Stikkord: sikkerhetsstudier

Elektrifisering av Draugen – kartlegging av risiko og påvirkning på eksisterende anlegg

På Draugen-installasjonen i Nordsjøen er man godt i gang med å forberede overgangen til elektrisk kraftforsyning fra land.

Som en del av dette arbeidet bistår Proactima Aker Solutions i sitt pågående prosjekt for operatøren OKEA. – Oppdraget går ut på å utføre sikkerhetsstudier for å vurdere hvordan risikobildet for Draugen-installasjonen endres som følge av de planlagte modifikasjonene og operasjonene knyttet til «strøm fra land» – prosjektet, sier prosjektansvarlig i Proactima, Ingvild Aker.  

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel står for ca. 30 prosent av Norges CO2-utslipp. Det har derfor i lengre tid vært myndighetenes målsetning å redusere klimautslippene gjennom elektrifisering av sokkelen, slik at kraften fra disse «mini-gasskraftverkene» erstattes av strøm fra land. I februar 2020 lanserte en samlet olje- og gassindustri mål om å redusere utslippene med 40 prosent i 2030 og til nær null i 2050. Siden strømproduksjonen på land er langt renere enn på plattformene, fører dette til at norske utslipp reduseres.

Draugen er en av flere offshoreinstallasjoner som nå er i gang med denne omstillingen.

Ingvild Aker

– Elektrifisering innebærer å erstatte gassturbiner som forsyner oljeplattformene med strøm, med kraft fra land, utdyper Ingvild. – Men overgangen må skje på en forsvarlig måte hvor risikoen er kartlagt og sikkerheten ivaretatt. Et av de sentrale spørsmålene er hvordan en eksisterende offshoreinstallasjon med prosessanlegg påvirkes når det introduseres utstyr for å motta strøm fra land, sier Ingvild og fortsetter: – Elektrisk energi overføres over store avstander fra land til installasjon ved hjelp av høyspent likestrøm (HVDC). Dette har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm og benyttes derfor ofte ved elektrifisering av offshoreinstallasjoner, forteller Ingvild.

– Arbeidet har bestått i å utføre en fareidentifikasjonsprosess etterfulgt av analyser av risiko, spesielt forbundet med transformatorhendelser og påvirkning av brann- og eksplosjonsrisiko som følge av modifikasjonene. Basert på analysene har Proactima gitt beslutningsstøtte til prosjektet i form av innspill til design-ulykkeslaster, operasjonelle forutsetninger, vurdering av akseptable ventilasjonsforhold for arbeidsplasser, ytelseskrav til sikkerhetssystemer med mere, utdyper Ingvild.

Fire erfarne rådgivere hos Proactima har bistått i prosjektet hvor flere har kompetanse knyttet til Draugen-installasjonen tilbake til prosjektering og ingeniørfasen tidlig på 1990-tallet.

– Proactimas medarbeidere har tidligere jobbet med en rekke tilsvarende prosjekter og har lang erfaring med sikkerhetsstudier på norsk sokkel, understreker daglig leder Trond Winther i Proactima. – Vi er stolte over å være en bidragsyter til våre oppdragsgivere og støtte i arbeidet med å redusere klimagass-utslippene på norsk sokkel, avslutter Winther.

FAKTA OM DRAUGEN-FELTET

  • Operatør OKEA – fra 2018
  • Olje- og gassfelt
  • Lokalisert i den sørlige delen av Norskehavet, på Haltenbanken
  • Vanndybden 250 meter.
  • Draugen ble påvist i 1984 av Norske Shell
  • Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988
  • Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner.
  • Produksjonen startet i 1993.