Stikkord: ROS analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyser for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Proactima har fått i oppdrag å utarbeide struktur for informasjon og scenarioanalyser inklusive ROS- og scenariomaler for Nasjonal Kommunikasjonsenhet (Nkom). Oppdraget inkluderer også kategorisering av eksisterende ROS-analyser, samt utarbeidelse av veiledningstekster.

Nkom har siden 2016 publisert overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for ekomsektoren, såkalt ekomROS. Nkom ønsker nå å gjøre enkelte tilpasninger i måten risiko- og sårbarhetsvurderingene blir presentert og tilgjengeliggjort på for sine aktører. Målet er at f.eks. kommuner lettere skal få tilgang til og oversikt over aktuelle risikoområder og scenarioanalyser innenfor elektronisk kommunikasjon, som de kan utnytte når de skal utarbeide egne risiko- og sårbarhetsvurderinger. For å få til dette, ønsker Nkom i større grad å utnytte nettsidene sine til å formidle relevant og oppdatert informasjon og scenario- og risikoanalyser målrettet mot brukergruppene.

Dette prosjektet har nå Proactima fått i oppdrag å utføre.

– Proactima har de siste årene hatt en stadig økende oppdragsmengde for å støtte private og offentlige aktører i å identifisere, vurdere og håndtere risiko relatert til sårbarheter innen telekommunikasjon og IKT, sier prosjektleder Karianne Haver i Proactima.

– Eksempler er både brede samfunnsanalyser, som utredningen av sikkerheten i demokratiske prosesser, og bransjespesifikke analyser, som der vi støtter Petroleumstilsynet med å utvikle bibliotek for beredskapsøvelser innenfor cyberhendelser.

– Andre eksempler er blant annet BAS 5 prosjektet som adresserte sårbarheten i samfunnskritiske IKT-systemer og KRISIS prosjektet mot Samferdselsdepartementet, som inkluderte en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse av post- og telesektoren i Norge, fortsetter Haver. – Et annet prosjekt som nylig startet opp er forskningsprosjektet SIITS (sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer), som Proactima leder på oppdrag for Forskningsrådet.

– Vi ser frem til å bistå Nkom i dette prosjektet som fokuserer på noen av de områdene vi i Proactima har satset spesielt på den senere tiden, sier Trond Winther, CEO i Proactima. – Vi har bygget opp omfattende kompetanse knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser innen IKT og samfunnskritisk infrastruktur. Dette er områder vi også ønsker å sette søkelys på i tiden fremover som en del av vår misjon om å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn. Vi er nå i gang med en omfattende rekruttering for å styrke oss ytterligere innen disse områdene, avslutter Trond Winther.

Hvilken risiko skaper klimaendringene for norske kommuner?

Klimaendringer og overgangen til et nullutslippssamfunn påvirker norske kommuner. Endringene berører en rekke samfunnsområder i kommunene som samfunnssikkerhet, byutvikling, forvalting av kritisk infrastruktur, tjenestestruktur, bærekraft, næringsutvikling etc. Dette vil sette grunnleggende rammer for samfunnsutvikling og prege politiske prioriteringer i tiden fremover.

På oppdrag for Miljødirektoratet har Proactima i samarbeid med The Governance Group og med støtte fra fageksperter fra UiS og NTNU nylig gjennomført analyser av mulige klimarelaterte risikofaktorer kommuner er eksponert for. Formålet med oppdraget var å belyse hvordan klimaendringer og overgangen til lavutslippssamfunnet innebærer risiko for norske kommuner.

Stavanger og Ålesund kommune ble valgt som case-kommuner. Det ble gjennomført en bredt anlagt analyse som identifiserte direkte og indirekte risikofaktorer for en rekke funksjoner og aktører i case-kommunene, både kommunenes egen virksomhet og andre aktører innenfor kommunens grenser.

Klimarisiko handler om hvordan konsekvenser av klimaendringer (fysisk klimarisiko) og overgangen til en verden i tråd med målene i Parisavtalen om reduserte utslipp av klimagasser (overgangsrisiko) påvirker natur og samfunn.

Både risiko knyttet til fysiske konsekvenser av klimaendringer og risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet ble derfor inkludert i analysen. Det ble også belyst sammenhenger mellom ulike risikofaktorer, og hvordan klimarisikofaktorene påvirker kommunenes samlede risikobilde. Slik kunnskap kan bidra til bedre innsikt i hvordan en risikotilnærming kan styrke det lokale klimaarbeidet og redusere kommunenes fremtidige sårbarhet.

Arbeidet ble bygget på metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) på et overordnet nivå, og fulgte hovedtrinnene i den prosessbaserte tilnærmingen til risikostyring som er beskrevet i den internasjonalt anerkjente standarden ISO 31000:2018 Risikostyring – Retningslinjer.

Flere detaljer rundt analysen kan lese i rapporten her: Analyse av klimarisiko for et utvalg av kommuner.

Fra Proactima deltok Karianne Haver, Hermann Wiencke og Jens Thomas Sagør.