Stikkord: risikoanalyse

Elektrifisering av Draugen – kartlegging av risiko og påvirkning på eksisterende anlegg

På Draugen-installasjonen i Nordsjøen er man godt i gang med å forberede overgangen til elektrisk kraftforsyning fra land.

Som en del av dette arbeidet bistår Proactima Aker Solutions i sitt pågående prosjekt for operatøren OKEA. – Oppdraget går ut på å utføre sikkerhetsstudier for å vurdere hvordan risikobildet for Draugen-installasjonen endres som følge av de planlagte modifikasjonene og operasjonene knyttet til «strøm fra land» – prosjektet, sier prosjektansvarlig i Proactima, Ingvild Aker.  

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel står for ca. 30 prosent av Norges CO2-utslipp. Det har derfor i lengre tid vært myndighetenes målsetning å redusere klimautslippene gjennom elektrifisering av sokkelen, slik at kraften fra disse «mini-gasskraftverkene» erstattes av strøm fra land. I februar 2020 lanserte en samlet olje- og gassindustri mål om å redusere utslippene med 40 prosent i 2030 og til nær null i 2050. Siden strømproduksjonen på land er langt renere enn på plattformene, fører dette til at norske utslipp reduseres.

Draugen er en av flere offshoreinstallasjoner som nå er i gang med denne omstillingen.

Ingvild Aker

– Elektrifisering innebærer å erstatte gassturbiner som forsyner oljeplattformene med strøm, med kraft fra land, utdyper Ingvild. – Men overgangen må skje på en forsvarlig måte hvor risikoen er kartlagt og sikkerheten ivaretatt. Et av de sentrale spørsmålene er hvordan en eksisterende offshoreinstallasjon med prosessanlegg påvirkes når det introduseres utstyr for å motta strøm fra land, sier Ingvild og fortsetter: – Elektrisk energi overføres over store avstander fra land til installasjon ved hjelp av høyspent likestrøm (HVDC). Dette har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm og benyttes derfor ofte ved elektrifisering av offshoreinstallasjoner, forteller Ingvild.

– Arbeidet har bestått i å utføre en fareidentifikasjonsprosess etterfulgt av analyser av risiko, spesielt forbundet med transformatorhendelser og påvirkning av brann- og eksplosjonsrisiko som følge av modifikasjonene. Basert på analysene har Proactima gitt beslutningsstøtte til prosjektet i form av innspill til design-ulykkeslaster, operasjonelle forutsetninger, vurdering av akseptable ventilasjonsforhold for arbeidsplasser, ytelseskrav til sikkerhetssystemer med mere, utdyper Ingvild.

Fire erfarne rådgivere hos Proactima har bistått i prosjektet hvor flere har kompetanse knyttet til Draugen-installasjonen tilbake til prosjektering og ingeniørfasen tidlig på 1990-tallet.

– Proactimas medarbeidere har tidligere jobbet med en rekke tilsvarende prosjekter og har lang erfaring med sikkerhetsstudier på norsk sokkel, understreker daglig leder Trond Winther i Proactima. – Vi er stolte over å være en bidragsyter til våre oppdragsgivere og støtte i arbeidet med å redusere klimagass-utslippene på norsk sokkel, avslutter Winther.

FAKTA OM DRAUGEN-FELTET

  • Operatør OKEA – fra 2018
  • Olje- og gassfelt
  • Lokalisert i den sørlige delen av Norskehavet, på Haltenbanken
  • Vanndybden 250 meter.
  • Draugen ble påvist i 1984 av Norske Shell
  • Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988
  • Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner.
  • Produksjonen startet i 1993.
Proactima styrker teamet med to nye medarbeidere

Proactima har gleden av å presentere Caroline Metcalfe og Andreas Wiik som nye medlemmer av teamet.

Caroline fullførte nylig en PhD i risikostyring ved UiS. Hennes PhD-avhandling fokuserte på bruk av nettverksmodeller i kritisk infrastruktur risikoanalyse. Caroline er fra Storbritannia. Hun flyttet til Norge i 2013 etter å ha fullført bachelor i matematikk ved Sheffield Hallam. Siden hun fullførte doktorgraden sin i slutten av 2020, har Caroline brukt tid på å nyte rollen som mor, og nå gleder hun seg til å bli en del av Proactima-laget.

Caroline Metcalfe

Caroline vil arbeide ved Proactimas Stavanger-kontor, hovedsakelig innen teknisk og operasjonell rådgivning og analyse.

Andreas har en master i informatikk fra Universitetet i Oslo og kommer fra KnowIt der han de siste årene har vært leid ut som front-end utvikler til Equinor. Han blir en veldig viktig brikke i det nye utviklingsteamet i Proactimas avdeling for Digitale Løsninger der han vil være lead på front-end utviklingen av UXRisk plattformen. Andreas har over 20 års erfaring som utvikler og har de siste årene jobbet med visualisering av data, som vil være et av de store fokusområdene i UXRisk i tiden fremover.

Andreas Wiik

Andreas vil arbeide ved Proactimas Stavanger-kontor.

Vi ønsker Caroline og Andreas velkommen til Proactima!

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker igjen teamet og har gleden av å presentere to nye medarbeidere til sine kontorer i Oslo og Stavanger.

Thale W. Losnedal har en master innen både risikostyring og Offshore Environmental Engineering, i tillegg til en bachelor i Petroleum Engineering. Hun har solid erfaring innenfor helse, miljø og sikkerhet, spesielt knyttet til nedstengning av eldre offshore installasjoner, hvor hun blant annet har vært ansvarlig for risikoanalyser både internt og for en rekke norske og britiske selskaper i petroleumssektoren. Thale kommer fra stillingen som HSMK-leder hos AF Offshore Decom.

I Proactima vil Thale hovedsakelig jobbe med tekniske og operasjonelle risikoanalyser på Stavanger-kontoret.

Henrik Bjellands spesialkompetanse er knyttet til funksjons- og risikobasert rådgivning i forbindelse med planlegging og design av sosio-tekniske systemer. Han har lang erfaring som leder for faglige utredninger knyttet til regelverksutforming og kommunal beredskap, risiko- og sårbarhetsanalyser i infrastrukturprosjekter og beredskapsanalyser.

De siste årene har han også vært mye engasjert innen strategiarbeid knyttet til samfunnssikkerhet, prosjektrisikorådgivning, usikkerhetsanalyser og rådgivning innenfor sikring mot tilsiktede handlinger for bl.a. politiet og i sykehussektoren.

Henrik har omfattende forskererfaring gjennom phd-arbeid og fem år som Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Han har en bachelor innen brannsikkerhet og en master og phd innen samfunnssikkerhet og risikostyring fra universitetet i Stavanger. Henrik kommer fra stillingen som seniorrådgiver innen systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult.

Henrik vil hovedsakelig jobbe innenfor innovasjon og utvikling, samt risikoanalyse på Proactimas Oslo-kontor.

Vi ønsker begge to velkommen til Proactima!

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.

Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen. Målet til Elnett21 er å takle økt effektbehov og bidra til optimal bruk av eksisterende strømnett gjennom lokal produksjon, lagring og styring av energi.

«Proactima jobber med å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn, og vi er stolt av å kunne bidra med risikostyring slik at vi får utslippsfri, elektrisk transport på sjø, land og luft», sier Proactimas leder i Stavanger, Rune Sjursen.

Elnett21-konsortiet legger vekt på god risikostyring gjennom hele prosjektperioden, og jobber systematisk for å oppdage endringer i risikobildet og implementere nødvendige tiltak for å best mulig resultat. Prosjektet har flere arbeidspakker og delmål, og risikoarbeidet omfatter samtlige av disse. En dynamisk risikostyringsprosess vil bidra til å styrke beslutninger om hvilke risikoforhold og tiltak Elnett21 bør fokusere på i prosjektet.

«Samarbeidet med Proactima i et så komplekst prosjekt sikrer at vi har god styring og profesjonell beslutningsstøtte. Det bidrar til at Elnett21 får en systematisk håndtering av risiko når vi skal i gang med å teste løsninger for å produsere, lagre og distribuere strøm, samt styre energien smart for å sikre optimal bruk av eksisterende nett», sier prosjektkoordinator Wenche Torvund i Avinor.

Partnere i Elnett21 er Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly, Stavangerregionen Havn. Dette er et prosjekt med en totalramme på 110 MNOK, hvorav Enova støtter Elnett21 med 40 millioner kroner.