene som usikre tider byr på.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen, rivende teknologisk utvikling, digitalisering og sammenvevde globaliserte forsyningskjeder øker kompleksiteten for sikkerhetsstyringen i norske virksomheter. Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene og kundene forventer at din virksomhet kjenner og håndterer sikringsrisiko. Å være uforberedt kan koste dyrt både med tanke på liv, økonomi, effektivitet og ikke minst omdømme. 

For mange er det overveldende å forholde seg til både forventninger fra kunder og samfunn, nye krav i lover, forskrifter og standarder – samtidig som virksomheten skal drives effektivt. Stadig skjerpede regulatoriske krav til sikkerhet kommer i tillegg til trusselbildet som norske virksomheter må forholde seg til.  Nytt regelverk som eksempelvis NIS2 og lov om digital sikkerhet øker kravene til risikoforståelse og en systematisk helhetlig tilnærming til sikkerhet, herunder både struktur, kultur og kompetanse.  

Proactima har konsulentene som binder sikringskompetanse sammen med risikoeiere.

Vi kan omsette sikringsbehov til beslutningsunderlag, og beslutninger til sikringstiltak. Vi jobber i hele spekteret fra sikkerhetsstyring (security management), risikostyring (og – analyser), til tiltak og hendelseshåndtering. Vi: 

 • tilrettelegger for at du skal kunne styre sikringsrisiko med systemer og verktøy du allerede har 
 • tilbyr tilpassede verktøy og metoder som bidrar til effektiv risikostyring 
 • kjenner nye trusler og sårbarheter, og fordi våre konsulenter selv har operativ bransjeerfaring, forstår vi også hvilken risiko dette kan innebære for din virksomhet. 
 • kartlegger din og dine leverandørers status. Vi kan revisjon, tilsyn, øvelser og sårbarhetskartlegging. 
 • hjelper deg med å finne de effektive tiltakene og sette mål for sikringsarbeidet
 • har spisskompetanse på nye regelverk, standarder, krav og forventninger og kan 
 • Vurdere om din virksomhet oppfyller krav 
 • Si hva din virksomhet mangler for å oppfylle kravene 
 • Fortelle hvordan din virksomhet kan oppfylle nye krav – effektivt 
 • Følge opp leverandørene dine for å sikre at de oppfyller kravene som er viktige for deg 

Vi følger til enhver tid gjeldende standarder, herunder ISO/IEC 31000, ISO 27001, ISO 19011, NS 5814:2021 Risikovurderinger, og NS 5832:2014 Krav til sikringsrisikoanalyse. Vår metodiske tilnærming tilpasses virksomhetens behov og hva som gir størst verdiskaping i arbeidet; og eventuelle krav og regelverk som du er pålagt å følge.

 • Sikkerhetsstyring
 • Informasjonssikkerhet
 • Personellsikkerhet, herunder innsiderisiko
 • Fysisk sikring
 • Sikringsrisikovurderinger

Les mer om utvalgte tjenester nedenfor, og ta kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt dine behov.