Analyser av rømning, evakuering og redning (EERA)

Målet med slike studier er å vurdere effektiviteten til systemer for rømning, evakuering og redning i definerte fare- og ulykkessituasjoner.

Analysen inkluderer gjerne de følgende stegene:

  • For hver relevant beredskapssituasjon etablerer vi scenariobeskrivelser
  • Overordnede strategier og detaljerte krav identifiseres
  • Tilgjengelighet og sårbarhet av rømningsveier, mønstringsområder, evakuerings- og redningsmidler vurderes sett i lys av risikoanalyser og erfaring.
  • Eventuelle forslag til forbedringer identifiseres.

Rømningsveier, trapper, tilfluktsområdene, evakueringsmuligheter og redningsaksjoner kan også modelleres som et flytnettverk og hver del av nettverket tildeles ytelsesverdier (f.eks. Ganghastighet). Dette nettverket kan også legges på 3D-risikomodellen i ASAP, slik at sårbarheten til EER-systemene beregnes som en del av risikoanalysen.

Eksempel på flytnettverk lagt på 3D-risikomodellen i ASAP. En rømningsvei fra et område til møtepunkt ved en livbåt vises. Rømningstiden beregnes av programmet

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt