Kvantitative risikoanalyser (QRA)

En kvantitativ analyse (QRA) omfatter beregning/estimering av frekvenser for at ulykkeshendelser skal inntreffe, så vel som for ulike utfall av en hendelse. Vi har erfaring med QRA for alt fra store komplekser med flere innretninger offshore til små enkle anlegg på land.

Metodikk og detaljnivå må tilpasses det man analyserer og formålet med analysen, men vi utfører alle analyser i henhold til anerkjente standarder. Når en QRA-modell er etabler kan den benyttes til å se på endringer i design eller drift.

Å bygge en modell kan være omfattende og ta opptil 6 måneder eller den kan fullføres på noen få uker. En HAZID er som regel utgangspunktet for en QRA.

Der det er potensiale for storulykker, kan QRA støttes av avanserte verktøy for å simulere konsekvenser av hendelser, som gasspredning, branner og eksplosjoner.  

Det er kan være flere formål med en QRA. De vanligste er;

  • Å sammenligne estimert risikonivå med kvantitative akseptkriterier, gitt av operatøren og gjeldende forskrifter. Risikokriterier uttrykkes ofte som en maksimal tolerabel frekvens for omkomne eller eksponering a tredjepart, materielle skader eller miljøpåvirkning.
  • Å bruke resultatene for å definere designlaster for å begense skadevirkningene av en ulykke, som eksplosjonstrykk eller varmestråling fra brann.
  • Å ha en modell for å optimalisere design og drift med hensyn på risikoreduksjon, det kan for eksempel gjelde systemer for prosessikkerhet, brannbekjempelse eller rømning og evakuering.

En QRA som utføres i design- og planleggingsfasen kan brukes for verifiseringsformål, men det er også da man har størst mulighet for å forbedre sikkerheten med små konsekvenser for kostnad og prosjektgjennomføring.

En QRA som utføres i design- og planleggingsfasen kan brukes for verifiseringsformål, men det er også da man har størst mulighet for å forbedre sikkerheten med små konsekvenser for kostnad og prosjektgjennomføring. .

Dataverktøy som vi bruker i avanserte QRA-er er; ASAP, FLACS, KFX.

Eksempel på prosessflytdiagram modellert i risikoanalyseverktøyet “ASAP”:

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt