Etter tre års arbeid overleverte valglovutvalget i går sitt forslag til ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Proactima har bidratt med en rapport om sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge.

Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov og legger fram forslag til ny lov. Der foreslår utvalget blant annet endringer i valgordningen, klageordningen og en ny beredskapshjemmel.

– Utredningen tar opp grunnleggende og svært viktige prinsipper og prosesser i demokratiet vårt, sier Anne-Kari Valdal, som er hovedansvarlig for Proactima sin rapport «Sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge». – Sammen med gode samarbeidspartnere fra Aeger og Netsecurity har Proactima bidratt til å gi valglovutvalget kunnskapsunderlag og anbefalinger på områder som berører sikkerheten i valgprosessen.

De viktigste områdene for Proactima sin rapport var knyttet til trusler mot demokratiske prosesser, sårbarheter i valggjennomføring og samfunnsmessige konsekvenser av bruk av teknologi i valggjennomføringen. Rapporten kom også med forslag til tiltak for å beskytte demokratiske prosesser i tilknytning til valg i Norge.

– Vi setter stor pris på å få bruke vår kompetanse på et så samfunnsviktig område og gratulerer valglovutvalget med et omfattende og vel gjennomført arbeid, sier Trond Winther, som er daglig leder i Proactima.

Utredningen finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-6/id2703131/

Proactimas rapport kan lastes ned her:

https://www.valglovutvalget.no/files/2019/07/Utredning_av_sikkerheten_i_demokratiske_prosesser_i_Norge.pdf