Konsulenter med lidenskap
for bærekraft og trygghet

Vi mener at respekt for menneskerettigheter er grunnleggende for å fremme vår visjon om et trygt og bærekraftig samfunn. Våre forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i nedfelt i vårt styrende dokument «The Proactima Way». Konklusjonen av årets redegjørelse er at vi ikke har identifisert noen faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har identifisert noen risikoområder vi ønsker å jobbe videre med for å redusere sannsynlighet ytterligere. Les vår redegjørelse etter Åpenhetsloven her.

Les vår redegjørelse etter Åpenhetsloven her.

I løpet av 2022 og 2023 har vi gjennomført en gap-analyse av eget styringssystem og interne retningslinjer mot kravene i åpenhetsloven. Vi har identifisert nødvendige oppdateringer og behov for nye retningslinjer. I 2022 oppdaterte vi vår etiske policy som står nedfelt i vårt styrende dokument «The Proactima Way», for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter åpenhets-loven. Det er Proactimas øverste leder sammen med styret som har det overordnede ansvaret for at Proactima følger denne politikken og at prosesser for å sikre helhetlig risikostyring knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, blir etablert. Vi vil i løpet av 2023 etablere en prosess for å sikre at Proactima ikke er involvert i prosjekter hvor det kan oppstå faktiske negative konsekvenser, eller risiko for menneskerettighetsbrudd. Ut over dette vil vi gjennomføre kontinuerlige risikovurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – (UNGP), og følge opp våre forretningsforbindelser og leverandører på det samme.

Etter åpenhetsloven § 6 har enhver ved skriftlig forespørsel rett til informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske eller potensielle brudd på menneskerettigheter. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til et bestemt produkt eller en tjeneste som tilbys av virksomheten.

Proactima er imot korrupsjon i alle former og vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i samsvar med de høye etiske standardene som gjenspeiles i The Proactima Way. Proactima jobber i henhold til alle relevante lover som forbyr bestikkelser og korrupsjon. Vi forventer at våre ansatte, partnere og de vi gjør forretninger med utøver sin virksomhet med rettskaffenhet, ærlighet og med integritet.

Proactima vil overholde alle gjeldende anti-hvitvaskingslover. Hvitvasking er prosessen med å skjule inntektene fra kriminalitet for å skjule dens ulovlige opprinnelse. Kriminell inntekt inkluderer ikke bare penger, men alle former for eiendeler, eiendom og immateriell eiendom som stammer fra kriminell aktivitet.

Proactima respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter slik som nedfelt i FNs menneskerettserklæring og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Proactima er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø med fokus på forpliktende standarder vedrørende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelsesforhold. Vi beskytter mennesker fra skade gjennom bruk av risikostyrings prinsipper. Fokus på sikkerhet og sikring ligger til grunn i alle våre disipliner, hvor vi fremmer fokus på risikoreduserende tiltak, både internt i selskapet og gjennomgående i oppdrag for våre kunder.

Proactima tolererer ikke svindel i noen form. Vi forventer at ansatte ikke deltar i falske aktiviteter til fordel for seg selv, Proactima eller andre.

Proactima tror på rettferdig og åpen konkurranse, og vi driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranse- og antitrustlov. Vi vil ikke engasjere oss i eller tolerere noen som driver med konkurransebegrensende oppførsel som prisfastsetting, bud rigging, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt.