• 31. oktober 2023
  • Av:Oda Nødtvedt

Arrangementer

Velkommen til samling i kraftbransjen 10. januar

Forum for risikostyring i kraftbransjen gjentar suksessen og har gleden av å inviterer til bransjetreff hos Tensio på Stjørdal onsdag 10. januar 2024 klokken 10-15. Velkommen!

PROGRAM

Formålet med Forum for risikostyring er å skape en arena for erfaringsutveksling, hvordan jobbe med og løse ulike problemstillinger knyttet til risikostyring i bred forstand. Vi prioriterer derfor også i år å sette av god tid diskusjoner og erfaringsutveksling basert på innleggene gjennom dagen.  

Del 1: Risikostyring i en urolig verden 

Vi står i en sårbar tid. Klimamessig, sikkerhetspolitisk og økonomisk. Systemer og kritisk infrastruktur kobles sammen og digitaliseres for å møte overordnede mål om sikkerhet, bærekraft og effektivisering. Vi får en økende grad av kompleksitet og lange verdikjeder. Kraftbransjen er en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne samfunn og har en helt avgjørende betydning for samfunnssikkerheten. På samlingen utfordrer vi bransjen på samhandling og læring, og på å dele erfaringer om trusler og muligheter en ser i glasskula. 

Nettselskapet som regional energikoordinator 

Nettselskapene har de siste årene mottatt mange henvendelser fra bedrifter og det offentlige som trenger mer strøm for å kunne gå over fra fossil energi til fornybar energi i sin produksjon, til transport eller til nye etableringer.  

Samtidig ser man at planene for ny fornybar kraftproduksjon ikke strekker til for å møte dette behovet.  

Tensio, Elvia og Lnett ser behovet for å ta en mer proaktiv rolle i dette bildet, og lanserer derfor pilotprosjektet «Nettselskapet som energikoordinator». 

Pilotprosjektet etableres som en egen funksjon for koordinering og rådgivning på tvers av aktørene i energisystemet. Prosjektet skal pågå i tre år, og vil bli løpende evaluert. 

Leder Nettutvikling og Nettstrategi Rune Paulsen i Tensio forteller om prosjektet om planene fremover. 

Totalberedskapskommisjonen – Kraftbransjen og samfunnssikkerhet 

Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE

Energisikkerhet har tett sammenheng både med den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og med det grønne skiftet. På Østlandet står mange virksomheter, spesielt industri, uten mulighet til å koble seg på strømnettet. Forsyningssikkerhet og kapasitet på strømnettet er ikke bare et sikkerhetspolitiske anliggende, men påvirker også evnen til grønn omstilling for samfunnet. 

I januar 2022 ble Totalberedskapskommisjonen oppnevnt for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Kommisjonen foreslår å styrke forsyningssikkerheten samtidig som det pekes på behovet for å sikre tilstrekkelig fornybar energi i årene fremover. 16. oktober gikk høringsfristen ut og nå skal regjeringen ta stilling til høringsinnspillene og vurdere om utredningen kan danne grunnlag for ny politikk. 

Konsernsjef Christian Stav i NTE gir oss et innblikk i Totalberedskapskommisjonens arbeid innen energi og veien videre for forsyningssikkerheten. 

Del 2: Metoder og løsninger for risikostyring 

Behovet for god risikostyring er mer relevant enn aldri før. Med økt kompleksitet, risiko og nye sårbarheter er det nødvendig med ny kunnskap, metoder og verktøy for å forstå og håndtere risiko. Hvilke metodiske tilnærminger krever de nye risikoene? Hvordan skal vi jobbe tverrsektorielt for samhandling og samvirke i beredskapsplanlegging, øving og håndtering? Hvilke erfaringer tar vi med oss etter sommerens ekstremvær? 

Risikoanalyse – Kraftbransjen og samfunnssikkerhet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en sentral rolle i å vurdere og dele kunnskap om risikoer i det norske samfunnet. I en stadig akselererende utvikling, klimautfordringer og en usikker sikkerhetspolitisk situasjon er det utfordrende å gjøre risikovurderinger på vegne av det norske samfunnet. 

DSB gav ut rapporten «Risikoanalyse av strømrasjonering» august 2023 og publiserer regelmessig «Aktuelle krisescenarier» (AKS) og har utviklet en egen risikovurderingsmetodikk, AKS-metodikken, for å lage grunnlaget for risikobildet i det norske samfunnet.  

Ann Karin Midtgård, fagdirektør i DSB – ansvarlig for DSB sine risikovurderinger, presenterer både konkrete resultater av strømrasjoneringsanalysen og systematikken bak analysene.

Metoder for risikovurderinger i energibransjen 

Proactima har med sin risikobaserte tilnærming lang tradisjon med regelverksforståelse i kombinasjon med strategisk og operativ risikostyring i energiforsyningssektoren. Proactima har bistått i mange av kraftbransjens endringsprosesser for å styrke virksomheters konkurransekraft, øke energiproduksjonen og med å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.  

Fageksperter fra Proactima deler erfaringer og metodikk for risikostyring og risikovurdering i et stadig mer komplekst samfunnssikkerhetsbilde.

Vellykket samling før sommeren

Før sommeren var bransjen samlet hos Hafslund i Oslo for å dele erfaringer og diskutere risikostyring. På programmet i juni sto risikostyring ved integrasjoner og fusjoner, hvor det ble delt erfaringer fra integrasjonen i Tensio AS og Elvia AS, samt trusselbildet for kraftbransjen i det digitale domenet. Statkraft delte erfaringer fra sin reise mot ISMS og ISO-sertifisering, og Hafslund fortalte om reisen innen IKT-sikkerhet fra flere mindre til en stor virksomhet.

Les mer om kraftbransjens juni-samling hos Hafslund her.

Proactima er stolt sekretariat

Forum for risikostyring i kraftbransjen er en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring. Formålet med forumet er faglig nettverk, der en kan diskutere og dele erfaringer og kunnskap innenfor risikostyring. Målgruppen er ledere og sentrale fagpersoner som jobber med risikostyring, HMS, drift eller IT ut fra et virksomhetsperspektiv. Mange opplever en mangel på faglig sparring og støtte i den virksomheten en jobber, og Forum for risikostyring har nettopp vært et bidrag i den sammenheng.

Forumets medlemmer består av fleste regionale kraftkonsern/-selskap, samt Statkraft og Statnett som er aktive deltagere og bidragsytere. Forumet har eksistert i 10 år og Proactima er stolt sekretariat.

Ønsker du å delta på neste samling?

Forum for Risikostyring i kraftbransjen er åpen for nye deltakere. Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til bransjetreff 10. januar 2024 hos Tensio på Stjørdal.

Ta kontakt med Jens Thomas Sagør for informasjon og påmelding.