Eksplosjonsanalyse

Eksplosjoner er en mulig følge av et utslipp av hydrokarbon, om det blir eksponert for antennelseskildene som er tilstede ved de aktuelle anleggene. Dette kan resultere i eksplosjonsbelastninger utenfor anleggets konstruksjonsgrenser og en probabilistisk eksplosjonsanalyse er derfor i mange tilfeller en betydelig del av en QRA.

Hovedformålet med eksplosjonsanalysen er å gi tilstrekkelig beslutningsstøtte til prosessen, ved å definere hvordan utformingen av anlegget/installasjonen kan designes for å tåle et visst nivå av eksplosjonsbelastninger, slik at risiko for personell, eiendeler eller miljø er innenfor akseptable grenser.

En oversikt over hovedstadiene i en sannsynlig eksplosjonsanalyse, ved hjelp av CFD-verktøyet FLACS og risikoanalyseverktøyet ASAP:

Frekvensen av antente gasskyer blir funnet ved hjelp av risikoanalyseverktøyet ASAP, der lekkasjefrekvens og lekkasjevarighet kombineres med en tidsavhengig modell for spredning, oppdagelse og antenning. CFD-verktøyet FLACS kan brukes til å støtte ASAP med a) modellering av mer nøyaktig ventilasjonsberegning og b) mer nøyaktig beregning av gasspredning, basert på en 3D-modell av anleggene. Eksplosjonssimuleringer utføres med FLACS 3D-modellen, i den grad av nøyaktighet som er nødvendig for formålet.

De resulterende eksplosjonsbelastningene kombineres med frekvensen av tilsvarende antente gasskyenes størrelse, for å produsere såkalte overskridelseskurver for de definerte eksplosjonsbarrierene og utstyret som trenger å tåle eksplosjonsbelastningene.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt